Bez potřebné doby pojištění nárok na sirotčí důchod nevznikne

Pozůstalé děti, kterým zemřel některý z rodičů ještě v mladém věku někdy překvapeně zjišťují, že nemají nárok na sirotčí důchod, protože zesnulý v té době ještě nedosáhl potřebné doby pojištění. Před svou smrtí totiž podle předpisů musí být určitou dobu pojištěn, jinak důchod nemůže být přiznán.

Pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení se často, zejména v případě úmrtí mladších lidí, setkávají s údivem pozůstalých, když se dozví, že pro nárok na sirotčí důchod musela zesnulá osoba získat potřebnou dobu pojištění.

Základní podmínkou nejen pro nárok na starobní a invalidní důchod, ale i pro důchody pozůstalostní – vdovské, vdovecké a sirotčí – je potřebná doba pojištění.

V případě pozůstalostních důchodů musí stanovenou dobu důchodového pojištění získat zesnulá osoba, jinak důchod po ní nemůže být přiznán.

Jaké jsou podmínky pro nárok na sirotčí důchod?

Na sirotčí důchod má nárok osiřelé nezaopatřené dítě po zesnulém rodiči (osvojiteli) nebo po osobě, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy (společné výchovy manželů). Nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi nebo jeho manželovi.

Tento druh důchodu je přiznán vždy nezaopatřenému dítěti v případech, kdy zesnulé osobě byl vyplácen starobní či invalidní důchod, anebo zemřela následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Podmínka nároku na sirotčí důchod je také splněna, když zesnulá osoba sice nepobírala starobní či invalidní důchod, ale ke dni úmrtí získala alespoň polovinu doby pojištění potřebné pro vznik nároku na invalidní důchod nebo splnila podmínky nároku na starobní důchod.

Příklad 1. Otec dítěte zemřel ve věku 29 let, pracoval, nepobíral důchod. V posledních 10 letech před úmrtím získal 3 roky pojištění. Podmínkou pro nárok na invalidní důchod u osoby starší 28 let je získání 5 let pojištění v posledních 10 letech. Podmínku nároku na invalidní důchod ke dni úmrtí sice nesplnil, přesto nárok na sirotčí důchod vznikne – otec získal alespoň polovinu potřebné doby pojištění.

Příklad 2. Matka zemřela ve věku 44 let. S dobou studia a dobou péče o dítě získala celkem 12 let pojištění. Od svých 31 let nepracuje, je v domácnosti. Jejímu 19letému synovi, který studuje vysokou školu (je tedy nezaopatřeným dítětem), nárok na sirotčí důchod nevznikl, protože matka nesplnila ke dni úmrtí podmínky na starobní důchod ani nezískala polovinu potřebné doby pro nárok na invalidní důchod, tedy 2,5 roku v posledních 10 letech před úmrtím nebo 5 let v posledních 20 letech před úmrtím.

Podmínka potřebné doby pro nárok na sirotčí důchod na polovinu platí necelé 2 roky, od 1. 1. 2012. Počet žádostí o sirotčí důchod, které musely být zamítány před 1. 1. 2012 pro nesplnění zákonných podmínek, evidovala ČSSZ v uplynulých letech více než 500 ročně.

V roce 2012 se jejich počet snížil, přibližně o sto. Osoby, kterým sirotčí důchod nebyl před 1. 1. 2012 přiznán pro nesplnění podmínky potřebné doby pojištění ze strany zesnulé osoby, si o něj mohou znovu požádat s tím, že nárok na přiznání sirotčího důchodu jim vznikne od 1. 1. 2012, pokud zesnulá osoba splnila alespoň mírnější podmínku doby pojištění, tedy ke dni úmrtí získala v rozhodném období alespoň polovinu potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod.

Podmínkou je též to, aby dítě bylo stále nebo se stalo opětovně nezaopatřené.

Kdy je dítě nezaopatřené?

Za nezaopatřené dítě se považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté nejdéle však do 26 let, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz či z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopno vykonávat výdělečnou činnost.

Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Skutečnost, že dítě již nesplňuje podmínku nezaopatřenosti, je oprávněný nebo jiný příjemce povinen do 8 dnů písemně ohlásit ČSSZ.

Obecná podmínka potřebné doby pojištění pro přiznání invalidního důchodu je u osob starších 28 let 5 roků; ve věku od 26 let do 28 let 4 roky; ve věku od 24 let do 26 let 3 roky; ve věku od 22 let do 24 let 2 roky; ve věku od 20 do 22 let 1 rok a do 20 let věku méně než 1 rok.

Pro účely posouzení nároku na pozůstalostní důchody se podmínka potřebné doby pojištění zjišťuje z posledních deseti let před datem úmrtí.

Dále platí, že u lidí starších 38 let je podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod splněna i tehdy, pokud činí alespoň 10 let, které byly získány v období posledních 20 let před úmrtím. V případě pozůstalostních důchodů však podmínka získání 10 let pojištění v posledních 20 letech před úmrtím platí pouze u osob zemřelých po 31. 12. 2009.

Bližší informace týkající se nároku na sirotčí důchod v konkrétních případech, poskytnou každý pracovní den pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení nebo call centra pro důchodové pojištění na telefonním čísle 257 062 860.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.