Za nenahlášení změny pojišťovně je pokuta 500 kč

Co všechno musí lidé o sobě hlásit své zdravotní pojišťovně? Je jasné, že se musí hlásit změna jména, ale co dál? Existuje nějaká lhůta a případně sankce? Odpovídá mluvčí VZP.

 

ODPOVĚĎ:

Tyto povinnosti, včetně lhůt a případných sankcí, stanovuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, přičemž některé se týkají všech pojištěnců a další jsou stanoveny plátcům pojistného (zaměstnavatel, OSVČ atd.).

Každý pojištěnec je (podle § 12) povinen své zdravotní pojišťovně oznámit změny jména, příjmení, trvalého pobytu nebo rodného čísla, a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Pokud se v místě trvalého pobytu nezdržuje, musí oznámit také adresu místa pobytu na území České republiky, kde se převážně zdržuje („bydliště“). Dále je každý povinen své zdravotní pojišťovně oznámit do 8 dnů ztrátu nebo poškození průkazu pojištěnce. Zmíněný § 12 stanovuje ještě další povinnosti pojištěnce, ale ty se už netýkají toho, co je třeba pojišťovně oznamovat.

Oznamovací povinnost plátců pojistného je předmětem ustanovení § 10. Vynecháme-li nyní to, co se zde týká výslovně zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně činných, zůstává povinnost pojištěnce oznámit své zdravotní pojišťovně nejpozději do 8 dnů skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné (za osoby zaměstnané plní tuto povinnost zaměstnavatel, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy, za nezletilé nebo osoby bez způsobilosti k právním úkonům jejich zákonný zástupce) a také zahájení a ukončení své samostatné výdělečné činnosti (tato povinnost je splněna i tím, že OSVČ, podnikající na základě živnostenského oprávnění, učiní oznámení živnostenskému úřadu). Rovněž tak do 8 dnů je pojištěnec s trvalým pobytem v ČR povinen své zdravotní pojišťovně oznámit, že po celý kalendářní měsíc není zaměstnán, není OSVČ a ani za něj neplatí pojistné stát.

I narození a úmrtí pojištěnce řeší § 10. Narození pojištěnce je jeho zákonný zástupce povinen do 8 dnů ode dne narození oznámit zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Úmrtí pojištěnce oznamovat pojišťovně někdo z rodiny apod. nemusí – postačuje, že úmrtí nebo prohlášení za mrtvého oznámí příslušný obecní úřad pověřený vedením matriky Centrálnímu registru pojištěnců.

Pokud pojištěnec neoznámí ztrátu nebo poškození průkazu a změnu jména, příjmení, trvalého pobytu nebo rodného čísla, může dostat pokutu do výše 500 Kč. Pokutu až do výše 10 000 Kč může zdravotní pojišťovna uložit pojištěnci za nesplnění oznamovací povinnosti plátce pojistného podle § 10 (při opakovaném prohřešku až do výše dvojnásobku).

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.