Plánujete si koupit nové auto? Můžete dostat zpět DPH

Jak je to s vrácením DPH za nákup nového automobilu? V jakých případech se postiženému může koupě nového auta vyplatit a kdy je výhodnější si koupit starší vůz?

Dotaz:
jsem opatrovník své matky, která je vlastník průkazu ZTP, okolností jejího zdravotního stavu Vás nechci zatěžovat, ale mám na Vás spíš takový dotaz. Vzhledem k tomu, že matka je na vozíčku, uvažuji o zakoupení motorového vozidla a když jsem zjišťoval, jaké máme možnosti, byl jsem nemile překvapen tím, že pokud si zakoupím starší vůz, mám nárok na určitý příspěvek na vozidlo. Podle čeho se rozhoduje o výši, mně nebyl doposud nikdo schopen sdělit a případně dále na nějakou slevu prodejce. Ale pokud zakoupím nové vozidlo, mám navíc nárok na odpočet nebo návrat DPH. Toto mně přijde jako dvojí (nerovný) přístup při pořizování vozidla, kdy je postižený (jeho opatrovník) tlačen do koupi nového vozidla (na které většinou nemá prostředky). Dalo by se s takovým stavem něco dělat?

Odpověď:
Aby postižený mohl žádat o navrácení DPH, musí nejprve získat příspěvek na motorové vozidlo.
“Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.”
Píšete, že Vaše matka je na vozíčku, dá se tedy očekávat, že příspěvek na automobil jí bude přiznán.
Nedá se jednoznačně říci, jak vysoký příspěvek dostanete. Jeho výše se totiž určuje na základě více parametrů. Nejprve je posuzována četnost s jakou se postižená osoba bude automobilem dopravovat. Dále je výše příspěvku závislá na příjmech postižené osoby a příjmech osob s ní společně posuzovaných. Sociálního pracovníka ÚP ČR bude zajímat také sociální a majetková situace Vaší matky a ostatních lidí ve stejné domácnosti.
Příspěvek na osobní automobil se poskytuje maximálně do výše 200 tisíc korun a můžete si o něj žádat jednou za deset let.
Co se týče vrácení DPH, není tomu tak, že Vám bude DPH vráceno pouze u nákupu nového automobilu. Při koupi staršího auta totiž máte nárok na vrácení DPH z tzv. marže autobazaru.
To Však uvádím pouze pro upřesnění. V praxi to totiž znamená, že například pokud u automobilu za 100 tisíc korun činí marže automobilu 30 tisíc korun, Vy máte nárok na vrácení pár tisíc korun.

Staré či nové auto?

Ještě před rokem 2011 si mohl postižený zažádat o příspěvek na automobil každých pět let, dnes to jde jen jednou za deset let. Postižený proto v minulosti neměl až takový problém s tím, když si koupil například sedmileté auto, které mu s několika menšími opravami dobře sloužilo celých pět let. Pokud by si stejně staré auto koupil dnes, měl by s jeho údržbou velké problémy, pokud by musel z finančních důvodů čekat celých deset let na nový příspěvek.
Z toho vyplývá, že postižený by se dnes měl při koupi ojetého vozudívat spíše na automobily, které jsou staré jen pár let, aby mu s výhledem na následující dekádu dobře sloužily. Takové řešení lze doporučit právě těm lidem, kteří budou nákup vozu financovat převážně z přiznaného příspěvku. Jen nebudou mít možnost získat tak vysokou částku na vráceném DPH.
Nákup nového automobilu je převážně výhodný pro lidi, kteří mají nějaké volné finanční prostředky a mohou si tak nové auto dovolit. Jelikož platí část auta ze svého a zároveň napomáhají omlazení automobilů v ČR, mají možnost získat zpět DPH až do výše 100 tisíc korun.

Nárok na vrácení daně zaplacené při zakoupení osobního automobilu má osoba se zdravotním postižením podle zákona § 85 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH
(1) Osoba se zdravotním postižením má nárok na vrácení zaplacené daně u osobního automobilu této osobě dodaného.
(2) Pro účely tohoto ustanovení se osobou se zdravotním postižením rozumí fyzická osoba, které byl rozhodnutím příslušného úřadu přiznán příspěvek na jí dodaný osobní automobil.
(3) Daň se vrací osobě se zdravotním postižením za jeden osobní automobil jí dodaný v období 5 let, nejvýše však do výše 100 000 Kč. Daň lze vrátit opětovně nejdříve po uplynutí pěti let ode dne předchozího vrácení daně.
(4) Nárok na vrácení zaplacené daně podle odstavce 3 může osoba se zdravotním postižením uplatnit nejdříve za kalendářní měsíc, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo.
(5) Daň lze osobě se zdravotním postižením vrátit před uplynutím lhůty podle odstavce 3, a to na základě rozhodnutí podle odstavce 2.
(6) Je-li osobě se zdravotním postižením dodán ojetý osobní automobil, může tato osoba uplatnit nárok na vrácení daně vypočtené ze základu daně podle § 90. V tomto případě je povinen uvést daň na daňovém dokladu i obchodník při uplatnění zvláštního režimu podle § 90.
(7) Nárok na vrácení zaplacené daně může osoba se zdravotním postižením uplatnit nejpozději do 3 let od konce kalendářního měsíce, ve kterém obdržela rozhodnutí příslušného úřadu o přiznání příspěvku na zakoupení osobního automobilu, nebo od konce kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo, a to od toho dne, který nastane později.
(8) Osoba se zdravotním postižením, která má nárok na vrácení zaplacené daně podle odstavců 1 a 2, může uplatnit tento nárok podáním žádosti o vrácení daně správci daně místně příslušnému podle jejího místa pobytu. Osobě se zdravotním postižením, která má nárok na vrácení daně, se daň vrátí do 30 dnů ode dne následujícího po podání žádosti. Daň se vrací v částce zaokrouhlené na celé koruny.
(9) Žádost o vrácení daně musí obsahovat
a) jméno a příjmení, místo pobytu a rodné číslo zdravotně postižené osoby,
b) rozhodnutí podle odstavce 2,
c) daňový doklad podle § 28 nebo doklad o prodeji osobního automobilu, který byl vystaven plátcem.
(10) Na dokladu o prodeji osobního automobilu je plátce povinen uvést
a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
c) jméno a příjmení, místo pobytu osoby, pro kterou se zdanitelné plnění uskutečňuje,
d) rozsah a předmět zdanitelného plnění,
e) evidenční číslo dokladu,
f) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
g) sazbu daně a základ daně,
h) výši daně uvedenou způsobem podle § 37 odst. 1,
i) výši ceny včetně daně celkem.

Jiří Marek
invArena

ilustrační foto: Nathan Eal Photography / Flickr.com

Komentáře:

 1. Zdeněk Vašek napsal:

  Dobrý den ,
  měl bych dotaz ,který se týká opatrovnictví měho bratra ,který trpí dlouhodobě nevylécítelnou chorobou schizofrénií.
  Na to má přiznán invalidní důchod 3.st. invalidity.
  Prosím o informaci ,zda-li má opatrovník/respektive svěřená osoba / nárok na osobní automobil s přízpěvkem státu .
  Jaké podmínky musí opatrovnictví této postižené osoby splnovat.
  Děkuji
  Zdeněk Vašek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.