Už se nestane, že školy děti odmítnou

Ministerstvo školství připravuje vyhlášku, která má odpovědět na otázku, jak se bude naplňovat nárok žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na všestrannou podporu. Ministryně Kateřina Valachová (ČSSD) ji chce podepsat do konce roku.

Praha – Nyní objíždí regiony a osobně se snaží vysvětlovat, co všechno se od příštího školního roku změní. O tom s ní hovořil i regionální Deník.

– Paragraf 16 novely školského zákona je symbolem inkluzivního, tedy společného vzdělávání dětí v hlavním proudu. Znamená zároveň automatické rušení praktických nebo dokonce speciálních škol?

Nerušíme základní školy praktické a už vůbec ne školy speciální. Novela pouze více podporuje společné vzdělávání dětí a upravuje nárok každého dítěte na materiální a personální podporu v rámci běžných základních škol. Zdůrazňuji, že jde o potřeby všech dětí, tedy jak těch se zdravotním postižením, tak těch mimořádně nadaných.

– Jak je tedy možné, že se hromadí hlasy ze škol, které se v novele a postoji ministerstva nevyznají a mají z budoucího vývoje obavy? A to ani nemluvím o znepokojené rodičovské veřejnosti, která má strach z kvalitativního ohrožení výuky, pokud ve třídách budou dvě nebo čtyři děti s lehkým mentálním postižením (LMP).

Část těchto obav souvisí s něčím jiným, než je rušení škol, které se nekoná ani konat nebude, totiž se zrušením přílohy LMP. Ta skutečně přestane platit 1. září 2016, ovšem nikoli bez náhrady. Obsah přílohy bude upraven v rámci rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro základní školy a nahradí tak příhodnějším způsobem přílohu LMP, tedy vzdělávání dětí se speciálními potřebami.

– A o ty právě jde. Jak se promění vyučování? Komu se bude přizpůsobovat obsah a rychlost výuky?

Pochopitelně všechny děti nebudou vzdělávány stejným tempem, jak jsem zaslechla z některých zdrojů.

– Což znamená, že děti s LMP budou mít nárok na asistenta, že výuka v těchto třídách bude individuálnější a klesne v nich počet žáků?

Z hlediska organizace vzdělávání dojde k největším změnám na školách, které mají v současnosti pouze speciální třídy a všechny děti se v nich učí podle přílohy LMP. Těch je v celé republice čtrnáct a vzdělává se v nich zhruba 450 dětí. Nově budou muset informovat rodiče o změnách, k nimž dochází v důsledku zrušení přílohy LMP. Rodiče se budou moct vyjádřit, jestli takové vzdělávání pro své děti pokládají za dostatečné. Pokud ano a zároveň budou mít doporučení školského pedagogického zařízení, tak dítě fyzicky zůstane ve stejné škole, ale bude vzděláváno jiným způsobem. Tyto školy budou muset do pedagogického sboru ke speciálním pedagogům přijmout i další učitele odborných předmětů.

– To ale hovoříme o nepatrné menšině škol. Rodičovskou veřejnost a učitele zajímá především osud masy základních škol, které budou muset paragraf 16 realizovat.

Nejdůležitější vzkaz je, že od 1. září 2016 budou všechny základní školy schopny materiálně i personálně zajistit speciální potřeby dětí, jejichž rodiče se rozhodnou poslat je do běžné ZŠ. To budou moci učinit u zápisu nebo při změně školy. Tam budou mít nově zaručenou podporu formou asistenta pedagoga, půl úvazku učitele nebo kompenzačních pomůcek. K veškerým změnám bude existovat prováděcí předpis včetně přehledu a definice všech podpůrných opatření. Obavy některých ředitelů tak mohou pramenit z toho, že tento předpis neznají.

– Nepochybně. Proč ještě není hotov, když novela začala platit v květnu?

Tento týden nad jeho textem probíhá vnitřní připomínkové řízení, k němuž jsou přizváni i odborníci ze školských asociací či nevládních organizací. Po ukončení této oponentury bude oficiálně zahájeno meziresortní připomínkové řízení. Vyhlášku bych ráda podepsala do konce roku.

– Kolik na její realizaci budete potřebovat peněz?

Na rozšíření podpory školských poradenských zařízení máme na příští rok zajištěno z rozpočtu sto milionů korun. Vedle toho jsme vyčlenili půl miliardy korun na asistenty pedagogů, kterou pošleme krajským úřadům prostřednictvím normativu. Zároveň jsme přijali definitivní rozhodnutí, že jejich platy budou hrazeny z národních zdrojů. V roce 2017 předpokládám zvýšení rozpočtu pro regionální školství minimálně o jednu miliardu. V březnu pak vydáme výzvu v rámci operačního programu VVV (Výzkum, vývoj a vzdělávání), kde budou moci školy žádat o prostředky na školní asistenty cestou šablon. Během podzimu chceme definovat odborné a organizační postupy pro podporu společného vzdělávání. Hlavním cílem je, aby se třeba rodičům dětí s poruchou autistického spektra, odkázaných na vozíček, sociálně znevýhodněných nebo s poruchami učení nestávalo, že jsou odmítáni v běžných základních školách proto, že neexistuje dostatečný způsob jejich podpory. Nyní na ni vzniká nárok, takže by měl skončit stav, kdy jsou tyto děti často vzdělávány v hlavním proudu jen díky obrovskému úsilí rodičů a mimořádnému vypětí učitelů.

– Jaká je souvislost mezi paragrafem 16 a integrací romských dětí, respektive snahou zabránit segregační praxi, kdy vznikají čistě romské třídy, ba dokonce školy, a to bez ohledu na schopnosti, potřeby nebo talent jejich žáků?

Velmi často je novela vykládána tak, že společné vzdělávání má přispět hlavně k integraci romských žáků, nebo pouze dětí s lehkým mentálním postižením. Není tomu tak, protože společné vzdělávání se týká úplně všech dětí. I těch, které speciální potřeby nemají, ale tvoří s těmi ostatními jeden kolektiv. Romské děti a děti s LMP nejsou tedy jediné skupiny a už vůbec nejsou exkluzivní. Pro školy, které se nacházejí například v sociálně vyloučených lokalitách a jsou navštěvovány zcela nebo převážně romskými dětmi, novela žádnou razantní změnu představovat nebude. Od 1. září 2016 tyto školy rozhodně rušeny nebudou a jejich žáci mávnutím kouzelného proutku také nezačnou navštěvovat školy v okolí. To ani nikdo neplánoval, nehrajeme si na sociální inženýry. Tyto školy, byť se na nich vzdělávají děti převážně romské, se už dnes maximálně snaží o to, aby nebyly nějakým uzavřeným hradem. Novela nám dává šanci do budoucna společně se vzdělávat, protože přestanou existovat materiální a personální překážky.

– Počítáte vy osobně s tím, že počet praktických škol, dříve zvláštních, klesne?

Základní školy praktické nemají oporu v zákoně, i když se jim tak historicky říká. Ty, které učí podle RVP, budou podle něj učit dál, byť v upravené verzi pro děti se speciálními potřebami. Zásadní změny v organizaci výuky čekají jen ty školy, kde jsou všechny třídy speciální a učí se v nich podle přílohy LMP. To je v kompetenci zřizovatelů, protože já školy rušit nemohu. Žádné změny se netýkají speciálních škol, kde se učí podle programu pro speciální vzdělávání a jsou určeny dětem se středním a těžkým zdravotním postižením. Tady naopak musím říct, že některé školy pro zrakově postižené nebo neslyšící patří mezi špičku ve vzdělávání a já se na listopadové Radě ministrů v Bruselu chystám náš model představit jako následováníhodný. Na jejich výsledky můžeme být hrdí. To neznamená, že dítě s lehkým sluchovým postižením nebo dítě odkázané na vozíček nebude schopno díky kompenzačním pomůckám nebo plošině navštěvovat běžnou školu.

– Nebojíte se, že to učitelé v narvaných třídách nezvládnou?

Pracovní verze vyhlášky zatím počítá s tím, že pokud budou ve třídě čtyři děti se speciálními potřebami, maximální počet žáků ve třídě bude 17. Chceme se tedy soustředit na to, aby byly co nejdříve hotovy vyhláška s přehledem podpůrných opatření, rámcový vzdělávací program upravený o zrušenou přílohu LMP a metodické listy. Spoléháme i na odborné konzultace, díky nimž budou informace o všech těchto krocích systematicky směřovat ke zřizovatelům, ředitelům, učitelům. Z mého pohledu je zcela klíčové napravit informační deficit u rodičů. Chci, aby věděli, že jejich dětem se může dostat co nejlepšího vzdělání podle volby, kterou za dítě učiní.

– Jak dítěti bez handicapu prospěje, že bude ve třídě se čtyřmi spolužáky s lehkým mentálním postižením?

Už nyní se v běžných třídách potkávají různé děti. Nové bude to, že každé dítě se speciálními potřebami bude mít podporu, a to nikoli proto, že si ředitel nastřádá do pokladničky, nebo že to je na úkor ostatních žáků. Děti nebudou získávat jen znalosti a informace, ale budou se vzdělávat i díky vzájemným vlohám a nedostatkům, naučí se vnímat, že každý jsme jiný, někdo má talent, někdo má velkou duši, ale potřebují vyrovnání kvůli zdravotnímu handicapu. To je hodnota, kterou ocení každý rodič. Když jsem se vzdělávala já, měla jsem štěstí, že v mých třídách to takto fungovalo a osobně se domnívám, že v tomto ohledu jsem bohatším člověkem.

– Takže nesouhlasíte s větou prezidenta Zemana, že pokud se budou vzdělávat děti handicapované s těmi bez handicapu, budou obě skupiny nešťastné?

Obava pana prezidenta spočívala v tom, že se budou rušit speciální školy a že by děti s těžkým zdravotním postižením měly být vzdělávány v běžných školách, navíc bez jakékoliv podpory. Tady by vznikalo riziko možného neporozumění mezi dětmi i zhoršení kvality vzdělávání ostatních žáků. Tato obava je ale zcela lichá, neboť nic takového parlament neschválil. Změna se týká dětí s lehkým mentálním postižením, ale chci zdůraznit, že se už nyní 3500 dětí s diagnostikovaným LMP vzdělává v běžných školách. Nevím, co by chtěli odpůrci novely těmto dětem vytknout a jak podle nich snižují kvalitu vzdělávání. Takový pohled musím odmítnout.

KATEŘINA PERKNEROVÁ
Pražský deník
http://www.prazsky.denik.cz/

(Visited 14 times, 1 visits today)

1 komentář

  1. Vážená paní Perknerová,četla jsem váš článek a velice mě potěšil.Mám jedenáctiletého syna s LMP a od té doby co nastoupil do prvního ročníku ZŠ tak byli jen problémy.Syn do čtvrtého ročníku chodil do školy u nás na vesnici až jsem jednou řekla dost a do pátého ročníku jsem byla nucena ho přeřadit na jinou školu.ZŠ Straškov-Vodochody,na této škole mají perfektní přístup k dětem s LMP.Paní ředitelka uklidnuje i nás rodiče,že vše společně zvládneme.Není jednoduchý mít dítě s tímto postižením ani v soukromém životě,vždyt každý rodič si přeje,aby jsme děti dobře vychovali a ukázali jim tu správnou životní cestu.Také jsme se potkali s různými posměškami lidí a dětí,ale určitě to zvládneme.

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.