Jaké jsou výhody spojené s průkazem ZTP?

DOTAZ: Jaké výhody má inv. důchodce 3. st. s průkazkou ZTP?

Odpověď:

Nároky držitelů průkazu OZP vymezuje zákon č. 329/2011 Sb., § 36. Ten říká, že osoba, která je držitelem průkazu TP, ale i průkazu ZTP, má nárok na vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky.

Dále má přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání. Přitom za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup, obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.

Držitelé průkazu ZTP mají dále nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji městské veřejné hromadné dopravy osob, tedy tramvajemi, trolejbusy, autobusy a metrem, a na slevu ve výši 75 % jízdného ve druhé vozové třídě vlaků a rychlíků ve vnitrostátní přepravě a v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.

Držitelům průkazu ZTP nebo průkazu ZTP/P, a průvodci může být poskytnuta sleva ze vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní akce, není však povinné tuto slevu poskytovat a ani není stanovena výše slevy čili výše slevy vždy záleží na pořadateli akce.

Slevu poskytují někteří poskytovatelé telekomunikačních služeb, např. klienti 02 mají nárok na státní příspěvek ZTP ve výši 200Kč.

Držitel průkazu ZTP si může na své pobočce Úřadu práce zažádat o příspěvek na mobilitu, který je poskytován měsíčně. S průkazem ZTP si také můžete na obecním úřadě obce s rozšířenou působností zažádat o tzv. parkovací průkaz, jenž umožní využívat vyhrazená místa pro parkování a někteří provozovatelé parkovišť na něj poskytují slevu na parkovném. Za určitých okolností je možné s ním na nezbytně krátkou dobu zastavit na zákazu zastavení, či vjet do zákazu vjezdu. Musejí se však ujistit, že jejich vůz netvoří překážku na silnici.
Více se o výhodách spojených s parkovacím průkazem dovíte zde:
Jakých výhod může postižený využívat se svým parkovacím průkazem?

Držitelé průkazu ZTP jsou ušetření od placení ekologické daně, dopravní úřad jim bezplatně zapíše auto do registru motorových vozidel, a potenciálně jim může být úřadem práce přiznán za určitých kritérií i příspěvek na nákup automobilu (týká se osob s těžkým postižením pohybového ústrojí, nikoli například postižených smyslovými vadami), na jehož základě smějí na úřadě finančním požádat o navrácení daně z přidané hodnoty (DPH) až do částky sto tisíc korun. Osoba ZTP má nadále nárok na bezplatné používání všech tuzemských dálnic a rychlostních silnic v případě, že s ním skutečně cestuje (pokud tedy není v automobilu přítomen, pak musí být automobil vybaven dálniční známkou, totéž platí, pokud auto patří zcela cizí osobě).

Osvobození od daně ze staveb vyplývá z ustanovení zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. Od daně ze staveb jsou osvobozeny obytné domy ve vlastnictví držitelů průkazů ZTP, kteří zároveň pobírají sociální dávky v podobě příspěvku na živobytí a dům slouží k jejich trvalému bydlení. Osvobození se také vztahuje na stavby pro individuální rekreaci osob se ZTP, ovšem opět pouze za podmínky, že je tento držitel průkazu ZTP příjemcem dávky na živobytí, tedy, že je v sociální nouzi.

Vzhledem k tomu, že pobíráte invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, máte slevu na daň z příjmu 5 040 Kč. Na průkaz ZTP se sleva na dani z příjmu neposkytuje.

Vzhledem k tomu, že jste zdravotně postižený, můžete mít nárok po zhodnocení vašeho zdravotního stavu na příspěvek na zvláštní pomůcku, který ovšem není určován držením průkazu ZTP.
Osoby s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí: příspěvek na speciální úpravy motorového vozidla, schodišťovou plošinu nebo stavební úpravu koupelny a WC. Těžce sluchově postižení: příspěvek na nejrůznější vizuální signalizace, telefonní zesilovač, zařízení pro online tlumočení do znakového jazyka a další. Těžce zrakově postižení: příspěvek na pořízení vodicího psa, digitální čtecí přístroj, kalkulačku s hlasovým výstupem a další.

Na držení průkazu ZTP rovněž nezávisí ani poskytnutí příspěvku na péči. Ten je poskytován na základě zhodnocení tzv. stupně závislosti.

redakce invArena

9


– daň z příjmu se sníží o 16 140 Kč u poplatníků, kteří jsou držitelé průkazu ZTP/P

– daňové zvýhodnění na vyživované dítě, které žije s poplatníkem ve společné domácnosti, činí 1 117 Kč měsíčně; je-li dítě držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se daňové zvýhodnění na dvojnásobek

(Visited 2 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.