Každoročně ČSSZ zajistí více než 40 milionů výplat důchodů. Převažují výplaty na účet

Způsob výplaty důchodu a termín jeho zasílání – to jsou časté dotazy lidí, kteří se chystají podat žádost o důchod. Ti, kdo důchod již pobírají, se pak často zajímají o možnost změny způsobu výplaty.

V průměru každý měsíc Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplatí 3,5 milionu důchodů. Během roku je to přes 40 milionů pravidelných výplat, z toho nově zařízených jsou řádově statisíce.

Již při podání žádosti o důchod si budoucí důchodce volí způsob jeho vyplácení. Má dvě možnosti – důchod může dostávat buď v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu bydliště (případně do zařízení sociálních služeb), nebo může zvolit bezhotovostní převod na svůj bankovní účet.

Výplatu důchodu na účet využívá stále více klientů. V prosinci 2014 zajistila ČSSZ 1 559 740 výplat na účty u peněžních ústavů, 1 241 805 výplat v hotovosti důchodovou službou České pošty a 38 953 výplat do zařízení sociálních služeb (pozn.: počet výplat nemůže korespondovat s počtem důchodů ani s počtem důchodců, neboť v jedné výplatě může být zahrnuto více druhů důchodů pro jednu osobu i platby pro více důchodců, jde např. o kombinaci důchodu starobního a vdovského či o důchody pozůstalostní pro vdovu a nezletilého sirotka vyplácené pod rodným číslem vdovy). Důchodce může kdykoliv požádat ČSSZ o změnu způsobu výplaty a úřad je povinen ji provést.

Důchody se vyplácejí dopředu v pravidelných měsíčních lhůtách. Výplatní termíny důchodů vyplácených ČSSZ jsou sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci. Důchod vždy náleží od konkrétního výplatního termínu do dne předcházejícího výplatnímu termínu v následujícím měsíci. Pro názornost – důchodce, který má výplatní termín 10., obdržel prosincový důchod 10. 12. Prosincová splátka důchodu náleží od 10. prosince do 9. ledna, 10. 1. obdrží lednový důchod, který náleží do 9. února.

Výplata důchodu v hotovosti prostřednictvím České pošty je zpoplatněna. Příjemce důchodu hradí náklady za poukazy pravidelných splátek důchodu, které činí 21 Kč za každou splátku důchodu a jsou sraženy z celkové výše splátky. Tato povinnost se ovšem nevztahuje na důchodce, jimž byl důchod přiznán před 1. 1. 2010.

ČSSZ vyplácí důchody bezhotovostně na osobní účty u bank, které podepíší „Pravidla pro poukaz výplat důchodů na účty u bank nebo spořitelních a úvěrních družstev v České republice“. Seznam bank a spořitelních a úvěrních družstev, do kterých lze poukazovat výplatu důchodů, je k dispozici na webu ČSSZ a na okresních správách sociálního zabezpečení (OSSZ). Dále lze výplatu důchodu zařídit pouze na účet důchodce nebo jeho manžela/manželky. Na účet jiné osoby (dítěte, sourozence, druha, družky apod.) výplatu ze zákona ČSSZ zařídit nemůže. Výplata důchodu na účet jiné osoby než manžela/manželky je možná pouze v tom případě, že tato osoba byla soudně ustanovena opatrovníkem nebo rozhodnutím obecního úřadu zvláštním příjemcem důchodu. Doklad o této skutečnosti je třeba předložit ČSSZ.

Pro bezhotovostní výplatu důchodu na účet je nutné předložit vyplněný, podepsaný a bankou potvrzený tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet – majitel účtu nebo Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela/manželky (k dispozici na webových stránkách ČSSZ a na OSSZ). Pokud příjemci důchodu chtějí změnit peněžní ústav, mohou tak učinit. O zasílání důchodu na jiný účet (do jiné banky) se žádá také prostřednictvím zmíněných tiskopisů. Aby se zamezilo situacím, kdy peníze z ČSSZ odejdou na již neexistující účet u původní banky, je vhodné starý účet zrušit až tehdy, kdy již důchod přichází na nový účet. Pokud však dojde k situaci, že důchod je odeslán na již zrušený účet, klient o důchod v žádném případě nepřijde. Částka se vrátí ČSSZ a následně je formou jednorázové platby zaslána na nový účet.

Zařízení sociálních služeb realizují výplatu důchodu v hotovosti na základě smlouvy uzavřené mezi ČSSZ a daným zařízením sociálních služeb. Nedílnou součástí této smlouvy jsou „Pravidla pro výplatu důchodů obyvatelům zařízení sociálních služeb hromadnými seznamy“.

Více informací o důchodech a jejich výplatě lze získat na webu. V konkrétní situaci poradí pracovníci OSSZ, klientského centra pro důchodové pojištění při ústředí ČSSZ nebo call centra pro důchodové pojištění na telefonním čísle 257 062 860.

Tisková zpráva ČSSZ

1 komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.