Mám staršího manžela. Dostanu vdovský důchod?

Mám o 18 let staršího muže. Manžel půjde letos do penze. Budu brát po manželovi v případě jeho úmrtí vdovský důchod? Kamarádka mi říkala, že zákon byl  zpřísněn a asi po manželovi důchod nedostanu. Odpověď se dočtete v článku…

ODPOVĚĎ:

Ano, došlo k některým úpravám, které situaci pro budoucí vdovy s velkým věkovým rozdílem mezi manžely znevýhodňují.

Problematiku upravuje zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. Ve vymezení podmínek nároku na vdovský a vdovecký důchod stanoví (vedle obecných zásad na nárok na vdovský důchod – zemřelý pobíral starobní důchod nebo splňoval podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní nebo starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu)  i konkrétní podmínky poskytnutí vdovského důchodu.

V § 50 zákona je uvedeno, že vdovský důchod se poskytuje bez rozdílu všem po dobu jednoho roku od smrti manžela.

Po uplynutí této doby má vdova nárok na tento důchod jen v následujících případech.

Prvním případem je, jestliže pečuje o nezaopatřené dítě.

Nezaopatřené je dítě do skončení povinné školní docházky a poté, nejdéle však do 26. roku věku, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, či z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost.

Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci krajské pobočky úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti či podporu při rekvalifikaci.

Druhým případem je její péče o dítě, které je závislé na péči jiné osoby od II. do IV. stupně závislosti definované v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, či péče o rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stejném rozsahu stupňů závislosti podle téhož zákona.

Třetím případem je stav třetího stupně invalidity poživatelky vdovského důchodu.

Čtvrtým případem je, že vdova má nárok po uplynutí uvedeného jednoho roku (nejsou-li zde dány další uvedené podmínky) na vdovský důchod, dosáhla-li alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený v zákoně pro muže stejného data narození.

Zákon však stanoví, že nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže by žena této věkové hranice dosáhla do dvou roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod. Stejně tak by měla nárok na vdovský důchod, pokud by v této době byly nově splněny některé z uvedených podmínek – vymezená péče, nebo invalidita uvedeného stupně.

Nárok na vdovský důchod zaniká uzavřením nového manželství či odpadnutím zmíněných podmínek.

 

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.