Asi dostanu invalidní důchod. Jaké dávky a výhody bych ještě mohla získat?

ilustrační foto: earl / MorgueFile

Po operaci teď půjdu na rehabilitaci. Žiji sama se dvěma dětmi. Vzhledem k tomu, že jsem podnikala jako OSVČ a platila malé zálohy, mám teď nízkou nemocenskou. Lékařka mě již informovala o možnosti invalidního důchodu. Měla bych v tomto případě nárok i na nějaké sociální dávky a výhody?

Odpověď

Takové situace upravuje zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Zde je vymezen: – příspěvek na mobilitu, – příspěvek na zvláštní pomůcku,- průkaz osoby se zdravotním postižením a některé výhody, které z něj vyplývají.

Případný nárok na příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku a na průkaz osoby se zdravotním postižením má při splnění podmínek osoba, která je na území ČR hlášena k trvalému pobytu. K rozhodování o příslušné dávce je kompetentní Úřad práce (ÚP), respektive krajské pobočky. Ministerstvo práce a sociálních věcí je odvolacím orgánem.

Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je určena osobě starší jednoho roku, jež se opakovaně za úhradu v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována a která je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P. Zákon dále upravuje i situace, kdy je klient v rezidenční službě (sociální či zdravotní). Výše příspěvku je 400 Kč/měsíc a vyplácí se zpětně.

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má: – těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo – těžké sluchové postižení anebo – těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a jejíž zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.

Pro účely tohoto zákona se považuje za nepříznivý zdravotní stav takový, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než jeden rok.

Okruh jednotlivých zdravotních postižení odůvodňujících přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání jsou uvedeny v příloze k zákonu o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Jednou z podmínek pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku je mj i věk. V případě motorového vozidla a úpravy bytu musí být osoba starší 3 let, v případě pořízení vodicího psa starší 15 let, u všech ostatních pomůcek starší 1 roku věku. Další podmínkou je, že osoba může zvláštní pomůcku využívat a že zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím.

Zákon dále řeší případnou kolizi např. se systémem zdravotního pojištění, odkud by mohla být pomůcka rovněž hrazena, apod. Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, je obsažen ve vyhlášce.

Příspěvek se může poskytnout i na pomůcku, která ve vyhlášce uvedena není, a to za podmínky, že ji krajská pobočka ÚP považuje za srovnatelnou s některou z pomůcek, které ve vyhlášce uvedeny jsou.

Při stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku zákon rozlišuje, zda jde o pomůcku v ceně do, nebo přes 24 000 Kč, a speciální úpravu pro motorové vozidlo. Rozhodný je tady příjem (včetně společně posuzovaných osob).

U motorového vozidla se přihlíží k jeho využití a důvodům dopravy. Existují i maximální limity u tohoto příspěvku. Zákon rovněž upravuje povinnost vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část, a to pokud pomůcka není používána.

Průkaz osoby se zdravotním postižením nahrazuje dřívější průkaz mimořádných výhod. Ačkoli byl institut „mimořádných výhod“ v minulosti zrušen, výhody, které osobám se zdravotním postižením vyplývaly z držení průkazů TP, ZTP a ZTP/P, zůstávají v platnosti. Nárok na průkaz má osoba starší jednoho roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Vyhláška pak stanovuje, které zdravotní stavy lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením upravuje některé nároky držitelů tohoto průkazu. Dále pak osobě, která je držitelem průkazu ZTP nebo průkazu ZTP/P, a průvodci držitele průkazu ZTP/P může být poskytnuta sleva ze vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty či jiné kulturní a sportovní akce. Tyto výhody jsou však nenárokové. Držitel průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P má i další nároky, které upravují jiné právní předpisy. Jde obvykle o různé nižší sazby či úlevy za poplatky.

Další sociální dávkou je příspěvek na péči, který se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci podle zákona o sociálních službách při zvládání základních životních potřeb. Z poskytnutého příspěvku na péči pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může podle jejich rozhodnutí poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče nebo registrovaný poskytovatel sociálních služeb. Nárok na příspěvek má osoba starší jednoho roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách. Stupeň závislosti se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které osoba není schopna z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu zvládat.

Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost. Bližší vymezení schopností zvládat základní životní potřeby a způsob jejich hodnocení stanovuje vyhláška.

Výše příspěvku na péči pro osoby nad 18 let věku za kalendářní měsíc činí 800 až 12 000 Kč, podle stupně závislosti. Řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu na místně příslušné pobočce ÚP. Příspěvek na péči může být zvýšen o částku 2 000 Kč měsíčně, a to v případě splnění zákonných podmínek (rozhodný je příjem). V tomto případě je hypotetická možnost z důvodu nízkého příjmu oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných. Jedná se o situaci rodiče, kterému náleží příspěvek na péči a který pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku. Pro více informací se obraťte na místně příslušný úřad práce či některou z neziskových organizací.

Zákony a vyhlášky:

– zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

– vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů,

– zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

– vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

invArena

ilustrační foto: earl / MorgueFile

 

 

(Visited 121 times, 1 visits today)

41 komentářů

 1. Dobrý den,
  mám invalidní důchod 1 stupně na páteř (po výměně plotenky krční, poškození bederní plotenky,mám silný migrény).
  Chci se zeptat jestli mám nárok na křížkové lázně každý rok?
  Děkuji za odpověď
  Oxana

 2. Je mi 47 a mám epilepsii od mých 10 let. Když mi bylo asi 20 let, přišla k nám návštěva. Byla to sociálka, která dělala kontroly. když zjistila, že mám ruce a nohy, že si můžu vytřít prdel, bezmilosti mi sebrali invalidku. Máš záchvaty, co nám je potom, máš ruce,nohy běž makat. Nevadí jim že mám záchvaty a padám kudy chodím. Jsou to SVINĚ!!! Pokus o navrácení invalidky byl a je marný…

 3. Synovec je invalida třetího stupně a zajímalo by ho na co má nárok má plný invalidní důchod a chtěl by průkaz ZTP-P jue na vozíku a chtěl by vědět na jaké příspěvky má nárok

 4. Dobrý den.Jsem i.d.3 stupně,mám TP,nemohoucí dlouhé chůze,je mi 65 let v i.d.jsem 8 let v r.2016 nato r.2017 jsem měl mozkovou příhodu ze kterých jsem se dostal,akorát mi zůstala trochu špatná výslovnost a mám občas balanci,když jdu,tak se musím zastavit a čekat než to přejde.Tak jsem se chtěl zeptat jestli mám nárok na ZTP.a jestli může manželka na mě pobírat pečovatelskou.Děkuji za odpověď.

 5. Jsem ve3.stupni invalidity mám průkazZTP/P apřesto mi nebylpřiznån invalidní důchod proti rozhodnutíČSSZ PRAHAjsem seodvolalprý mě chybí z poslednīch10 letodpracovánomin.5let Jsem dlouhodobě vevidenciÜP NAVyjádření mají dalšīch90dníjennazávěrUŽnikdy nikomu nepomůžu nedatuju ani kapku krve a nejdu kvolbám dejte penīze uprchlíkům anemakačenkůmjá užpracovat nemůžu takže z mýto to nepůjde

 6. Ono je to těžké. Jsem ČID II.stupně držitel průkazu ZTP, ale zřejmě je to málo. Podával jsem žádost o příspěvek na péči, protože některé činnosti stanovené vyhláškou opravdu nezvládám. Vyplňoval jsem dotazník a byla u nás pracovnice úřadu provádět místní šetření. V posudku, který jsem obdržel byly uvedeny činnosti které zvládám, ale ani jedna z těch, které jsem avizoval.A navíc byla žádost zamítnuta. Učinil jsem odvolání, kdy mi bylo odpovězeno, že nárok mám, ale byl mi uznán opět ten nejnižší možný příspěvek a podrobném posudku opět chyběly činnosti, které mě vedly k podání žádosti. Prostě dle mého by měly rozhodovat odborní lékaři a ne ti zbyteční úřednící, kteří si říkají posudkoví lékaři.

 7. Dobrý den, chci se prosím zeptat, zda mám nárok na průkaz ZTP po operaci rakoviny prsu. Mám ID druhého stupně. Moc děkuji Jana K.

 8. mám invalidní důchod prvního stupně,pracují na hlavní prac.poměr, mám artrozu,nadváhu,cholesterol,diabetes mám nárok na nějaký příspěvek od socialky?

  • Dobry den p Lenko Capkakova dostala jste prosim nejakou odpoved na vaš dotaz mam uplne to sane co vy dekuji za spravu Jarda

  • Od data ukončení neschopenky po kontrole na LPS CSSZ a přirazení do příslušného ID, samozřejmě je pak nutno s příslušným dokladem na ČSSZ si vyběhat tzv. výměr důchodu, který se pak vyplatí zpětně k datu kontroly.

  • Já jsem žádala o invalidní důchod v listopadu. Byl mi přiznán zpětně už od října (podle datumu na lékařské zprávě).

   • Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli mám zkusit zadat o ID s arthrozou 3-4st na všech 10 prstech, které se navíc deformuji a již nejdou narovnat. Dale mám napadené koleno, dvakrat tzv.tenisový loket,velké bolesti křížové oblasti, ostruhy na patách. Jsem 43 léta s malou 4letou dcerou.

 9. Dobrý den mám sjednanou pojistku na výplatu 200.000,-Kč v případě III.st. invalidity (toto pojištění končí za 5 let).V současné době mám přiznaný II.st. invalidity, čeká mě další operace a předpokládá se, že mně potom bude přiznaný III.st. invalidity. V r.2018 půjdu do starobního důchodu. Nebude mít můj odchod do star.důchodu vliv na přiznání III.st. invalidity?
  Děkuji Jana

  • Nestihnete to.

   Ve starobním důchodu se invalidní důchody ( práce neschopnost ) nepřidělují. Invalidní důchod slouží k zabezpečení příjmu, pokud člověk není kvůli nemoci či úrazu schopný pracovat jako dřív … řeší příslušná pobočka CSSZ

   Pak je možno nezávisle na předchozím požádat na úřadu práce o průkaz osoby se zdravotním postižením (OZP) s označením TP, ZTP a ZTP/P a po úspěšném vydání pak další dotčené odbory místní samosprávy.

   Je otázkou, zda by Vám opravdu pojišťovna uvedené plnění poskytla s ohledem na II st invalidity

 10. Dobrý den,od 2.7.2017 my byl na rok přiznán invalidní důchod II.st.60% dlouhodobě nepříznivý stav.Chodím o berli.Stále se léčím z úrazu a nemohu vykonávet pracovní činnost.Mám nárok na ZTP průkaz a nějaké slevy a pod.Děkuji za odpověd´

 11. Dobry den,
  chtela jsem se zeptat,zda bych mela narok na slevu k odebirani obedu pres tyden jako ID.Mam priznany duchod nyni od kvetna,jsem po operaci leveho chodidla,po ktere mi podolog zjistil odvapneni tohoto chodidla,Suduckuv syndrom.Prosim o vyjadreni co nejdrive.
  Dekuji.

 12. Dobry den,
  chtela jsem se zeptat,zda bych mela narok na slevu k odebirani obedu pres tyden jako ID.Mam priznany duchod nyni od kvetna,jsem po operaci leveho chodidla,po ktere mi podolog zjisti odvapneni tohoto chodidla,Suduvkuv syndrom.Prosim o vyjadreni co nejdrive.
  Dekuji.

 13. Dobrý den,prosím mám 3 stupen ID,mám 3450kč tot vše a na mobilitu 400kč a ty ani nevidím,bere mi je insolvenční správce,nemám z čeho žít a pracovat,nemohu,prosím mohu dostat někde nějaké peníze je mi 54let,děkuji nevím,z čeho žít.

  • Pokud Vám veškeré finanční prostředky nad životní minimum s ohledem na předchozí šťastné roky bere insolvenční správce, můžete si být jist, že pokud se Vám podaří někde sehnat další finance, sebere je Vám také.

   Jedinou Vaší útěchou může být skutečnost, že Vám insolvenci schválili a Osobní bankrot Vám během 5-ti let sníží dluhy až o 70%.

 14. Dobrý den, mám uznaný invalidní důchod II. stupně. Dlouhodobě nepříznivý stav. Ztráta vizu pravého oka se závažnější zrakovou funkcí zraku na druhém oku. Míra poklesu pracovní schopností 50 %. Mám nárok na průkazku ZTP ? Děkuji.

 15. Dobrý den,

  Jsem chronická lymfatička na obě dolní končetiny. V součastné době mám již rok otevřený bércový vřed. Mám invaliditu II stupně. Mám prosím šanci získat průkaz ZTP? Jsem aktivní řidič a bohužel můj zdravotní stav pro cestu do práce a obchodu vyžaduje často použít auto a s tím spojený problém zaparkování.

 16. Dobrý den.mám invalidní důchod III.stupně na polineuropatii a celiakii.Mám nárok na průkaz ZTP děkuji Petr

 17. Dobrý den, mám nemoc z povoláné „syndrom karpálního tunelu“. Je mi vyplácená renta. Lékař mi doporučil jen práci na vrátnici. Tam ale berou jen s invalidním průkazem. Lekař mi tedy doporučil, ať si požádám o invalidní důchod. Nebude mi renta zastavena? Děkuji Lenka

 18. Dobrý den,rada bych se zeptala ,když mi od 20,10,2016 byl přiznán invalidní důchod třetího stupně,a dříve jsem pobírala v zaměstnání přídavek na syna kterému je dnes 24 ale stále studuje zda mám nárok pobírat ještě nějaký příspěvek na něj ,nebo se musí někde zažádat či nárok už není. Rozvedená nejsem ale již deset let s manželem se nestykame ani nežijeme. Děkuji za odpověď. Zdravi Jana

  • Dobrý den, zkuste bezplatnou občanskou právní poradnu,bývalo to tak,že manžel má i k Vám vyživovací povinnost, pokud jste manželé měl by mít k Vám i synovi povinnost se o Vás starat ve větší míře, než kdyby jste byli rozvedení.A asi nezáleží na tom zda spolu žijete.určitě se na to zeptejte,držím palce Ivana

 19. Dobrý den,jsem v invalidním důchodu III.stupně,od listopadu r.2016 mám přiznaný průkaz ZTP,nyní jsem si podala žádost na mobilitu.Chtěla bych se zeptat,zda mám nárok též na nějaký příspěvek na topení,nyní máme kotel,ale vzhledem k mému zdravotnímu stavu nemohu kotel obstarávat.Chtěla bych si zažádat o kotlíkovou dotaci na tepelné čerpadlo,mám nárok na příspěvek na elektriku?Byla by to pro mne velká úleva.Děkuji za odpověď.

 20. Jsem po těžkém úrazu 3a4 obratel prasklý, rozdrcené hlezno, kov in situ,chodím s berlemi, je nárok na značku a příspěvek na mobilitu.Jaké jsou další možnosti příspěvků.

 21. Dobrý den jsem po úraze a po operací ruky prave a bederní patere, jsem sešroubovaná,ruka i páteř.Jsem v invalidním duchodě 2 mám nárok na ZTP.Děkuji.

  • máte, 2 fotky, rozhodnutí o invaliditě a zajít místní uřad, ještě si zároveň zažídejte o příspěvek na mobilit
   u, je to 400kč

  • Dobrý den jsem v invalidním důchodu 2stupen nastalo mám astma neurologicke potíže operace dříve ale stále pod lekami pribila cukrovka a vysoký tlak při posledním přezkoumání p. Doktor zapomněl poslední diaknozy napsat mám nárok na průkaz a jaké skupiny a nárok na příspěvek chodím do zaměstnání neuzivila bych se dekuji

 22. Dobrý den
  Ráda bych se zeptala.Mam inv d III.st.po rakovine prsu.Mám nárok na slevy treba v doprave?
  Moc děkuji za odpověď
  Olča

 23. Dobrý den , mám inval.důchod 3 stupně na astmu a těžkou plícní ventilaci . chci se zeptat : mám nárok na nějaké slevy ( třeba v dopravě a jinde ) a můžu si zažádat o průkaz ZTP ?
  Děkuji ! Marie

  • Dobry den, ano mate nárok na průkaz ZTP a příspěvek 400,-kc/měs. na mobilitu a slevy 75% na vnitrostátní i městskou dopravu, a různé služby, návštěvy výstav,hradů atd… Jen zajít na místní správu a 2aktualni fotky,Hodně štěstí při vyřizování

  • dobrý den,mám ID 3.stupně-arthrosa 4.st.,snížené plotýnky,morbidní obezita,hypertenzeatd.Chodím pouze o berlích krátké úseky.Mám nárok na nějaké příspěvky,nebo průkaz?Děkuji Kateřina

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.