Sociální pracovnice chtěla po nevidomé kolegyni doložit faktury za sociální péči. Měla na to právo?

Dotaz:
Kolegyně měla ohlášenou návštěvu z úřadu práce, úřednice byla zkontrolovat využívání příspěvku na péči nevidomou příjemkyní příspěvku. Když úřednice spatřila, že nevidomá příjemkyně má v bytě uklizeno a pořádek, prohlásila, že by se měl příspěvek snížit, neboť příjemkyně se dokáže o byt postarat sama. Dále jí vadilo, že příjemkyně nemá faktury či účtenky za služby od různých asistentů domácí péče. Je nepořádek v bytě pro úřad práce skutečně parametrem pro zvýšení příspěvku a pořádek naopak sledovaným parametrem pro snížení příspěvku? Má být tedy pro zdravotně postižené ekonomickou motivací předvést kontrole nepořádek a špínu v bytě, aby dosáhli na vyšší příspěvek na péči? Musí příjemce příspěvku na péči vykázat všechny faktury a účtenky za nakoupenou péči, když mnohdy není profesionál k mání a službu poskytne i neprofesionál bez živnostenského listu, třeba sousedka, která dostane za službu peníze takzvaně na ruku?

Odpověď:

Na dotaz jsme se zeptali Tiskové Mluvčí Úřadu práce ČR Kateřiny Beránkové, která k problematice uvedla:

„Na dotaz je možné odpovědět pouze v obecné rovině.

ÚP ČR provádí v souladu s § 29 zákona č. 108/2006 Sb. kontrolu využívání příspěvku na péči. Kontrola je zaměřená na to, zda je příspěvek využit k zajištění pomoci, zda je pomoc poskytována ohlášeným poskytovatelem pomoci a zda způsob poskytované pomoci a její rozsah odpovídá stanovenému stupni závislosti a zda je pomoc zaměřena na základní životní potřeby, které oprávněná osoba nezvládá.

Podle ustanovení § 29 odst. 7 uvedeného zákona je příjemce příspěvku povinen na vyžádání správního orgánu, který provádí kontrolu využívání (tedy ÚP ČR), prokázat, že byl příspěvek využit k zajištění pomoci, a to způsobem, který osvědčí využití příspěvku nebo dokladem o vyplacení příspěvku fyzickým nebo právnickým osobám, které poskytují pomoc. ÚP ČR vyhotovuje z kontrolního šetření písemný záznam, který popisuje průběh kontrolního šetření a zjištěné skutečnosti, záznam je součástí spisové dokumentace.

Příspěvek na péči musí být využit na zajištění pomoci ohlášeným poskytovatelem, který může podle § 7 odst. 2 uvedeného zákona být osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo hospic. Ohlášení osob, které poskytují oprávněné osobě pomoc, je jednou z povinností oprávněné osoby (například pokud poskytuje pomoc sousedka, jde o asistenta sociální péče, se kterým by oprávněná osoba musela mít uzavřenou písemnou smlouvu).

V případě, že je při kontrolním šetření zjištěno, že příspěvek není využíván v souladu se zákonem, Příslušný zaměstnanec ÚP ČR poučí oprávněnou osobu o způsobech nápravy a zákonných podmínkách využívání příspěvku.“

Z výše uvedeného vyplývá, že sociální pracovnice v případě Vaší kolegyně skutečně postupovala podle platných předpisů.

Lze Vaší kolegyni doporučit, aby na ÚP nahlásila, kdo jí péči poskytuje. Ideální je nahlásit osobu blízkou, v takovém případě nemusí příjemce příspěvku dokládat žádné faktury. Je už pak jedno, zda nevidomé ženě uklidí například maminka a nebo sousedka, to nemá ÚP jak zjistit. Dávání peněz tzv. na ruku je samozřejmě nezákonné, ale sepisovat smlouvu kvůli občasnému úklidu, kdy například někdo z rodiny nemá čas, je samozřejmě zcela absurdní.

Pokud by Vaše kolegyně nemohla na ÚP uvést žádnou osobu blízkou, která jí potřebnou péči poskytuje, je skutečně nutné, aby byla schopna doložit, že jí úklid někdo vykonává, protože ona sama si nemůže být schopna uklidit. Pokud by si byla schopna uklidit, nemá samozřejmě právo na příslušný stupeň příspěvku na péči.

Jiří Marek
invArena

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.