Co se mění od ledna 2014?

Nový rok přinese změny v oblasti práce a sociálních věcí. Mění se například podmínky pro získání průkazu osoby se zdravotním postižením, zvyšují se důchody a náhradu mzdy bude zaměstnavatel vyplácet opět jen po dobu prvních 14 dnů.

 

V novém roce bude možné např. průkaz pro OZP přiznat pouze na základě podání žádosti. Bude probíhat samostatné správní řízení, a to vč. posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem OSSZ.

Rok 2014 přinese i několik změn pro klienty ÚP ČR. Pro lepší orientaci v sociální oblasti vydalo MPSV „Příručku pro OZP v roce 2014“.

 

Přehled vybraných novinek od ledna 2014:

Nárok na průkaz OZP nebude navázán na uznaný stupeň závislosti nebo na neschopnost zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace.

Ke změnám dochází také u příspěvku na mobilitu. Ti, co příspěvek už pobírají, ho budou při splnění podmínek pobírat i nadále. U nových žadatelů je vznik nároku na příspěvek na mobilitu podmíněn vlastněním průkazu ZTP nebo ZTP/P přiznaného po 1. lednu 2014.

Od ledna 2014 se zvýší důchody v průměru o 45 Kč. Zvýšení provede ČSSZ automaticky, není potřeba o ně žádat. MPSV navrhuje vládě a novému parlamentu na rok 2014 mimořádnou valorizaci, která by měla nepříznivou situaci seniorům kompenzovat.

Příspěvek na bydlení

Dne 1. ledna 2014 vejde v účinnost nový občanský zákoník (NOZ).

Změny se dotknou například vlastníků a nájemců bytů , osob se zdravotním postižením (OZP) nebo třeba sociálních služeb.

Dávky na bydlení

Změny se ale dotknou jen dohod uzavřených až po 1. 1. 2014. Nájemní vztahy, které vznikly do konce roku 2013, se budou řídit stávajícím občanským zákoníkem.

Tak například podle nové právní normy může nájem bytu sloužit jen k zajištění bytových potřeb nájemce. Smlouvu budou muset obě strany uzavřít vždy písemně a nájemce bude moci v bytě například i podnikat. V určitých případech mohou jak nájemce, tak i pronajímatel vypovědět smlouvu bez udání důvodů , a to i dříve než se původně dohodli.

Nový občanský zákoník zvyšuje kauci – z dnešního trojnásobku na šestinásobek měsíčního nájemného.

Veškeré tyto změny mohou u některých klientů Úřadu práce ČR, kteří v současné době pobírají dávky na bydlení (ať už ze systému státní sociální podpory nebo hmotné nouze), a uzavřou nájemní smlouvu za nových podmínek , ovlivnit výši vyplácených příspěvků na bydlení.

 

Příspěvky pro OZP

S příchodem nového roku se změní i pravidla týkající se příspěvku na péči. Aby jej člověk získal, musí doložit, že má bydliště na území ČR .

Pokud jde o příspěvek na mobilitu , bude Úřad práce ČR v případě nových žadatelů o jeho přiznání zajímat, zda je držitelem průkazů ZTP a ZTP/P . U nových žadatelů je vznik nároku na příspěvek na mobilitu podmíněn vlastněním průkazu ZTP nebo ZTP/P přiznaného po 1. lednu 2014.

Výše příspěvku se nemění, i nadále činí 400 Kč měsíčně.

Pokud vznikne jeho držiteli nárok na dávku, bude si moci zvolit, zda chce, aby mu byla dávka vyplácena měsíčně či jednou splátkou vždy za 3 kalendářní měsíce, za které náležel.

Jestliže bude příjemce příspěvku celý měsíc v nemocnici, nárok na dávku mu za toto období nevznikne.

Změny v přiznávání dávky se netýkají těch, co ji v současné době pobírají. Budou ji dostávat i nadále.

Nová právní norma rozšiřuje okruh osob, které mohou získat příspěvek na pořízení motorového vozidla . Od ledna 2014 na něj dosáhnou i lidé s amputovanou nohou nad kolenem, kteří používají protetickou náhradu.

 

Průkazy OZP

Mění se způsob posuzování nároku na průkazy. Celý proces bude mnohem jednodušší, protože se už v rámci správního řízení nebude probíhat sociální šetření.

Nárok na průkaz OZP už nebude navázán na uznaný stupeň závislosti. V rámci samostatného správního řízení bude rozhodujícím zdravotní stav žadatele a to, zda podstatně omezuje jeho schopnost pohyblivosti či orientace.

Novela o průkazech OZP definuje jednotlivé kategorie zdravotního postižení a s tím spojené příslušné typy průkazů – TP, ZTP a ZTP/P:

– Držitel průkazu TP je osoba se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti či orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.

– Držitel průkazu ZTP je osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra

– Držitel průkazu ZTP/P je osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra

Od příštího roku si už lidé nebudou muset hlídat, kdy jim skončí platnost jejich průkazu mimořádných výhod (MV), ale Úřad práce ČR sám zahájí správní řízení, jehož součástí bude i nové posouzení zdravotního stavu klienta.

Zatímco dosud si musel každý klient pečlivě hlídat, kdy skončí platnost jeho průkazu OZP, od nového roku to za držitele starých průkazů MV udělá ÚP ČR. Ještě před vypršením doby platnosti průkazu OZP zahájí sám z moci úřední správní řízení, a o této skutečnosti bude klienta informovat. A stejný postup bude platit i v případě, že člověk pobírá příspěvek na mobilitu.

Od 1. 1. 2014 už tedy průkaz OZP nebudou příjemci příspěvku na péči nebo příspěvku na mobilitu dostávat automaticky, ale na základě podání samostatné žádosti o průkaz.

Klienti se nemusí bát komplikací, bude se jednat jen o administrativní krok. Na základě vydání průkazu OZP vzniká jeho majiteli mimo jiné nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, přednost při osobním projednávání jeho záležitosti na úřadech, bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem, slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy, parkovací průkaz nebo, bezplatnou dopravu vodícího psa. Rozsah výhod se liší podle typu průkazu OZP, který vychází z předchozího posouzení zdravotního stavu žadatele.

Dúchody

Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2014, se zvyšují tak, že se

 základní výměra (stejná pro všechny druhy důchodů) zvyšuje o 10 Kč na 2340 Kč

 procentní výměra, která je individuální a odvíjí se od získaných dob důchodového pojištění a příjmů, zvyšuje o 0,4 %.

Důchody tak od lednové splátky vzrostou v průměru o 45 Kč. Zvýšení provede Česká správa sociálního zabezpečení automaticky, není potřeba o ně žádat.

 

Konec sKarty

Klíčové datum je 30. 4. 2014 , kdy skončí platnost všech sKaret. V případě, že si člověk přeposílá v současné době dávky z účtu sKarty na svůj bankovní účet , změny se ho nedotknou. Pokud nebude požadovat žádnou změnu ve způsobu výplaty dávek, proběhnou, v souladu se zákonem jen technické úpravy a nejpozději od dubna 2014 bude dostávat peníze na tento účet přímo.

A změny se nedotknou ani lidí, kteří sice sKartu vlastní, ale jejím prostřednictvím žádné dávky nepobírají . V tomto případě není nutné Úřadu práce ČR cokoli oznamovat.

Jestliže klient ÚP ČR čerpá dávky prostřednictvím sKarty, tedy vybírá hotovost v bankomatu nebo platí kartou v obchodech, bude nutné, aby nejpozději do 31. 1. 2014 , osobně nebo písemně oznámil příslušnému kontaktnímu pracovišti Úřadu práce ČR, jakým způsobem chce v budoucnu dávky dostávat – jestli na účet nebo poštovní poukázkou – a zároveň sdělil číslo účtu nebo adresu, na kterou mu má ÚP ČR peníze posílat.

Změnový formulář si mohou lidé stáhnout na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí nebo Úřadu práce ČR pod záložkou sKarta. Změnu ve způsobu výplaty dávek je možné oznámit i emailem .

Podmínkou je aktivovaná datová schránka nebo elektronický podpis . Lidé, kteří sKartu nevlastní , budou dávky i nadále pobírat stejným způsobem jako dosud.

Osoby se zdravotním postižením , kterým slouží speciální sKarta zároveň jako průkaz OZP, si budou muset na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR zajistit výměnu této speciální sKarty za nový náhradní průkaz OZP. V případě, že se rozhodnou osobně navštívit úřad kvůli oznámení o změně způsobu výplaty dávek, a zároveň vlastní speciální sKartu jako průkaz OZP, dostanou na místě i nový průkaz OZP s dobou platnosti do konce roku 2015. Za vystavení nového dokladu nebudou nic platit.

MPSV

(Visited 2 times, 1 visits today)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.