Co slibují strany handicapovaným?

Blíží se volby a my jsme pro vás připravili přehled toho nejdůležitějšího, co slibují před volbami jednotlivé strany, může vám to pomoci v rozhodování, jaký lístek vhodíte do volební urny.

 

KDU-ČSL:
Mgr. Václav Krása
Volební lídr pro Plzeňský kraj

„Základní myšlenkou volebního programu KDU-ČSL je podpora rodiny. Součástí této myšlenky je také zajištění poskytování péče pro osoby se zdravotním postižením v rodinném prostředí. Chceme nastavit systém tak, aby lidé se zdravotním postižením nemuseli odcházet do zvláštních zařízení. Posílit domácí péči, a to tím, že osoba pečující bude důchodově i zdravotně pojištěna na takové úrovni, aby při vlastním odchodu do starobního důchodu nebyla znevýhodněna tím, že místo vlastní pracovní činnosti pečovala o osobu blízkou se zdravotním postižením.

Druhým zásadním bodem našeho programu je napravit chyby, které zde byly učiněny za minulé vlády v oblasti pomoci osobám se zdravotním postižením.

Musí být zásadně změněn systém posuzování nároku na příspěvek na péči tak, aby hodnocení nároku vycházelo z jasně daných kritérií a nikoliv ze subjektivního názoru posudkového lékaře, který dnes hodnotí podle tzv. životních aktivit. Chceme zlepšit také postavení poskytovatelů sociální péče, a to tím, že budeme prosazovat tříleté granty pro poskytovatele a v budoucnu případný přechod na německý systém pojištění dlouhodobé péče.

Důležitou věcí je podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením, především navrátíme podporu zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají osoby zdravotně znevýhodněné. Tento institut byl za minulé vlády zrušen a plně přestane být funkční od roku 2015. Proto je důležité, abychom v příštím roce přijali novelu zákona o zaměstnanosti a navrátili institut osoby zdravotně znevýhodněné zpět. Osob se zdravotním postižením se také bezprostředně týká další bod našeho programu, což je zajištění valorizace důchodů, minimálně na úrovni inflace. V současné době se valorizují důchody pouze 1/3 růstu cen.

Velmi zásadní otázkou je propojení jednotlivých nástrojů pomoci osobám se zdravotním postižením tak, aby fungoval propojený systém zdravotní péče, rehabilitace, vzdělávání, úprava pracoviště, případně úprava bydlení a dopravy. Tento systém by měl zajistit co nejvíce samostatný život těchto lidí s tím, že prvotní je, aby tito lidé mohli pracovat a nebyli odkázáni na sociální dávky.“

 

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Mgr. Vladimír Kruliš
místopředseda strany

„Zemanovci mají zpracovaný program na prvních 300 dní v parlamentu. Zdravotně postiženým občanům chceme vytvořit podmínky pro důstojný život a zároveň adekvátní péči. SPOZ bude prosazovat model sociálního státu skandinávského typu, který vede občany k odpovědnosti sama za sebe, za svoji rodinu.

Konkrétně uvádíme některé programové body.
– Budeme prosazovat 10% sníženou sazbu DPH na léky a základní potraviny.
– Zásadní, z hlediska osudu řady našich spoluobčanů dokonce tragickou chybou současné politiky, je trvající demontáž sociálního státu. Hledání rozpočtových úspor na úkor těch, kteří se nemohou bránit, je ukázkou nekompetentnosti současné vlády.
– Navrhneme sjednotit zákon o zdravotních pojišťovnách. Zákonnou úpravou bude dáno jasné zadání zdravotním pojišťovnám, které zvýší jejich odpovědnost, přičemž stát získá větší roli při jejich kontrole. Doporučíme postupně zredukovat počet zdravotních pojišťoven na dvě, tak aby se snížily provozní náklady na dvě procenta příjmu zdravotních pojišťoven. Zákon zjednoduší tvorbu maximálních cen a úhrad z veřejného zdravotního pojištění, a to nejenom pro léky, ale též pro zdravotnické prostředky. Dosavadní seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami bude přepracován na seznam výkonů s hodnotami v korunách. Odvody za státního pojištěnce budou každoročně valorizována. Při výběru zdravotního pojištění zrušíme „zastropování“.

V současnosti nefunguje systém služeb pro občany se zdravotním postižením, bezbariérové přístupy, dopravní dostupnost a dopravní služby. Také ne zcela funguje princip integrace těchto občanů do společnosti a společenského života, v čem vidíme velký dluh celé naší společnosti vůči občanům se zdravotním postižením.“

 

ANO:
Radka Burketová
Tisková mluvčí

„Základním pravidlem funkční sociální politiky státu je princip rovných příležitostí a solidarita s občany, kteří se dostanou nikoli vlastní vinou do tíživé sociální situace. Účinným nastavením kontrolních mechanismů zabráníme zneužívání sociálních dávek. Posílíme celospolečenský tlak na dodržování antidiskriminačního zákona, neboť žádná skupina obyvatel nesmí být neoprávněně znevýhodněna. Funkční trh práce pokládáme za základní podmínku pro zachování sociálního smíru ve společnosti. Priority sociální politiky vidíme v podpoře rodin a zároveň v zajištění kvalitního života seniorů a osob se zdravotním postižením či znevýhodněním.

Zavedeme daňové úlevy zaměstnavatelům při zaměstnávání znevýhodněných skupin občanů (zdravotní hendikep, 50+, absolventi, samoživitelky a samoživitelé) na sociálním pojištění, žádná skupina obyvatel nesmí být znevýhodněna při hledání zaměstnání, zajistíme efektivní čerpání dotací EU na rozvoj pracovních míst.

Budeme usilovat o zásadní změnu přístupu úřadů práce k uchazečům o zaměstnání. Naším cílem je kvalitní poradenství s individuálním přístupem, vhodně cílené rekvalifikační programy a vzdělávání. V nejbližších měsících je třeba prioritně vytvořit ucelený rekvalifikační program pro Moravskoslezský kraj.

Dávky pro dlouhodobě nezaměstnané podmíníme jejich aktivní snahou o zapojení do pracovního procesu.
Podpoříme vznik a daňové zvýhodnění pracovních míst na částečný úvazek nebo sdílení pracovních míst u znevýhodněných skupin občanů.
Zajistíme jasné vymezení a podpoříme rozvoj sociálního podnikání jako významného prvku pro tvorbu pracovních míst pro zdravotně či sociálně znevýhodněné skupiny občanů.

Podpoříme rozvoj služeb zajišťujících péči o seniory v přirozeném domácím prostředí nebo v zařízeních rodinného charakteru.
Zajistíme sociální pomoc potřebným při zachování zásady efektivnosti a hospodárnosti, nastavíme pravidla pro efektivní kontrolu využívání sociálních dávek.

Podpoříme služby pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením a osoby se zdravotním postižením, které pomohou k jejich zapojení do pracovního a společenského života.
Budeme prosazovat, aby sociální bydlení řešily obce, protože považujeme za důležité, aby situace sociálního bydlení byla kontrolovatelná, dále budeme prosazovat stanovení maximální výše dávky na bydlení, která nebude překračovat místně obvyklé nájemné.“

 

KSČM:
Soňa Marková,
stínová ministryně zdravotnictví za KSČM

„Zdravotně postižení lidé byli pravicovou vládní koalicí (ODS, TOP 09, VV, LIDEM) významně postiženi tím, že jim bez jakéhokoli zlepšení jejich zdravotního stavu, byly sníženy životně potřebné finanční prostředky. Dále došlo ke zhoršení podmínek pro lázeňskou léčbu a tím byl především zdravotně postiženým dětem i dospělým fakticky velmi ztížen přístup k potřebné léčebné a rehabilitační péči. Dalším velkým problémem se v současnosti jeví zaměstnávání zdravotně postižených. V neposlední řadě jde také o možnost samostatného nebo částečně samostatného bydlení pro tělesně i duševně handicapované.

KSČM proto prosazuje:
– zrušení všech zdravotnických poplatků
– přehodnocení metodiky posuzování závislosti postižených a dalších osob na péči s cílem umožnit jim důstojný život
– zajištění následné rehabilitační a lázeňské péče jako nedílné součásti péče o zdraví (změna indikačního seznamu)
– vedení obcí či sdružení obcí k plánování a finančnímu zabezpečení sociálních služeb (komunitní plány), vícezdrojové financování (stát, obec, kraj, EU)
– pravidelnou valorizaci důchodů a sociálních dávek
– státní podporu výstavby sociálních bytů a podporu chráněného bydlení
– státní regulaci cen plynu, elektrické energie, užitkové a pitné vody, stočného tepla a paliv
– snížení DPH, na léky vyjednat v EU nulovou sazbu
– státní podporu zaměstnávání zdravotně postižených – daňové úlevy zaměstnavatelům, chráněné dílny.“

 

ODS:

Uvědomujeme si dlouhodobý problém, který je v systému financování poskytování sociálních služeb. Nastavíme transparentní podmínky a kritéria financování sociálních služeb s akcentem na dlouhodobé financování a udržitelnost. Stanovíme jednotnou cenu, kterou stát vynaloží například za hodinu práce sociálního pracovníka v terénu nebo u lůžka, stejně jako cenu za lůžkoden péče v ústavech nebo domovech seniorů. Základní síť sociálních služeb nastavíme ve spolupráci s poskytovateli a obcemi. Síť musí odpovídat skutečné potřebě a struktuře obyvatel v jednotlivých lokalitách. Zjednodušíme systém registrací a standardů kvality sociálních služeb. Odstraníme administrativní zátěže a legislativně duplicitní povinnosti.

Budeme prosazovat lidský přístup, odbornost a vyšší efektivitu posudkové služby. Zajistíme omlazení posudkových lékařů. Postavíme odborné týmy, které budou posuzovat jednotlivé typy onemocnění. Zkrátíme lhůty pro posuzování.

Posuzování závislosti má provádět tým ve složení posudkový lékař a sociální pracovník, a to z jednoho pracoviště.

 

ČSSD:

V posledních letech se u nás výrazně zhoršil přístup státu ke zdravotně postiženým a lidem v tísni. Usilujeme o vytvoření solidární společnosti, která nabídne pomocnou ruku každému, kdo se ocitne v situaci, kterou nezvládá řešit vlastními silami. Podmínkou pomoci je jeho aktivní spolupráce a závazek prospět ostatním, bude-li moci.

Zajistíme dostupné, kvalitní a efektivní sociální služby především definováním sítě sociálních služeb a posílením role plánování jejich rozvoje. Stanovíme jasná pravidla pro výpočet dotace jejich poskytovatelům a pro použití příspěvku na péči.

Upravíme pravidla pro přiznání příspěvku na péči a nároku na invalidní důchod osob se zdravotním postižením.
Prosadíme zákon o sociálním bydlení, který definuje standard sociálního bytu a vymezí osoby, které na něj mají nárok, např. osamělí senioři ve větších městech, nízkopříjmové rodiny, osoby se zdravotním postižením nebo děti opouštějící ústavní výchovu.

 

Úsvit Přímé Demokracie Tomia Okanury

•Chceme podporovat zaměstnávaní zdravotně postižených. Je třeba nastavit možnost výdělku k invalidnímu důchodu bez přílišného zdanění.
•Je třeba se postarat o seniory a zdravotně postižené. Česká populace nevyhnutelně stárne, starších lidí bude přibývat, a proto bude nutné změnit strategii financování sociálních služeb.
•Financování sociálních služeb – je nutné jednoznačně říci, jakým způsobem budou služby financovány.
•Transformace a úspory – na základě veřejné debaty stanovit síť poskytování sociálních služeb a jejich rozsah.
•Chceme podporovat zdravotně postižené, aby si mohli najít zaměstnání. Lidé ze sociálních zařízení musí mít možnost začlenit se zpět do života
•Podporujeme vznik nových pracovních míst s rozvojem sociálních služeb v ambulantní, terénní a pobytové službě.
•Požadujeme zlepšení platových podmínek zaměstnanců v sociálních službách, které jsou ostudné a nezajišťují lidem, kteří se starají o druhé, důstojný život.

 

TOP 09

TOP 09 respektuje rovnost občanů v oblasti práva, svobodu ve všech rovinách duchovních a solidaritu s těmi, kteří se ocitnou v nepříznivé životní situaci. Zastáváme názor, že na počátku řešení takové situace musí být vůle jednotlivce zmobilizovat vlastní síly, přirozeným zdrojem pomoci je rodina a okruh blízkých. Na dalším místě je pomoc subjektů občanské společnosti a teprve posledním zdrojem záchrany zvnějšku je stát.
Jednou z priorit sociálního systému je pomoc osobám se zdravotním postižením. Poté, co byl zjednodušen a zefektivněn systém podpory těchto osob, budeme prosazovat cílenou pomoc především v oblasti doprovodných služeb, které jim napomohou k plné sociální integraci.

 

Strana Zelených:

SZ se zasadí o zefektivnění poskytování sociálních služeb lidem s postižením. Budeme prosazovat navýšení počtu pracovníků v sociálních službách a zkvalitnění sociální práce. Lidem s postižením umožníme rychlejší a jednodušší přístup k sociálním službám a kompenzačním pomůckám, které potřebují pro co nejsamostatnější život v běžné společnosti.

Česká republika nenaplňuje některé z bodů na základě Úmluvy OSN o právech lidí s postižením. Např. čl. 9 „Přístupnost“: ČR nepřijala žádný zákon, který by definoval termín, do kdy musí být veřejný prostor a budovy přístupné. Pro novostavby a rekonstrukce zákon existuje a je dobrý, avšak netýká se starších budov. Ne všechna oddělení v nemocnicích např. mají bezbariérovou toaletu apod. Jiný příklad: čl. 19 „Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti“:

Příspěvek na péči je max. 12000,- měsíčně, člověk potřebující péči 24 hodin denně nemá možnost ufinancovat potřebnou péči a de facto je nucen vyhledat ústavní zařízení.
Dostupných sociálních služeb v regionu je nedostatek, lidé s postižením jsou nuceni se stahovat do měst. Nebo čl. 20 „Osobní mobilita“: Není zákon, který by dopravcům nařizoval, do kdy mají mít přístupné vozy. Dopravci si mohou dále pořizovat bariérové autobusy i vlaky. Cestování v regionech je tak velmi problematické, až nemožné.

Fakultativních služeb je obrovský nedostatek, ty navíc nejsou mnohdy dostupné za přijatelnou cenu. Přístup ke kompenzačním pomůckám je rok od roku horší. Dále čl. 24 „Vzdělávání“: Na všech stupních škol je obecně problém s bariérami. V praxi jsou málo využíváni asistenti pedagoga. Základní a střední školy nemají dostatek podpory pro začlenění žáků do běžných škol včetně speciálních pedagogů a asistentů, a proto často žáky a studenty s postižením nechtějí přijímat, mnohdy se snaží žáků a studentů s postižením zbavit. Střední a vysoké školy nemají dostatečnou bezbariérovost, aby si člověk s postižením mohl svobodně vybrat obor. Dle statistik ČSÚ je mezi lidmi jen opravdu malé procento lidí s vyšším vzděláním. Čl. 25 „Zdraví“: Snižuje se státní podpora lázeňství, a tudíž ubývá i možností rehabilitace. Mnoho lidí tak bude v horším zdravotním stavu a bude více závislých na sociálních službách.

Vybrali jste si svoji stranu? Již máte jasno, koho budete volit? Zakroužkujete si svého kandidáta? Podělte se se čtenáři o svůj názor v diskusi…

Jiří Marek
invArena

(Visited 1 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.