Vláda posvětila složení komise, která rozhodne o podobě nového systému výplaty sociálních dávek

Vláda na středečním jednání přijala návrh Ministerstva práce a sociálních věcí a ustavila hodnotící komisi k veřejné zakázce na výběr informačního systému na výplatu sociálních dávek. Má garantovat kvalitu, stabilitu, ale i úspory financí veřejného sektoru.

Komise, která bude posuzovat veřejnou zakázku „Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS SOCIÁLNÍ DÁVKY“, je složená z odborníků a specialistů Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí, Ministerstva vnitra, České správy sociálního zabezpečení a Úřadu práce ČR. V souladu s příslušnými ustanoveními platných zákonů jsou členové hodnotící komise i jejich náhradníci odborně způsobilí vykonávat funkci člena hodnotící komise k této významné veřejné zakázce a mají potřebné bezpečnostní prověrky.

V současné době probíhá řádně a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách zadávací řízení zakázky, konkrétně fáze přípravy nabídek ze strany potenciálních uchazečů. Výsledkem zakázky bude nový systém zajišťující výplatu sociálních dávek odpovídající potřebám resortu a aktuální trendům a požadavkům v oblasti IT.

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová akcentuje naprostou transparentnost zadávacího řízení s důrazem na nediskriminaci a rovné zacházení a odmítá nepravdivé informace v médiích vztahující se k zadávacímu řízení, které popisují podmínky veřejné zakázky jako „tajné.“

„Předmětem veřejné zakázky je návrh a vytvoření informačního systému a podpora při jeho následném provozu, nikoliv návrh způsobu výplaty sociálních dávek nebo jiný návrh řešení ve vztahu k výplatě těchto dávek,“ uvedla ministryně Michaela Marksová. Obsah toho, co systémy musí „umět“, vychází především z právních předpisů a podnětů Úřadu práce ČR, který se na tvorbě zadávacího řízení podílel a řádně i odpovídal na dodatečné dotazy potenciálních dodavatelů. „Právě zahrnutí znalostí a zkušeností s reálnou aplikací právních předpisů do návrhu považuji za klíčové pro dlouhodobou stabilitu budoucího informačního systému,“ zdůraznila Michaela Marksová.

Úkolem vládou jmenované hodnotící komise je posoudit a vyhodnotit, který z navržených systémů je pro zadavatele nejvýhodnější. Zákon o veřejných zakázkách jasně klade s ohledem na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky nad 300 milionů korun na členy hodnotící komise nadstandardní požadavky. Komise musí mít minimálně 9 členů, z nichž dvě třetiny musí splnit příslušnou odbornost zejména v oblasti IT a podpůrně v oblasti práva. Pro výkon funkce člena hodnotící komise významné veřejné zakázky podle zákona o veřejných zakázkách, zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti je nutné, aby členové hodnotící komise disponovali dokladem o bezpečnostní způsobilosti nebo osvědčením fyzické osoby minimálně na stupeň důvěrné.

MPSV se striktně ohrazuje proti nesprávné informaci z médií, že zadávací podmínky jsou utajené. Naopak, zveřejňuje všechny relevantní informace k veřejným zakázkám na profilu zadavatele. Zde také uveřejnilo mj. všechny informace, představující obligatorní součást zadávací dokumentace, tj. např. závazné vzory smluv, požadavky zadavatele na splnění kvalifikačních předpokladů i hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek. Pouze u informačního systému SOCIÁLNÍ DÁVKY a ZAMĚSTNANOST vybranou a poměrně malou, ovšem z hlediska možných dopadů citlivou, část zadávací dokumentace pak Ministerstvo práce a sociálních věcí v souladu s legislativou poskytuje dodavatelům oproti podpisu dohody o ochraně důvěrných informací (NDA). Právě tato část údajů o infrastruktuře nebo
informačních systémech nemůže být s ohledem na riziko potenciálních hackerských útoků a kybernetické bezpečnosti obecně veřejná a nekontrolovatelně dostupná.

To ale nic nemění na tom, že každá společnost, která se hodlá o veřejnou zakázku ucházet, si může bez omezení oproti podpisu NDA vyzvednout kompletní zadávací dokumentaci. Zadávací podmínky jsou od počátku zadávacího řízení otevřeně dostupné všem na profilu zadavatele, konkrétně na této webové stránce:
https://mpsv.ezak.cz/document_download_1378.html

Soutěž na veřejnou zakázku probíhá nejtransparentnějším možným způsobem, v tzv. otevřeném řízení tak, aby se soutěže o veřejnou zakázku mohl účastnit každý kvalifikovaný dodavatel a proběhla skutečná soutěž o cenu a kvalitu veřejné zakázky. Po zkušenostech se zadáváním veřejné zakázky z dob před nástupem ministryně Marksové, kdy veřejná zakázka buď nebyla soutěžena vůbec anebo byla de facto napřímo bez soutěže zadána vybranému uchazeči, došlo k výraznému posunu směrem k transparentnosti. Cílem zvoleného způsobu zadávacího řízení je nejen podpořit zdravou konkurenci dodavatelů, ale především, na rozdíl od minulosti, přispět k výrazné úspoře veřejných prostředků.

Petr Habáň
tiskový mluvčí MPSV

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.