Jak platit zdravotní pojistné u studenta staršího 26 let?

ilustrační foto: Flickr.com

OTÁZKA : Od kterého měsíce musím řešit svoje zdravotní pojištění, jestliže studuji a 15. března je mi 26 let? Jak mám postupovat? Na dotaz odpověděla VZP.

ODPOVĚĎ:

Za nezaopatřené děti, což jsou mj. studenti ve věku do 26 let, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání, platí pojistné na zdravotní pojištění stát. Povinnost státu platit za studenta pojistné zaniká dnem jeho 26. narozenin. Vaší povinností je pak oznámit zdravotní pojišťovně, že ztrácíte od 16. března nárok na platbu pojistného státem. Zákon o veřejném zdravotním pojištění uvádí, že pojištěnec je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně nejpozději do 8 dnů skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné. Učinit tak můžete jednoduše přímo na kterémkoli klientském pracovišti, nebo písemně (s využitím formuláře Přihláška a evidenční list pojištěnce), případně i telefonicky na čísle našeho informačního centra 952 222 222.

Další postup ohledně zařazení do patřičné kategorie plátců a placení pojistného se liší podle toho, zda jste jen studentem, nebo vedle studia navíc podnikáte či jste zaměstnán.

Jestliže nejste zaměstnancem ani osobou samostatně výdělečně činnou (a ani za vás neplatí stát pojistného z jiného „titulu“, třeba jako za příjemce rodičovského příspěvku nebo za invalidního důchodce) a uvedené skutečnosti trvají po celý kalendářní měsíc, musíte si začít platit pojistné jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů. To znamená, že se musíte jako OBZP pojišťovně přihlásit (zároveň s odhlášením ze „státních pojištěnců“) a příslušnou částku pojistného musíte začít platit počínaje dubnem, kdy už po celý měsíc nejste státním pojištěncem.

Jestliže byste při studiu podnikal nebo byl zaměstnán, musel byste po zániku souběhu kategorií „státní pojištěnec“ plus „OSVČ“ nebo „zaměstnanec“ začít odvádět pojistné alespoň ve výši minima stanoveného pro danou kategorii.

Jako OSVČ byste musel odvést měsíční zálohu alespoň ve výši minima již počínaje březnem. Povinnost dodržet minimální vyměřovací základ se totiž nevztahuje na osobu samostatně výdělečně činnou, za kterou je stát plátcem pojistného po celý kalendářní měsíc, za který se pojistné platí, a u vás v březnu již tato podmínka není splněna. Nezapomeňte tento fakt posléze také zohlednit v ročním přehledu OSVČ o příjmech a výdajích, kde se vyplňuje mj. počet měsíců, kdy pro vás nebyl stanoven minimální vyměřovací základ.

U zaměstnance musí zaměstnavatel odvést pojistné alespoň ve výši minima za dny po zániku nároku na platbu pojistného státem – u vás by to tedy bylo od 16. března (v alikvotní výši). Můžeme ještě doplnit, že za osoby zaměstnané plní výše uvedenou oznamovací povinnost zaměstnavatel, samozřejmě pokud jsou mu skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za daného zaměstnance pojistné známy. Doporučujeme raději se u zaměstnavatele nebo přímo na pojišťovně informovat, zda byla oznamovací povinnost splněna.

(Visited 19 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.