Jsou nějaké formuláře na podání námitky?

DOTAZ: Byl mi přiznám 1. stupeň invalidity, avšak s tímto rozhodnutím nesouhlasím. Potřebuji podat námitku proti tomuto rozhodnutí, existuje nějaký formulář? 

Odpověď: 

Pro podání námitky můžete použít následující vzor, jenž přiměřeně adaptujete na váš konkrétní případ. ČSSZ sama neposkytuje nějaké formuláře pro podání těchto námitek.

V námitkách by měli lidé uvést, v čem spatřují nesprávnost rozhodnutí. Zároveň dokládají svá tvrzení vhodnými dokumenty, které ČSSZ v rámci řízení o námitkách ověřuje a případně k nim přihlédne. Uvedou důvody, proč považují posouzení zdravotního stavu za nesprávné, a dodají potřebné doklady.

Námitky lze podat do 30 dnů od obdržení rozhodnutí přímo na adresu ústředí ČSSZ nebo prostřednictvím okresní (v Praze Pražské, v Brně Městské) správy sociálního zabezpečení (OSSZ). V řízení o námitkách může být rozhodnutí změněno i v neprospěch toho, kdo námitky podal. Jsou-li lidé nespokojeni se závěrem řízení, mohou proti rozhodnutí o námitkách podat žalobu, a to u příslušného krajského soudu do dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí o námitkách.

Zákonná lhůta pro vydání rozhodnutí o námitkách je 30 dnů (u složitých případů 60 dnů) ode dne, kdy byly orgánu sociálního zabezpečení doručeny. Závisí-li rozhodnutí o námitkách na posouzení zdravotního stavu, prodlužuje se tato lhůta o 60 dnů. V případě, že se došetřují rozhodné skutečnosti např. u zaměstnavatelů, úřadů, cizozemských nositelů pojištění apod., lhůta pro vydání rozhodnutí o námitkách se prodlužuje o tuto dobu.

VZOR

Česká správa sociálního zabezpečení
Křížová 25
225 08  Praha 5

 

Věc: Námitky proti rozhodnutí ČSSZ o přiznání invalidity 1. stupně

Rozhodnutím ČSSZ č.j.: …….. ze dne ……. rozhodla ČSSZ o přiznání invalidity 1. stupně. Toto rozhodnutí je odůvodňováno tím, že podle posudku OSSZ …….. ze dne …… jsem invalidní v míře odpovídající 1. stupni invalidity, neboť má pracovní schopnost údajně poklesla pouze o …. %. Proti tomuto rozhodnutí podávám námitky, a to z následujících důvodů:

I.

Rozhodnutí bylo vydáno na základě nesprávně a neúplně zjištěného stavu. Jak vyplývá z předchozích rozhodnutí ČSSZ, a to

1) ze dne 6. 7. 2018, č.j.: ………….. bylo důvodem přiznání mé invalidity 1. stupně postižení páteře dle přílohy č. 2 vyhl. 284/1995 Sb., jmenovitě kapitola XV. odd. F položka 2 pís. c). Toto postižení je definováno jako „středně těžké postižení zpravidla více úseků páteře, projevy nervového a svalového dráždění prokázané EMG, ……… insuficience s ohodnocením …….. bodů ztráty schopnosti soustavné výdělečné činnosti.

Onemocnění páteře bylo potvrzeno i dalším rozhodnutím ČSSZ a to v roce 2018, kde došlo pouze ke změně z pís. c) na pís. b).

Postižení páteře je dále prokázáno RTG vyšetřeními ze dne ……. v němž je konstatováno blokové postavení C5-6, snížení C4,5.

V této zprávě se konstatuje vhodnost doplnění snímků k vyloučení foraminostenoz. Doplňujícím vyšetřením ze dne …………… byla prokázána foraminostenoza C4/C5 vlevo.

Přestože uvedené lékařské zprávy byly posuzujícímu lékaři k dispozici a minimálně musel o jejich existenci vědět z předchozích posudků, zcela je ignoroval, přestože z charakteru postižení je zcela jasné, že jde o vady trvalé, odstranitelné pouze operativně, nikoli podáváním utišujících prostředků a léčebnou rehabilitací, které provádím.

Důkazy:

1)      Kopie předchozích rozhodnutí a záznamů posudkového lékaře.

2)      Lékařské zprávy MUDr. ……………. ze dne ………..

3)      Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

II.

V posudkovém zhodnocení ze dne ,,,,,,,,,,, které bylo podkladem pro vydání napadeného rozhodnutí se uvádí, že dlouhodobé zdravotní potíže jsou pravděpodobně způsobeny somatizační poruchou s úzkostně neurotickým syndromem. Tento závěr vychází zřejmě vyšetření …………….. a to ze dne ……………. Uvedená zpráva MUDr. ……………. ze dne ……………… byla zřejmě podkladem pro rozhodnutí o částečné invaliditě ze dne …………….., kde ve výsledcích lékařského jsou již nálezy na páteři zcela opominuty a důvody invalidity jsou stanoveny v kapitole V. položce 4 pís. c) těžké neurotické stresové a somatomorfní poruchy, úzkostné poruchy, disociační poruchy. I kdyby tomu tak bylo, je i v současné úpravě (vyhl. 359/2009 Sb., kapitola V položka 5 c) toto postižení hodnoceno …. body.

Ze souhrnu lékařských zpráv MUDr. ……….. vyplývá zhoršení zdravotního stavu od vyšetření z ………. k  ……………, spočívající v horší komunikaci, horší artikulaci, snížení schopnosti učit se a omezením schopnosti naplánovat si aktivity a provádění náročnější činnosti.

Důkazy:

1)      Uvedené lékařské zprávy

2)      Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

III.

Zcela opominuty byly nálezy z oddělení magnetické rezonance radiodiagnostické kliniky v ………….. a oddělení …………… z období 2018 a 2019, kde je konstatováno poškození …… Ve zprávě prof. MUDr. ……………  se uvádí, že by mohlo jít o ………. změny.

Závěr o organickém původu poruch prokazuje i CT vyšetření ………… k posouzení …………

Důkazy:

1)      Uvedené lékařské zprávy

2)      Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

IV.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že základní postižení uvedená v bodech I a II má být samostatně hodnoceno mezi ……… body s možností zvýšení o 10 procentních bodů. Za tohoto stavu je zcela nepochopitelné, jak mohl rozhodující orgán dospět k hodnotě ……. bodů.

V.

Na základě výše uvedených skutečností žádám, aby výše uvedené rozhodnutí bylo změněno tak, že jsem invalidní ve II. stupni invalidity.

 

V Praze dne ………..

Jméno a adresa

 

redakce invArena

(Visited 15 times, 1 visits today)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.