Jaký je život v Rusku?

Katedrála svatého Mikuláše, Petrohrad

Quora je sociální síť (podobně jako Facebook) založená na sdílení znalostí pomocí Questions & Answers, neboli Otázek a Odpovědí. Naskytla se zde i otázka „Jaký je život v Rusku? Je to tak špatné, jak to líčí západní média?

Jsem Ruska, jmenuji se Katya Huster · a žiji už asi 8 let v USA. Právě jsem se vrátila z měsíční cesty tam. Co mohu říci? Západní média mi taky vymyla mozek. Co jsem viděla během své návštěvy?

Sociální/státní pracovníci, kteří byli dříve dost hrubí a ignorantští, jsou nyní zdvořilí, protože všechny telefonáty jsou nahrávány a vy můžete volat a stěžovat si na jakoukoli službu, která vám byla poskytnuta.

Cesty. Říká se, že blázni a silnice jsou dva ruské problémy. Můžu říct, že silnice se pomalu zlepšují. Přinejmenším ty, které jsem viděla, jsou velkým zlepšením od doby před 5 lety, kdy jsem naposledy navštívila Rusko

Zdravotnictví. Zdarma nebo levně. A péče o děti je mnohem napřed oproti tomu, co je poskytováno v USA. V USA se smrtelné nemoci léčí lépe, ale typická lékařská pomoc nebo terapie tam prostě nejsou. Dostalo se mi zde v Rusku diagnózy a dobré léčby pro mé dítě. V USA ani nebyli schopni přijít na to, co je špatně.

Jídlo. Skvělé jídlo, schopnost najít malá místa s jedinečnou kuchyní na každém rohu. Cokoli od tradiční ruské, gruzínské, uzbecké až po francouzské, italské, německé.

Kvalita služeb se také dramaticky zlepšila. Nemluvě o tom, že ve městech jako Moskva a Petrohrad je téměř jakákoli služba dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Je tu prostor pro růst. Města mimo dvě výše zmíněná potřebují růst. Vzdělávání a výroba potřebují zlepšení. Stejně tak korupce a alkoholismus se musí řešit. Ale země se mění k lepšímu

Quora Digest

Profile photo for Katya Huster

Katya Huster · 

Follow

Works at Higher Education6y

What is life like in Russia? Is it as bad as it is portrayed in the Western media?

I’m a Russian born living in US for about 8 years now. I just came back from a month long trip there.

What can I say? The western media got me brain washed too. What I saw during my visit?

  1. The social/ government workers, that used to be rather rude and ignorant are now polite, because all phone calls are recorded and you can call and complain about any service provided to you.
  2. The roads. There is a saying that fools and roads are the two Russian troubles. I can tell that the roads are slowly getting better. St least the ones I’ve seen are a major improvement from 5 years ago, when I visited Russia last time
  3. The healthcare. Free or cheap. And child healthcare is so much ahead of what is provided in USA. In USA deadly illnesses are treated better, but typical physician assistance or therapy are simply not there. I was able to get a diagnosis and amazing treatment for my child. In US they were not even able to figure out what is wrong.
  4. Food. Great food, ability to find small places with unique cuisine n every corner. Anything from traditional Russian, Georgian, Uzbek to French, Italian, German. The quality of service has improved dramatically as well.
  5. Not even to mention that in cities like Moscow and St Petersburg almost any service is available 24/7

There is a room to grow. The cities outside the two mentioned above need to grow. Education and manufacturing need improvement. So do bribery and alcohol abuse. But the country is changing for better.

1 komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.