Důstojné umírání – Důstojný závěr života s nevyléčitelnou nemocí

Dne 6. června 2017 Česká lékařská komora uspořádala pod záštitou prezidenta České republiky ing. Miloše Zemana konferenci „Důstojné umírání – Důstojný závěr života s nevyléčitelnou nemocí“.  Česká lékařská komora chce upozornit na celospolečensky mimořádně závažný problém, kterým je péče poskytovaná osobám s nevyléčitelnou nemocí v závěru jejich života.

Pro mnohé je možná překvapivé, že i při současné úrovni medicíny a sociálních služeb se jedná o neřešenou a velmi zanedbanou oblast, která stojí na okraji společenského zájmu, přestože se může týkat v podstatě každého z nás.

Důstojný závěr života s nevyléčitelnou nemocí a slušné umírání jsou velké výzvy současné doby. Moderní medicína prokázala, že je možné efektivně zmírnit bolest a další tělesné i psychické symptomy. A nabídnout pacientům i jejich blízkým komplexní podporu tak, aby mohl být závěr života všemi zúčastněnými vnímán jako důstojný. Taková péče u nás ale není řadě pacientů bohužel dostupná. Jedním z cílů konference bylo identifikovat, kteří pacienti potřebují v závěru života paliativní péči, jaké potřeby a která dilemata jsou v této fázi potřeba řešit. Diskutovány byly také možnosti a limity paliativní péče v různých segmentech zdravotního a sociálního systému včetně péče hospicové. Řešeny byly též otázky o právních a ekonomických aspektů paliativní péče. Kromě příspěvků předních odborníků z oblasti paliativní péče, lékařské etiky a zdravotnického práva byl na konferenci věnován významný též prostor mezioborové diskusi.

Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ve svém příspěvku uvedl, že ročně v ČR umírá cca 105 – 110 tis. lidí, přičemž cca 64 – 66% tvoří pacienti chroničtí, u nichž lze předpokládat potřebu paliativní péče. Jde tedy o velký segment medicíny, který by neměl být opomíjen. V této souvislosti MUDr. Irena Pechanová, anesteziolog a specialista pro paliativní medicínu a léčbu bolesti doplnila, že kritickou otázkou je především dobré načasování zahájení paliativní péče, které může významně zkvalitnit komfort dožití nemocného, přestože právě tato možnost je ze systémových důvodů v České republice významně omezena. To potvrdila i Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc., která ve svém příspěvku zdůraznila nutnost implementace paliativních strategií do současného zdravotnického systému (nemocnic) a rozšířit kvalitní vzdělání v paliativní a hospicové péči.

Konference České lékařské komory otevřela mimořádně závažné téma umírání pacientů s nevyléčitelnou nemocí, které je v České republice zcela zanedbané a stojí na okraji zájmu. Konference poukázala nejen na akutní palčivost tohoto problému, ale též nutnosti řady změn v řadě oblastí – nejen ve zdravotnictví, ale též systému zdravotního pojištění, sociálních službách, ale též, a to možná především v oblasti celospolečenského uvažování, úcty k životu a osobám, které jsou na konci svého života. Česká lékařská komora bude ve své snaze, řešit tuto otázku v nejširších souvislostech, ve spolupráci s předními odborníky pokračovat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.