Vypočetli vám nízký důchod? Zkuste požádat stát o dávky

Léta přibývají, a ačkoli jste se ještě nedávno smáli, že důchodu od státu se nikdy nedočkáte, nyní se snažíte vyznat ve všech těch starobních a předčasných penzích. Poradíme vám, jak o ně žádat.

Jolana Nováková Peníze, které můžete od státu získat ve vyšším věku, to jsou zejména důchody. Avšak nejen ty.
Protože starší lidé hůře shánějí zaměstnání, je možné, že si půjdou pro podporu v nezaměstnanosti na úřad práce. Zatímco mladší na ni mají nárok jen pět měsíců, lidé mezi 50 a 55 lety ji mohou dostávat až osm měsíců a ti nad 55 let jedenáct měsíců.
Pokud však práci neseženou ani poté, je možné, že využijí státní sociální podpory a získají příspěvek na bydlení, či dokonce dávky v hmotné nouzi (čtěte o nich na další dvoustraně).
Když se k věku přidruží i zhoršený zdravotní stav, je možné, že vám vznikne nárok na příspěvek na péči, dostanete možnost využít statusu zdravotně postiženého či vám bude přiznán invalidní důchod.
O podporu v nezaměstnanosti i o dávky a zdravotní příspěvky se chodí žádat na úřad práce, žádost o všechny typy důchodů předkládáte České správě sociálního zabezpečení. Vždy podle místa bydliště. Jen když chcete využít takzvaného předdůchodu, jehož prostřednictvím čerpáte peníze, které jste si sami naspořili, obrátíte se na penzijní společnost, se kterou jste si sjednali smlouvu.

Starobní důchod Pro koho: Kdo dosáhl důchodového věku a platil určitou dobu sociální pojištění. Podmínky: Nyní se odchody do důchodu týkají nejvíc následujících ročníků (větší tabulka). Potřebná doba pojištění se postupně prodlužuje z původních 25 na 35 let: dosažení potřebná důchodového věku doba pojištění v roce 2015 31 let v roce 2016 32 let v roce 2017 33 let v roce 2018 34 let po roce 2018 35 let Do potřebné doby se počítají nejen roky, kdy jste byli zaměstnáni či podnikali (a tudíž platili sociální pojištění), ale i takzvané náhradní doby. Například péče o dítě do čtyř let věku, doba studia (počítá se jen těm, kdo studovali do konce roku 2009, a přitom za studia po 18. narozeninách lze

započíst jen 6 let), evidence na úřadě práce (doba, za kterou nenáleží podpora v nezaměstnanosti, se započítává jen omezeně)… Jsou možné výjimky, kdy stát uzná kratší dobu pojištění, když jste starší či pokud v době pojištění nejsou žádné náhradní doby. Podmínky jsou odlišné pro různé ročníky narození, je lepší svůj konkrétní případ konzultovat s pracovníky ČSSZ. Možnost výdělku: Není omezena. Výše důchodu: Započítává výdělky, ze kterých jste platili pojistné, a dobu, po niž jste pracovali. Výpočet sestává ze základní a procentní výměry, zohledňuje i to, jak se v průběhu let měnila hodnota koruny. Výši důchodu vám spočtou na ČSSZ. Jednou za rok ji můžete požádat o takzvaný informativní osobní list, kde zjistíte, jaké doby pojištění a příjmy o vás správa eviduje. Pokud máte shromážděné informace o svých příjmech, můžete využít orientační kalkulačky na www.mpsv.cz/cs/2435. Průměrná výše starobního důchodu je nyní 12 251 (muži) a 10 044 korun (ženy). Kde žádat: Česká správa sociálního zabezpečení podle bydliště. Doba vyplácení: Doživotně.

rok ženy s počtem vychovaných dětí narození muži 0 1 2 3 či 4 5 a více 1951 62 r+8m 61 r+4m 60 r 58 r+8 m 57 r+4 m 56 r 1952 62 r+10m 61 r+8m 60 r+4m 59 r 57 r+8 m 56 r+4 m 1953 63 r 62r 60 r+8m 59 r+4m 58 r 56 r+8 m 1954 63 r+2m 62 r+4m 61 r 59 r+8 m 58 r+4 m 57 r 1955 63 r+4m 62 r+8m 61 r+4m 60 r 58 r+8 m 57 r+4 m 1956 63 r+6m 63 r+2m 61 r+8m 60 r+4m 59 r 57 r+8 m 1957 63 r+8m 63 r+8m 62 r+2m 60 r+8m 59 r+4m 58 r 1958 63 r+10m 63 r+10m 62 r+8m 61 r+2m 59 r+8m 58 r+4 m 1959 64 r 64r 63 r+2m 61 r+8m 60 r+2m 58 r+8 m 1960 64 r+2m 64 r+2m 63 r+8m 62 r+2m 60 r+8m 59 r+2 m

Předčasný důchod Pro koho: Může ho čerpat ten, komu zbývají nejvýše tři roky do odchodu do řádného starobního důchodu (případně pět let, když je důchodový věk alespoň 63 let a je-li starší 60 let), vyplácí se ze státních peněz, takže řádný důchod je pak nižší. Podmínky: Srážka vypočítaného důchodu závisí na délce doby, kdy předčasný důchod čerpáte. Základní výměra se nekrátí, procentní ano. Ta se snižuje o určitá procenta za každých 90 dní, o které jdete do penze dříve. A čím dříve to je, tím jsou ta „určitá“ procenta vyšší. Například odejdete-li do penze 90 dní před dosažením důchodového věku, bude srážka činit 0,9 procenta z výpočtového základu, odejdeteli dříve o celé tři roky, bude výpočtový základ nižší o 15,9 procenta.

Krácení za předčasný odchod je trvalé, po dosažení důchodového věku se vaše penze nebude zvyšovat (kromě plošné valorizace důchodů). Možnost výdělku: Přivydělat si můžete, ale jen tolik, abyste z příjmu neplatili sociální pojištění (například formou dohody o provedení práce do 10 000 korun měsíčně). Pokud máte šanci, že si vyděláte víc, můžete předčasný důchod přerušit, vyplatí se však přitom pracovat alespoň 90 dní – bude pro vás pak příznivější výpočet řádné penze. Doba vyplácení: Do vzniku nároku na řádný důchod, nejvýše tři roky (případně pět let). Lze přerušit, například v případě, že najdete zaměstnání. Kde žádat: Česká správa sociálního zabezpečení podle bydliště. Otázka: Je třeba pro nárok na předčasný důchod splnit podmínku potřebné doby důchodového pojištění? Ano. Potřebná doba je přitom taková, jaká je stanovena pro řádný starobní důchod.

Předdůchod

Pro koho: Může ho využít ten, kdo si naspořil dost peněz a může z nich žít až pět let před odchodem do řádného starobního důchodu. Doba pobírání předdůchodu je takzvaně vyloučená“ – nepočítá se při výpočtu penze, takže krácení řádného důchodu není takové jako u toho předčasného. Věk: Do předdůchodu může odejít člověk nejdříve pět let před důchodovým věkem stejně starého muže – u žen se tedy nehledí na počet vychovaných dětí ani na to, že jsou ženy. Podmínky: Peníze je třeba mít naspořené formou doplňkového penzijního spoření (dříve penzijní připojištění). Není však nutné, abyste měli produkt sjednaný už léta a pravidelně v něm spořili – peníze je možné na smlouvu vložit jednorázově odjinud. Pět let spoření před

je, takže nelze sjednat novou smlouvu, vložit na ni kapitál a přestat pracovat. Příklad: Na každý měsíc plánovaného předdůchodu musíte mít rezervu 30 procent průměrné mzdy (asi 7 350 korun). Na dvouletý předdůchod tak potřebujete minimálně 176 500 korun, na pětiletý 441 000 korun. Možnost výdělku: Není omezena. Doba vyplácení: Do vzniku nároku na řádný důchod, nejméně dva roky, nejvýše pět let. Předdůchod nelze pozastavit ani snižovat vyplácenou částku, lze ho ukončit a odejít do starobního či předčasného důchodu. Kde žádat: U své penzijní společnosti (dříve penzijní fond). Otázka: Jaká je vlastně výhoda předdůchodu? Můžete si přivydělat, stát za vás platí zdravotní pojištění stejně, jako byste již dosáhli důchodového věku.

Vdovský důchod Pro koho: Též vdovecký. Pro osobu, které zemřel/a manžel/ka, který/á: * sám dostával starobní či invalidní důchod, nebo * ke dni smrti splnil podmínky pro nárok na invalidní důchod či podmínky nároku na starobní penzi, nebo * zemřel následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání). Doba vyplácení: Po dobu jednoho roku od smrti manžela. Delší doba vyplácení důchodu je možná, jen pokud pozůstalý pečuje o nezaopatřené dítě. Anebo o dítě, o svého rodiče či rodiče zemřelého manžela, kteří jsou závislí na péči jiné osoby ve stupni II až

IV. Stejně tak, je-li sám invalidní ve stupni III či je sám v důchodovém věku (nebo by ho dosáhl do čtyř let – to se posuzuje vzhledem k důchodovému věku mužů, nebere se ohled na počet dětí). Platí, že když po roce od smrti manžela nárok zanikne a do dvou let je splněna některá z uvedených podmínek, právo na pozůstalostní důchod se obnoví. Výše důchodu: výpočet je podobně složitý jako u důchodu starobního – opět zde hrají roli základní výměra a procentní výměra. Příklad: Muž a žena oba pobírají starobní důchod 10 000 Kč. Když jeden z nich zemře, druhý má ke své starobní penzi nárok na vdovský/vdovecký důchod 1 900 Kč. Kde žádat: Česká správa soc. zabezpečení dle bydliště.

MF DNES

(Visited 17 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.