Je nějaký formulář pro odvolání?

ilustrační foto: photoXpress

DOTAZ: Našemu 11-letému synovi s poruchou autistického spektra byl odebrán průkaz ZTP/P, aniž by došlo k jakémukoli zlepšení jeho zdrav. stavu a schopnosti samostatné orientace v exteriéru. Zůstal mu průkaz ZTP a příspěvek na péči ve třetím stupni. Vzhledem k tomu, ze se pravidelně dopravujeme do speciální školy, k lékařům a na nejrůznější kroužky a zájmové aktivity, je pro nás průkaz s možnosti dopravy s průvodcem ulehčením už tak svízelné situace. Do rozhodnutí o snížení výhod se chceme proto odvolat a prosíme o radu nebo nějaký vzor, jak odvolání sepsat a zda lékařskou zprávu musíme doložit sami, anebo si ji úřad vyžádá. Ke změně došlo po ukončení doby platnosti ZTP/P a žádosti o prodloužení, na kterou čekáme již několik měsíců. Odpověď:

Pro námitky nebo odvolání nejsou úřadem vydávány formuláře, nicméně se můžete orientačně řídit nástinem, který níže předkládáme.  Obsah či struktura odvolání není nijak striktně definován, musí však mít patřičné náležitosti. V první řadě se do odvolání uvede, proti kterému rozhodnutí směřuje (např. proti rozhodnutí o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením označeným symbolem „ZTP“), a toto rozhodnutí identifikovat datem jeho vydání a číslem jednacím. Dále by mělo odvolání pokračovat odůvodněním, ve kterém uvedeme, v čem spatřujeme rozpor mezi rozhodnutím a skutečným stavem věcí. Vycházet bychom měli ze znalosti kritérií pro přiznání jednotlivých typů průkazů. V odůvodnění můžeme popsat konkrétní rozsah zdravotního postižení žadatele a jeho dopad na oblast mobility nebo orientace v běžném životě. V poslední části odvolání navrhujeme předpokládanou změnu, např. přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“. Na konci odvolání nesmíme zapomenout na podpis odvolatele či jeho zástupce. Máme-li k dispozici zprávy, které dokládají naše tvrzení, dodejme je jako přílohu spolu s odvoláním. Odvolací orgán (MPSV) bude vycházet z dokumentace, na základě které bylo napadené rozhodnutí vydáno, a může si vyžádat vypracování posudku od vlastní posudkové komise. Odvolatel poté může být písemně vyrozuměn o možnosti se osobně účastnit projednávání lékařské posudkové komise MPSV.

————————————————————————————————————————————————————————————————————

Nástin vzoru odvolání:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
cestou
Úřad práce ČR – krajská pobočka pro hl. m. Prahu
Štefánikova …….
Praha 5

dne 12.5.2019

ODVOLÁNÍ 

Dne 7. 5. 2019 mi jako zákonnému zástupci mého syna Jana R……., nar……., bytem v ……….., bylo doručeno rozhodnutí Úřadu práce – krajské pobočky pro hl. m Prahu, č.j. ………………ze dne 1. 5. 2019, kterým bylo rozhodnuto o tom, že Janu Russovi přiznává průkaz ZTP s tím, že nebyla prodloužena platnost průkazu ZTP/P, jelikož na základě posouzení zdravotního stavu bylo shledáno, že Jan Russo průvodce nepotřebuje. S tímto rozhodnutím nesouhlasím a podávám proti němu v zákonné lhůtě odvolání, které odůvodňuji následovně.

Odůvodnění 

Před ukončením doby platnosti průkazu ZTP/P jsme dne ……podali  žádost o prodloužení tohoto průkazu, neboť syn Jan R…….. zcela neschopen samostatné orientace v exteriéru a k pravidelným cestám do speciální školy, k lékařům a na nejrůznější kroužky a zájmové aktivity, abychom ho motivovali k nějaké činnosti a alespoň elementární samostatnosti, nezbytně potřebuje býti doprovázen dospělou osobou.

Posudková komise vycházela pouze z lékařské dokumentace předané praktickým lékařem. Tato dokumentaci byla doplněna lékařskými zprávami ze dne…… Předmětné rozhodnutí, proti kterému se odvolávám, neobsahuje žádná konkrétní fakta a úvahy správního orgánu, kterého ho vedly k danému závěru. Přitom odvolatel je výrazně krácen na svých procesních právech, protože vlastně neví, jaké názory vedly správní orgán k jeho závěru a která tvrzení tak má svým odvoláním rozporovat.

Dle mého názoru byl nesprávně posouzen stav mého syna v oblasti ………………..….  Nemoc Jana Russa je nevyléčitelná a jeho zdravotní stav nezaznamenal zlepšení………………………………………
………………………………………………………………………………………….popis zdravotního stavu…………………..další argumenty………………………….

Dle ust. odst. 2 přílohy č. 4 vyhlášky č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, v platném znění, lze za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni těžkého funkčního postižení pohyblivosti a orientace považovat tyto zdravotní stavy:
m) psychické postižení s často se opakujícími závažnými poruchami komunikace a orientace v exteriéru včetně středně funkčního typu autismu,
n) neurodegenerativní postižení s mnohočetnými hybnými komplikacemi typu rigidity, tremoru, ataxie, mimovolných pohybů.
Dle lékařských posudků se onemocnění a jeho rozsah dá podřadit pod dvě písmena, a to pod písmena m), případně n).
Zdravotní indikace pro přiznání mimořádných výhod spojených s průkazem ZTP/P jsou tyto:……………………..

Důkazy:
Lékařská zpráva ze dne 12. 4. 2019

Návrh

Vzhledem k výše uvedenému žádám, aby napadené rozhodnutí bylo změněno v tom smyslu, že se zastoupenému Janu R………. přiznává.průkaz osoby se zdravotním postižením, označený symbolem ZTP/P, jenž zahrnuje výhody pro poskytování průvodcovských služeb.  

Libuše R………., nar. …….bytem……..
zákonný zástupce Jana R….nar……bytem…….

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Přestože odvolání řeší nadřízený orgán úřadu práce, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), je nutné ho podat na úřadě, který napadené rozhodnutí vydal. V tomto případě tedy na místně příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce. Čili jako adresáta na odvolání uvedeme MPSV prostřednictvím konkrétního úřadu práce a odvolání pošleme doporučeně poštou na tento úřad práce (na obálce bude adresátem úřad práce). Odvolání je možno ale podat i osobně na podatelně úřadu, datovou schránkou nebo i ústně na místě do protokolu.

Každé rozhodnutí musí mít tzv. poučení o odvolání. Tím bychom se měli řídit a odvolání podat včas. Lhůta pro podání odvolání je 15 kalendářních dnů od převzetí rozhodnutí úřadu práce. Pokud posíláme odvolání poštou, je pro dodržení lhůty rozhodující den, kdy bylo na poště podáno, tj. datum podacího razítka České pošty. Jedná-li se o patnáctý den, jde o odvolání včasné a přípustné bez ohledu na datum, kdy dorazí na úřad.

Pokud bude odvolání v nějakém bodě neurčité nebo neúplné, je povinností úřadu vyzvat žadatele k doplnění odvolání.

redakce invArena

(Visited 28 times, 1 visits today)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.