Rekvalifikovalo se 14 tisíc lidí

ilustrační foto: photoXpress

Letos během prvního čtvrtletí  celkem 14 173 uchazečů o zaměstnání dělalo rekvalifikační kurzy, na kterých se finančně podílel úřad práce. Celkem 7 553 lidí kurz v tomto období také ukončilo.

Za tři měsíce poskytl ÚP ČR zájemcům o prohloubení vzdělání či změnu profese celkem 62 456 977 Kč. Částka zahrnuje i prostředky z Evropského sociálního fondu.

Cílem rekvalifikačních kurzů je především odstranění bariér, které omezují určitou skupinu lidí ve vstupu na volný trh práce. Laicky řečeno – snahou ÚP ČR je umožnit lidem, kterým hrozí, že přijdou o práci nebo už jsou nezaměstnaní, získání nové kvalifikace a tím pádem zvýšení jejich šance na trhu práce.

„Jde o to, aby uchazeč nebo zájemce o zaměstnání, který takovým kurzem úspěšně projde, našel v co nejkratší době novou práci. Úřad mu v tomto ohledu pomůže, ale je nutné zvážit všechna pro a proti v každém konkrétním případě. Tak, aby se vynaložená snaha na obou stranách nakonec neminula účinkem,“ říká generální ředitelka ÚP ČR Marie Bílková a dodává: „Celkem 60% uchazečů, kteří úspěšně zakončí některý z rekvalifikačních kurzů, se podaří získat během jednoho roku nové zaměstnání.“

V lednu až březnu 2013 prošlo rekvalifikačními kurzy 7 719 lidí. Úřad práce jim na ně přispěl celkem 45 394 817 Kč. Meziroční nárůst tedy činí 54,5 % v počtu absolventů a téměř 137,6 % v poskytnuté částce. Za celý loňský rok absolvovalo některou z rekvalifikací 41 438 uchazečů, na které ÚP ČR poskytl dohromady 301 385 000 Kč.

„Rostoucí zájem o zapojení uchazečů do rekvalifikačních kurzů svědčí o tom, že i naši lidé si už uvědomují, že se znalostmi a dovednostmi, které měli v době, kdy na pracovní trh teprve vstupovali, rozhodně nevystačí po celý život. A tento posun osobně vnímám jako velmi pozitivní,“ vyzdvihuje Marie Bílková.

Aby rekvalifikační kurz skutečně splnil svůj účel, je třeba ho tzv. ušít na míru konkrétnímu uchazeči. Jeho skladba a zaměření musí odpovídat nejen požadavkům doby, ale také konkrétní situaci na trhu práce. Zaměstnanci Úřadu práce ČR průběžně komunikují se zaměstnavateli i místními samosprávami, monitorují vývoj a potřeby trhu práce. Tak, aby rekvalifikační kurzy odrážely potřebu praxe. V tomto ohledu podstatně komplikuje situaci současný zákon o veřejných zakázkách, podle kterého musí ÚP ČR vždy vysoutěžit dodavatele rekvalifikací.

„Tím pádem bohužel často dochází ke zpoždění a místo, aby kurzy už běžely a operativně odpovídaly potřebám trhu práce, musíme čekat na jejich otevření, dokud neskončí výběrové řízení. Jsem přesvědčena, že eventuální změna zákona, o kterou také usilujeme, by prospěla všem složkám trhu práce,“ upozorňuje Marie Bílková.

Člověk, který má zájem o kurz hrazený ze strany ÚP ČR, musí splnit několik podmínek. Je třeba, aby se jednalo o uchazeče nebo zájemce o zaměstnání, který je v evidenci Úřadu práce ČR. Délka evidence přitom nehraje žádnou roli.

Dotyčný musí mít také odpovídající předpoklady požadované v rámci konkrétního kurzu. Například stupeň vzdělání, určité dovednosti a znalosti, jako je třeba práce s počítačem, řidičský průkaz apod. Rekvalifikace musí být potřebná a také účelná. V neposlední řadě je nutné, aby byl zájemce zdravotně způsobilý, a to nejen pro absolvování kurzu, ale také pro výkon nové profese. Během doby, kdy rekvalifikace probíhá, a pokud má dotyčný nárok na podporu v nezaměstnanosti, bude pobírat 60 % předchozího čistého měsíčního příjmu.

Mezi klienty je značný zájem o kurzy zaměřené na základní a speciální počítačové dovednosti, zdravotní či sociální oblast, služby v prodeji, účetnictví, svářečské a masérské kurzy, kurzy pro vizážistky, strážné, insolvenční správce nebo chtějí získat řidičské průkazy (od sk. C) včetně těch profesních. Zájem je i o rekvalifikace zaměřené na péči o dítě, tedy pro budoucí chůvy.

Úřad práce ČR může financovat plně nebo částečně tři varianty rekvalifikací – ty, které zajišťuje sám, zvolené rekvalifikace a kurzy u zaměstnavatelů.

Pokud se člověk rozhodne absolvovat rekvalifikaci zabezpečovanou ÚP ČR, je třeba, aby tuto skutečnost sdělil příslušnému kontaktnímu pracovišti. O tom, zda žadatele úřad do kurzu zařadí, rozhoduje na základě profesně poradenského pohovoru. Během něj zjišťuje pověřený pracovník ÚP ČR, zda
absolvování vybraného kurzu skutečně zvýší šance dotyčného na získání nové práce. Podstatné je, zda je po konkrétní profesi poptávka. ÚP ČR také zkoumá, jestli uchazeč splňuje i ostatní podmínky. V případě kladného stanoviska pak uzavře se školícím zařízením i se samotným účastníkem písemnou dohodu. K podpisu musí dojít nejpozději v den zahájení kurzu. Úřad práce ČR pak uhradí za uchazeče veškeré náklady na rekvalifikaci a může mu poskytnout i příspěvek na výdaje s ní spojené, jako je například jízdné či pojištění pro případ škody. Na tyto příspěvky ale nevzniká automaticky nárok. Vše je otázkou individuální domluvy.

Uchazeči/zájemci o zaměstnání si mohou najít vhodný kurz na zvýšení kvalifikace i sami. Stačí oznámit tuto skutečnost svému zprostředkovali na ÚP ČR, vyplnit patřičné formuláře a nejpozději 14 dní před zahájením kurzu je doložit příslušnému pracovišti ÚP ČR. Požadavek posoudí odborná komise úřadu podle podobných kritérií jako v předchozím případě včetně kvality požadovaného kurzu. Pokud jej schválí, vystaví zájemci potvrzení o úhradě kurzovného. Cena takto zvolené rekvalifikace nesmí přesáhnout v období 3 let částku 50 000 Kč. Proplacení rekvalifikace není nárokové a je možné jen za dobu, kdy je člověk v evidenci Úřadu práce ČR. Během prvních tří měsíců letošního roku přispěl ÚP ČR žadatelům v rámci těchto kurzů celkem 38 582 559 Kč. „Využití zvolené rekvalifikace vyžaduje aktivitu a iniciativu ze strany uchazeče, který se nejen rozhoduje o svém dalším profesním směřování, ale zároveň vybírá kurz tak, aby mu co nejvíce pomohl. Uchazeč je tak daleko více motivován k učení i následnému využití nových poznatků a dovedností,“ doplňuje generální ředitelka.

O příspěvek na získání nebo obnovení kvalifikace svých pracovníků mohou ÚP ČR požádat i zaměstnavatelé. Po důkladném posouzení a na základě písemné dohody jim úřad poskytne příspěvek na realizaci kurzu.
V případě, že člověk bez vážných důvodů (změna zdravotního stavu, rodinné důvody, stěhování apod.) na rekvalifikaci nenastoupí nebo ji předčasně ukončí, bude muset kurzovné, případně veškeré výdaje, zaplatit sám.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR

ilustrační foto: photoXpress

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.