„Hej rup – spojme sílu, hej rup – ruce k dílu“

V březnu 2013 odstartovala ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči pod záštitou Plzeňského kraje a Evropské unie projekt s názvem „Hej rup – spojme sílu, hej rup – ruce k dílu“.

Cílem projektu bylo podpořit děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Podpora pro tyto děti a žáky byla realizována po dobu dvou let od března 2013 do února 2015. Realizace probíhala formou pěti klíčových aktivit, kdy každá z nich měla předem stanovený cíl a daný harmonogram projektu jak časový, formální, tak obsahový.

Cílem činnosti ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči je vychovávat osoby samostatné, soběstačné a sebejisté, schopné obstát v konkurenci zdravých lidí, a to jak v osobním, tak profesním životě. Projekt vycházel především z potřeb školy, jejích dětí a žáků. Pomáhal vytvářet optimálnější podmínky, nutné ke zlepšení stávající situace, vytvoření podnětného prostředí, v němž se podaří žáky více motivovat, posílit jejich sebevědomí a ukázat možnosti vlastní realizace. Cílem projektu bylo tedy vytvoření takových klíčových aktivit, které budou splňovat dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně-vzdělávací soustavy Plzeňského kraje.
První klíčová aktivita reagovala na potřebu podpory rozšíření nabídky speciálně pedagogických a asistenčních služeb s podporou rozvoje diagnostiky, která zkvalitnila činnost speciálně pedagogických center (SPC) vzhledem k nárůstu počtu klientů a udržení standardu kvality poskytovaných služeb. Na podporu služeb klientů Plzeňského kraje byl zapojen speciální pedagog tyfloped a speciální pedagog logoped. V rámci projektu poskytovali tito odborníci služby dětem a žákům, kteří jsou klienty SPC pro zrakově postižené a SPC pro vady řeči a také ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči.
Pro SPC zrakově postižených byly zakoupeny dva standardizované testy. Test In Sight a Test rodinného zázemí. In Sight je standardizovaný diagnostický materiál doporučený SPC pro zrakově postižené v celé ČR k ujednocení diagnostiky zrakových funkcí žáků. Test rodinného zázemí používá psycholožka SPC při své práci. V této aktivitě se zkvalitnily také asistenční služby zapojením šesti asistentů pedagoga v MŠ i ZŠ. Zároveň si tito asistenti rozšířili odborné kompetence, znalosti a dovednosti v oblasti speciálně pedagogické problematiky.
Druhá klíčová aktivita se zaměřila na inovaci předmětu pracovní činnosti a podporu rozvoje kompenzačních smyslů zrakově postižených žáků a žáků s vadami řeči, především hmatu, s cílem vytvoření podmínek pro maximální rozvoj manuální zručnosti žáků ZŠ. Za podpory tohoto projektu byla škola schopna pořídit potřebné vybavení, které bylo nutné k inovaci předmětu pracovní činnosti, skutečně kvalitně směřující na podporu žáků s handicapem. Byl inovován školní vzdělávací program pro základní školu speciální v předmětu pracovní činnosti. Pro podporu změny ŠVP ZŠ speciální byl vytvořen soubor 15 pracovních listů. Soubor obsahuje témata: batikování, malování na sklo, malování na textil, pletení košíku, práce s mozaikou, výroba korálů, výroba mýdel, výroba svíček, výrobky z drátů, výrobky z filcu, výrobky z FIMO hmoty, výrobky z keramické hlíny, výrobky z květináčků, výrobky z vatových kuliček a kuželů, výrobky ze samotvrdnoucí hmoty. Pracovní listy udávají přesné pracovní postupy ve výuce s pořízeným vybavením. Tuto aktivitu personálně zajistil odborně proškolený inovátor praktických činností.
Rozvoj dovedností v prostorové orientaci prostřednictvím realizace soutěžního soustředění žáků byl název další klíčové aktivity, která podpořila rozvoj prostorové orientace zrakově postižených žáků a motivovala tyto žáky k soustavnému rozvoji prostorových kompetencí a samostatnému pohybu. Příprava na tuto akci trvala pět měsíců, kdy dva zapojení koordinátoři soutěžního soustředění důkladně připravili program, plán a zajistili kompenzační pomůcky potřebné pro úspěšnou náplň této akce. Akce se uskutečnila v místě Smržovka na Liberecku, trvala celkem pět dní – pondělí až pátek. Koordinátoři naplánovali činnosti důležité pro rozvoj prostorové orientace žáků, které hrají nezastupitelnou roli v komplexním rozvoji těchto prostorových kompetencí.
Prostřednictvím tohoto projektu se mohla formou tří víkendových akcí zrealizovat další klíčová aktivita, zaměřená na podporu realizace společných akcí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodičů. Jednalo se především o integrované žáky SPC zrakově postižených s jejich rodiči, kteří si v rámci víkendových akcí prohloubili své znalosti o problematice výchovy a vzdělávání žáků s postižením zraku. Šlo především o takové aktivity, se kterými se děti a žáci v integraci běžně nesetkají a na které v rámci běžných metodických návštěv SPC zrakově postižených není dostatečný časový prostor. Na podzim 2013 se uskutečnila víkendová akce s názvem Chci být samostatný, na jaře 2014 Krok za krokem k samostatnosti a na podzim 2014 Samostatné vykročení. Tři speciální pedagogové, zapojení v pozici organizátorů akce, s rodiči důkladně připravili plán, který se týkal čtyř bloků ve výše uvedených názvech. Ohlasy především ze strany rodičů dětí se zrakovým postižením byly velice pozitivní. Poslední klíčovou aktivitou tohoto projektu bylo vytvoření muzikálního a rytmického kroužku pro podporu rozvoje klíčových kompetencí žáků. Vycházelo se hlavně z potřeby rozvoje volnočasové aktivity zaměřené na zrakově postižené žáky s rozvojem kompenzačních smyslů. Žáci se zrakovým postižením i s vadami řeči nutně potřebují větší prostor pro rozvoj sluchu a hmatu, které jsou nezbytné pro možnost zapojení do běžného života a lepšího uplatnění na trhu práce. Lektorka muzikálního kroužku tematicky sestavila plán, kterým se řídila, tak aby tato aktivita úspěšně proběhla a dospěla k úspěšnému zakončení. Díky sestavenému plánu aktivit docházelo ke zdárnému naplňování cílů a k postupnému rozšiřování dovedností účastníků.
Tento projekt byl zakončen se zamýšleným výsledkem v únoru 2015. Obohatil nejen učitele o nové znalosti a dovednosti ve speciální problematice dětí a žáků se zrakovým postižením a dětí s vadami řeči, ale také jejich rodiče. Nové vzdělávací kompetence získali speciální pedagogové, kteří budou nadále využívat svých nově nabytých znalostí a dovedností ve své praxi při poskytování speciálně pedagogických a psychologických služeb. V rámci projektu byly pořízeny nové diagnostické nástroje a pomůcky zaměřené na postižené děti a žáky. Dále byli podpořeni novými znalostmi i zkušenostmi také pedagogičtí asistenti, kteří své znalosti a dovednosti zužitkují při práci s handicapovanými dětmi. V činnosti školy se budou nadále využívat nově pořízené pomůcky a nástroje pro práci s dětmi a žáky školy za podpory nově vytvořených pracovních listů a dalších produktů. Speciální pedagogové i psycholog také využijí všech získaných zkušeností z pobytových akcí a nadále budou s těmito poznatky pracovat.
Do tohoto projektu se ze strany naší školy zapojilo šest asistentů pedagoga v rámci asistenční podpory dětí a žáků a někteří asistenti se účastnili také pobytů v rámci 3. a 4. klíčové aktivity, dále tři speciální pedagogové, psycholog, sociální pracovnice ze SPC pro zrakově postižené a speciální pedagogové logoped a tyfloped na posílení služeb dětem a žákům jako externí zaměstnanci. Externě byla zaměstnána také lektorka muzikálního a rytmického kroužku. Při inovaci předmětu pracovní činnosti zaměřeného na maximální rozvoj manuální zručnosti žáků ZŠ se zapojila paní učitelka ze speciální třídy.
Projekt byl velice náročný z hlediska administrativy a zajištění všech akcí. Všechny zapojené osoby svoji část klíčové aktivity plně zajišťovaly, organizovaly vhodné termíny i nákup všech potřebných pomůcek a diagnostických nástrojů. Celkově projekt řídil manažer projektu a z finanční stránky finanční manažer projektu. Administrativní část bylo třeba posílit o mzdovou účetní, účetní finančních operací, administrátora dokumentace a publicity a metodika řízení projektu. Vše zaštiťovala paní ředitelka jako statutární zástupce školy v pozici metodika projektu.
Veškerá snaha o dosažení co nejlepšího využití projektu se vyplatila. V době realizace projektu jsme dostávali kladné ohlasy ze strany rodičů, například:

S dcerou Terezkou jsme se zúčastnily rekondičního pobytu konaného od 11. 10. 2013 do 13. 10. 2013 ve Švihově.
Pobyt byl určen zrakově postiženým dětem v integraci, jejich rodičům a pracovníkům SPC. Cílem bylo získání nových zkušeností a dovedností. Spolu s námi se pobytu zúčastnilo 10 dětí, ve věku od 7 do 15 let s různým zrakovým omezením. Děti se učily s pomocí dospělých pohybovat a orientovat se v neznámém prostoru, chodit správně a bezpečně po schodech, hrály různé hry zaměřené na hmatové rozlišování a naučily se pomocí mapy poznat neznámé město a hlavně se v něm správně orientovat. Pobyt se nám velice líbil a přinesl nám nové zkušenosti. Terezka poznala nové kamarády, kamarádky, zapojila se do společenských a míčových her a já získala nové zkušenosti od ostatních rodičů.
Díky všem za příjemně strávený víkend.
Ilona Palacká a Terezka, 11 let

O autorovi: Mgr. Jana Uhrová, speciální pedagožka, manažerka projektu, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25

Školní poradenství v praxi

(Visited 4 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.