Kde najdu na internetu formulář na příspěvek na automobil?

foto: stockvault.net

Je někde na internetu formulář žádosti o poskytnutí dotace na automobil pro tělesně postižené, jak mám postupovat, když chci o dotaci požádat?

Na zakoupení automobilu pro OZP je příspěvek od státu, který se jmenuje Příspěvek na zvláštní pomůcku.

Formulář této žádosti naleznete na internetových stránkách MPSV:

www.formulare.mpsv.cz ZDE

 

Případně si můžete formulář žádosti vyzvednout osobně rovnou na úřadu práce.

Vyplněnou žádost odevzdejte na úřadu práce.

Maximální výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 200 000 korun. Při stanovení výše příspěvku se přihlíží k tomu, jaké jsou vaše příjmy a příjmy členů vaší domácnosti, jak často se musíte dopravovat a jaké důvody k dopravě máte.

foto: stockvault.net
foto: stockvault.net

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla stát neposkytuje každému se zdravotním postižením, musí se jednat o osobu, která se opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a má schopnost řídit automobil či být automobilem dopravována jinou osobou, rovněž zda její zdravotní postižení odpovídá alespoň jedné z kategorií zdravotního postižení uvedených v příloze zákona č. 329/2011 Sb.

Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla
1. Zdravotní postižení uvedená v bodě 1 písm. a), b), d) až i) a l):
a) anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,
b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
e) ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,
f) ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,
g) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,
h) disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,
i) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s krátkým pahýlem bez možnosti oprotézování nebo exatrikulace v kyčelním kloubu,
l) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování.
2. Těžká nebo hluboká mentální retardace a stavy na rozhraní těžké mentální retardace.

Zdravotní stav vylučující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku
duševní poruchy, poruchy chování a poruchy intelektu se závažnou poruchou, s narušením rozpoznávacích a ovládacích schopností, stavy závislosti na návykové látce nebo návykových látkách, způsobují-li nemožnost užívání pomůcky

Výše příspěvku a lhůta pro jeho poskytnutí
Výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla se stanoví s přihlédnutím k četnosti a důvodu dopravy, k příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla činí 200 000,- Kč. Příspěvek lze poskytnout opakovaně po uplynutí lhůty 10 let od data nabytí právní moci rozhodnutí o přiznání předchozího příspěvku.

Vyplacený příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část je osoba, které byl tento příspěvek vyplacen, povinna vrátit, jestliže

 • nepoužila tento příspěvek do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce na pořízení zvláštní pomůcky
 • nepoužila vyplacený příspěvek v plné výši do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce
 • v období před uplynutím 120 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla přestala být vlastníkem zvláštní pomůcky
 • v období před uplynutím 120 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla přestala zvláštní pomůcku užívat (s výjimkou případu, kdy osoba se přestala opakovaně dopravovat nebo pozbyla schopnost být převážena motorovým vozidlem z důvodu změny zdravotního stavu)
 • se přestala opakovaně dopravovat nebo přestala být schopna převozu motorovým vozidlem
 • použila příspěvek v rozporu s rozhodnutím o jeho přiznání, nebo
 • se prokáže, že osoba, uvedla v žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku nepravdivé nebo zkreslené údaje

V případě, že Vám nebo Vašemu dítěti nebyl příspěvek na zvláštní pomůcku přiznán, lze ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí o nepřiznání příspěvku podat odvolání. Odvolání se podává zpět na krajskou pobočku Úřadu práce, která vydala rozhodnutí – tato pobočka může své rozhodnutí ještě přehodnotit, pokud ovšem na svém rozhodnutí setrvá, předává odvolání dále na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Vzor odvolání naleznete ke stažení níže.
V případě neúspěchu odvolání máte dále možnost podat správní žalobu k příslušnému krajskému soudu dle místa Vašeho trvalého bydliště (pokud máte trvalé bydliště v Praze, podáváte žalobu k Městskému soudu). Žalobu lze podat do dvou měsíců od data doručení rozhodnutí z odvolacího řízení.

Vrácení daně z přidané hodnoty
S příspěvkem souvisí i daňová úleva – při koupi auta je možné zažádat na finančním úřadě v místě trvalého bydliště o vrácení daně z přidané hodnoty. Tento nárok najdete v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 85. Osoba se zdravotním postižením má nárok na vrácení DPH u jednoho osobního auta zakoupeného v ČR v období pěti let v maximální výši 100 000,- Kč. Nárok na vrácení zaplacené daně lze uplatnit nejpozději do 3 let od konce kalendářního měsíce, ve kterém jste obdrželi rozhodnutí příslušného úřadu o přiznání příspěvku na zakoupení osobního automobilu, nebo od konce kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo. Žádost o vrácení DPH musí mít tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení, trvalé bydliště a rodné číslo zdravotně postižené osoby,
 • rozhodnutí úřadu o přiznání příspěvku na zakoupení motorového vozidla,
 • daňový doklad nebo doklad o nákupu osobního automobilu, který byl vystaven plátcem daně,
 • na dokladu je plátce povinen uvést tyto údaje: své obchodní jméno, sídlo, daňové identifikační číslo, rozsah a předmět daňového plnění, datum nákupu, sazbu daně a její výši.

Vrácení daně můžete uplatnit i při nákupu staršího ojetého vozu. Je však třeba si vždy dopředu ověřit u prodejce, zda je plátcem DPH a zda vám může vystavit doklad, kde bude DPH vyčíslena. Bez toho nelze o její vrácení požádat. U auta zakoupeného v bazaru je třeba mít na paměti, že DPH se vrací (až na ojedinělé případy) pouze z rabatu autobazaru.
Daňová úleva je vázána pouze na příspěvek na zakoupení vozidla, není možné ji uplatnit na vůz, který si koupíte sami.

(Visited 44 times, 1 visits today)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.