Jak probíhá řízení o nároku na příspěvek na péči?

Jste v situaci, kdy už nezvládáte některou ze základních životních potřeb a jste odkázaní na pomoc druhých? Můžete si požádat o příspěvek na péči. Jeho výše se určí podle míry závislosti na jiné osobě. Jak se ale k příspěvku dostat? Přinášíme manuál…

Stát každý rok vyplatí na příspěvku na péči skoro 20 miliard korun. Peníze jdou asi 300 tisícům lidí, kteří ho z nejrůznějších zdravotních důvodů potřebují. Ne každý, kdo by pohledem laika měl příspěvek získat, ho ale dostane. Pojďme se podívat, jak si o něj může každý zažádat, jaká mohou nastat úskalí a co dělat, když vám bude příspěvek zamítnut.

Příspěvek na péči je určen těm osobám, které potřebují ve svém životě pomoc druhé osoby nebo osob. Asi nejčastějším případem je situace, kdy jsou peníze z příspěvku použity na zaplacení nějakého rodinného příslušníka, který se o osobu stará. Existují ale také služby, které si může postižený zaplatit u poskytovatele sociálních služeb. V takovém případě je handicapovanému člověku poskytnuta služba v rozsahu, jak si ji s poskytovatelem domluví. Například častým příkladem bývá dovážení jídla, úklid, doprovod k lékaři, ale sociální pracovníci pomohou i s osobní hygienou a mnohdy nejcennější službou je, když si pracovník s postiženým alespoň popovídá.

Příspěvek se posuzuje podle tzv. deseti základních životních potřeb:
mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost.

Podle počtu nezvládnutých potřeb se dělí do čtyř stupňů, kterým odpovídá i výše příspěvku:
– I. stupeň – lehká závislost – každodenní pomoc nebo dohled z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při 3 nebo 4 základních životních potřebách (příspěvek ve výši 800, Kč měsíčně)
– II. stupeň – středně těžká závislost – každodenní pomoc nebo dohled při 5 nebo 6 základních životních potřebách (4.000,/měsíc)
– III. stupeň – těžká závislost – každodenní pomoc nebo dohled při 7 nebo 8 základních životních potřebách (8.000,/měsíc)
– – IV. stupeň – úplná závislost – každodenní pomoc nebo dohled při 9 nebo 10 základních životních potřebách (12.000,/měsíc)
U dětí začíná příspěvek na výši 3000 korun. Za II. Stupeň dostanete 6000 korun, při III. 9000 a výše ve IV. Stupni se neliší, jak dítě tak dospělý tedy dostane 12000 korun.

O příspěvek na péči se žádá na vaší pobočce Úřadu práce. Je potřeba vyplnit tiskopis Žádost o příspěvek na péči. Na Úřadu by vám měli také být schopni podat veškeré informace, které vás budou zajímat.

Jak celý proces řízení probíhá?

Nejprve vás bude kontaktovat sociální pracovník úřadu práce, který si s vámi domluví termín sociálního šetření.
Sociální šetření proběhne v místě, kde v současné době skutečně bydlíte. Trvalé bydliště tedy není rozhodující.

Následně bude váš spis předán lékařské posudkové službě okresní správy sociálního zabezpečení, která rozhodne o stupni závislosti. V tu chvíli se nebude dít nic jiného a celé řízení se fakticky zastaví.

Ve chvíli, kdy posudek dorazí na úřad práce a ten shromáždí všechny podklady, vyzve vás, abyste se, pokud chcete, seznámili s dokumenty, na základě kterých bude o příspěvku na péči rozhodováno.

Ve chvíli, kdy o příspěvku úřad rozhodne, obeznámí vás se svým rozhodnutím poštou. V oznámení bude zda vám byl příspěvek přiznán a případně v jaké výši a jaký stupeň závislosti byl určen.

Příspěvek na péči vám pak bude vyplacen od data, kdy jste si o něj zažádali. Pokud si například zažádáte v lednu a rozhodnuto bude v březnu, vyplatí vám úřad práce zpětně příspěvek i za leden a únor.

Co dělat, když je příspěvek na péči zamítnut?

Pokud vám byl příspěvek zamítnut a nebo vám byl snížen stupeň příspěvku, který jste už pobírali, můžete se odvolat. Je to ale potřeba stihnout do patnácti dní od doručení rozhodnutí. Odvolání zašlete na vaši pobočku úřadu práce.

Krajská pobočka úřadu práce vaše odvolání předá přímo na Ministerstvo práce a sociálních věcí, kde o něm bude rozhodovat posudková komise MPSV. Až rozhodne, znovu vás bude poštou informovat a vy už nemáte další možnost k odvolání.

Jedinou šancí vám pak už je pouze podání žaloby ke krajskému soudu. To musíte udělat do dvou měsíců od doručení rozhodnutí od MPSV.

Jiří Marek
invArena

ilustrační foto: Flickr.com

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.