Na domažlické radnici ocenili zdravotně postižené a chronicky nemocné plavce. Z ocenění měli velkou radost

Již začátkem letošního roku pro svěřence MCT CZ, z. s., v doprovodu rodičů uspořádalo Město Domažlice setkání na radnici, během kterého byly oceněny děti a mládež se zdravotním postižením a chronickým onemocněním.

Domažlice – V obřadní síni města je přivítali místostarostové Zdeněk Novák a Stanislav Antoš. Děti od nich obdržely knihy s věnováním a drobné dárky, které jim udělaly skutečně velkou radost. Jejich rodiče si mohli neformálně pohovořit s představiteli města o svých problémech a názoru na postoj k lidem s postižením.

Za organizaci MCT CZ, z. s., byla přítomna Jaroslava Hlaváčková, která je nejenom jednatelkou, ale také trenérkou plavání dětí a mládeže se zdravotním postižením a chronickým onemocněním. Ohledně organizace MCT CZ, z. s., jsme jí položili několik otázek:

– Jak byste popsala život dětí a mládeže se zdravotním postižením a chronickým onemocněním?

Zdravotně postižené děti a mládež jdou svoji cestou životem s omezením, se kterým se musí naučit žít, musí se učit odolávat nárokům a vlivům okolí. Rodiče, kteří o ně pečují, vynakládají nemalé prostředky na léčbu, dietní stravu, kompenzační pomůcky a jejich vzdělávání. V rámci úspor většinou volnočasové aktivity hendikepovanému dítěti nedopřejí, neboť nejsou schopni pokrýt plně náklady na činnost.

– Plavání, které s dětmi trénujete, je pro jejich rodiče nákladnou záležitostí?

Příprava a realizace plavání pro ZTP a chronicky nemocné jedince je finančně náročná.

– Co to všechno obnáší?

Vyžaduje si odborně vzdělaný a profesionální tým pracovníků (převážně s vysokoškolským vzděláním a specializací), který je jednou z mnoha podmínek kvalitně poskytované činnosti, pronájmy bazénů s vhodnou teplotou a úpravou vody včetně kompenzačních pomůcek. Dále samozřejmě úzkou spolupráci rodičů, kteří zajišťují přímou péči o dítě (znají zdravotní stav dítěte a dokáží předvídat a reagovat na krizové situace).

– Jak je to v pozdějším věku takového dítěte? Je v průběhu celého života závislým na svém rodiči?

V pozdějším věku je rodič nahrazen asistentem, který je stále přítomen při činnosti svěřence, motivuje ho a je mu nápomocen.

– Co je podle vás hlavním přínosem plavání pro osoby ZTP a chronicky nemocné?

Hlavní přínos plavání pro osoby ZTP a chronicky nemocné spočívá v aktivizaci zúčastněných osob. Cenný a pozitivní vliv má plavání na rozvoj sociálních dovedností, na podporu psychomotorického rozvoje a zlepšení sociálních vztahů. Smysluplné trávení volného času se stane přirozenou součástí jejich života.

– Účastníte se s dětmi i nějakých soutěží v plavání?

V rámci Hnutí speciálních olympiád získali naši svěřenci (mentálně postižená mládež z MCT CZ, z. s.) 2 zlaté, 2 bronzové a 1 stříbrnou medaili na evropském závodě Emil Open 2017.

– Je o aktivity, které pro tuto skupinu dětí a mládeže pořádáte, velký zájem?

Zájem o celoroční aktivity stále roste, počítáme s nárůstem klientů a současně s posílením nových vyškolených pracovníků.

– Jakým způsobem je váš projekt zafinancován?

Naši členové se podílí na financování projektu minimálními členskými příspěvky. Ostatní náklady se snažíme zajistit dotacemi, příspěvky od účastníků jednorázových aktivit, vzdělávacích a tréninkových kurzů. Partnerem s finančním příspěvkem je Město Domažlice.

– Podporuje Město Domažlice vaši činnost ještě nějakým jiným způsobem, než jsou finanční příspěvky?

Samospráva Města Domažlice naši činnost podporuje nejen finančně, ale spolupracuje s organizací i při pořádání veřejných akcí. Veřejnosti nabízíme možnost společné cesty k odstranění stereotypního postoje společnosti vůči lidem se zdravotním postižením.

– O jaké veřejné akce se jedná?

Jsou to besedy a kurzy, v rámci kterých má veřejnost možnost nahlédnout do života osob se zdravotním postižením s cílem posílení sociální integrace.

– Kdo je realizátorem vašeho projektu?

Realizátorem projektu, který byl zahájen již v roce 2005, je MCT CZ, z. s.

JIŘÍ STUDNIČKA
Domažlický deník
http://domazlicky.denik.cz/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.