Končí mi podpůrčí doba a přitom mám nastoupit do nemocnice. Co mám dělat?

ilustrační foto: Flickr.com

Končí mi podpůrčí doba při DPN. Posudkový lékař mi řekl, že se mám jít hlásit na úřad práce. Můj zdravotní stav se ale nezlepšil a dokonce mám hned druhý den po ukončení podpůrčí doby nastoupit do nemocnice. Co mám dělat?

Celý dotaz:
V lednu tohoto roku jsem měla pracovní úraz – vyvrtnutí krční páteře.Následně po tomto úraze mi vyvstaly vážné zdravotní problémy, které se projevují krutou křečí do hlavy, parestéze PHK, motání apod. Vyšetřením na magnet. Rezonanci a RTG bylo zjištěno, že došlo k uskřípnutí ocipitálních nervů a míchy, ale současně bylo díky tomuto vyšetření i zjištěno, že mám na páteři C degenerativní změny, o kterých jsem bohužel do úrazu nevěděla..Můj zaměstnavatel mne v březnu tohoto roku propustil v nemocenském stavu, bez udání důvodu, jen mi bylo ústně sděleno, že paní, za kterou jsem byla přijata po dobu její MD se vrátila. Ta paní chodila do práce cca 14 dní a opět nastoupila na MD,během této doby jsem obdržela výpověď. Aby toho nebylo málo, tak dnes jsem byla na doporučení lékaře a dlouhodobé léčby, která se nijak nezlepšila, na Lékařské posudkové komisi o přiznání invalidního důchodu a lékař přesto, že jsem v Ambulanci bolesti a na opiátech (DHC) + plánované další kontroly na upravení medikace, neboť mi moc nepomáhají + plánované hospitalizaci v Nové Vsi pod Pleší s fyzioter. programem, rozhodl o ukončení nemocenské, kterou mám z důvodu prac. úrazu a abych se přihlásila na ÚP, protože mi končí podpůrčí doba a že odročují vyjádření LPK až budu mít po hospitalizaci a lékařskou zprávu z Pleše…. Jsem úplně zoufalá, protože se domnívám, že není správná cesta ukončit nemocenskou, pokud nejsem v pořádku, mám stále bolesti a vlastně tento zdravotní problém vyvstal na základě pracovního úrazu… Co mám dělat, prosím, jak postupovat dál?? Podpůrčí doba mi končí 23.11.14 a k hospitalizaci na Pleši se mám dostavit 24.11.14. Mezitím bych se ale měla nahlásit dle posudkového lékaře na ÚP… Prosím, poraďte mi….

Odpověď:
Podpůrčí dobu neboli také období, po které Vám bude vypláceno nemocenské může posudkový lékař ukončit nebo rozhodnout o jeho neprodloužení právě v případech, kdy zdravotní stav posuzované osoby nevykazuje žádné velké zlepšení a ani se v nejbližších měsících neočekává.

Pokud Vám byla zrušena i dočasná pracovní neschopnost, neznamená to, že se musíte jít hlásit na úřad práce. To je Vaše právo ne povinnost.

Dokonce by Vás ani do evidence uchazečů o zaměstnání nezapsali, protože dle Vašeho vyjádření hned druhý den po ukončení DPN máte nastoupit do zdravotnického zařízení tzn. Budete znovu dočasně práce neschopna.

Nejlépe uděláte, když se poradíte s Vaším ošetřujícím lékařem a ten Vám vše vysvětlí, protože ke24. 11. 2014 by Vám měl prodloužit DPN z důvodu Vašeho nástupu do zdravotnického zařízení.

Proti ukončení podpůrčí doby se však můžete odvolat.

Odvolání musíte podat do patnácti dnů od data doručení rozhodnutí o ukončení podpůrčí doby. Odvolání se podává k České správě sociálního zabezpečení prostřednictvím příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

V odvolání uveďte Vaše jméno, rodné číslo a místo bydliště, kam Vám následně ČSSZ zašle rozhodnutí o odvolání. Dále uveďte jaký orgán o ukončení rozhodl, ve Vašem případě je to vaše OSSZ, důležité je uvést číslo jednací a datum, kdy bylo rozhodnutí vydáno. A nakonec uveďte Vaše argumenty proti rozhodnutí OSSZ.

Pro úplnost přikládám uvedené případy, kdy je ošetřující lékař oprávněn prohlásit člověka za dočasně práce neschopného ze zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Ošetřující lékař rozhodne o vzniku DPN
• pojištěnce, jestliže vyšetřením zjistí, že mu jeho zdravotní stav pro nemoc nebo úraz nedovoluje vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, popřípadě, jde-li o vznik DPN v ochranné lhůtě, plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání, a to i když pojištěnec není uchazečem o zaměstnání,
• pojištěnce, který byl přijat do ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu nebo kterému byla na základě veřejného zdravotního pojištění poskytnuta komplexní lázeňská péče,
• pojištěnce, který byl přijat do zdravotnického zařízení jako průvodce nezletilého dítěte přijatého do lůžkové péče, s výjimkou pojištěnce, který má nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství,
• pojištěnce, který nemůže pro poškození nebo ztrátu ortopedické nebo kompenzační pomůcky vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, popřípadě, jde-li o vznik DPN v ochranné lhůtě, plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání, a to i když pojištěnec není uchazečem o zaměstnání,
• pojištěnce v době nároku na výplatu peněžité pomoci v mateřství, jestliže mu závažné dlouhodobé onemocnění znemožňuje pečovat o dítě, dlouhodobým onemocněním se pro účely tohoto zákona rozumí takové onemocnění, které podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden měsíc,
• pojištěnky, která doložila potvrzením orgánu nemocenského pojištění, že nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství z žádné pojištěné činnosti, a to od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu.

Jiří Marek
invArena

ilustrační foto: Flickr.com

(Visited 138 times, 1 visits today)

1 komentář

  1. Dobrý de,potřebovala bych poradit.Brzy mi bude končit podpůrčí doba,jsem už skoro rok na PN s
    vyhřezlými ploténkamia s jednou dokonce prasklou.Požádala jsem o prodloužení podpůrčí doby a nebylo mi vyhověno,protože mi zbývá 15 měs.do starobního důchodu a o návrat do práce se zde jednat nebude. 3 dny před ukončením podpůrčí doby jsem měla úraz,který mi nedovoluje chodit.Předpokládaná léčba je 4-6 týdnů.
    Bude mi prodloužena pracovní neschopnost a podpůrčí doba?

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.