VVZPO dnes projedná Zprávu o plnění Národního plánu pro osoby se zdravotním postižením

Dnes v úterý 9. června 2015 se koná letošní druhé zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (dále jen „Výbor“), který je poradním orgánem vlády České republiky pro problematiku podpory zdravotně postižených občanů.

Prvním bodem programu bude schválení Zprávy o plnění opatření Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010–2014 v roce 2014. Vzhledem k tomu, že tento plán v roce 2014 skončil, součástí materiálu je i Celkové zhodnocení plnění Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010–2014.

Na druhém místě programu je vyhlášení 22. ročníku Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení. Cena je udělována publicistickým pracím, které nejlépe popularizují témata spojená se zdravotním postižením. Smyslem Ceny je upoutat pozornost médií na tuto oblast a jejich prostřednictvím pozitivně ovlivňovat mínění a postoje veřejnosti vůči lidem se zdravotním postižením.

Další bod je věnován projednání a doporučení vyhlášení dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených.

Ve čtvrtém bodě budou členové Výboru seznámeni s průběhem a výsledky obhajoby Úvodní zprávy ČR o opatřeních přijatých k plnění závazků podle Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a také se Závěrečnou zprávou Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením, která obsahuje doporučení, jak lépe naplňovat jednotlivé články Úmluvy a tím přispět ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením v ČR.

Na pátém místě programu je informace o dosavadní činnosti Odborné skupiny pro komplexní řešení problematiky života osob s PAS, která byla ustanovena 28. listopadu 2014.

Další bod se bude týkat návrhu na zrychlení řízení o poskytnutí dotací z programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených tak, aby nedocházelo k nedodržování lhůt pro vyplácení finančních prostředků příjemcům dotace.

V sedmém bodě zazní zpráva o financování a realizaci záměrů bezbariérových tras předložených v rámci Národního rozvojového programu mobility v roce 2014.

Předmětem dalšího bodu bude pravidelná informace o postupu prací na reformě psychiatrické péče a seznámení s aktuální situací v této věci.

V devátém bodu bude zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy informovat o způsobu finančního zajištění implementace novely školského zákona, která se týká integrace dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením v hlavním vzdělávacím proudu.

Poslední bod je věnován průběhu a výsledkům dotačního řízení pro oblast sociálních služeb v jednotlivých krajích.

(Visited 2 times, 1 visits today)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.