Student a zároveň OSVČ. Jak platí zdravotní pojistné?

ilustrační foto: PhotoRack.net

OTÁZKA: Studuji ve 4. ročníku na střední škole, a protože fotografuji a mohla bych mít placené zakázky, chtěla bych si zřídit živnostenský list, abych mohla práci fakturovat. Co by to pro mě znamenalo ve vztahu ke zdravotní pojišťovně?

ilustrační foto: PhotoRack.net

ODPOVĚĎ:

Jako středoškolská studentka patříte do kategorie „nezaopatřených dětí“, kdy pojistné na zdravotní pojištění za vás platí stát. Je třeba si jen zkontrolovat, zda vás škola přihlásila vaší zdravotní pojišťovně jako studenta, tedy státního pojištěnce. Pokud se ale stanete osobou samostatně výdělečně činnou, musíte plnit všechny povinnosti jako OSVČ.

Své zdravotní pojišťovně nesmíte zapomenout do 8 dnů ohlásit zahájení samostatné výdělečné činnosti. Tím není míněno samotné získání živnostenského listu, ale až skutečné zahájení výdělečné činnosti (první zakázka, resp. fakturace). Při ohlášení zaškrtnete ve formuláři Přihláška a evidenční list pojištěnce v kolonce „Kategorie pojištěnce“ políčko „Plátcem pojistného je stát“ (dopíšete kategorii B nezaopatřené dítě po ukončení povinné školní docházky) a také políčko „Plátcem pojistného je pojištěnec – OSVČ“. Jako OSVČ musíte také do formuláře vyplnit všechny požadované identifikační údaje.

Středoškolský student, který souběžně podniká, je pak povinen hradit za sebe pojistné jako OSVČ, ovšem nemusí dodržet minimální vyměřovací základ OSVČ a platí pojistné ze svého skutečného příjmu. Musí však platit měsíční zálohy, byť byly nepatrné. Výjimkou je jen první rok činnosti. Ta OSVČ, která zahajuje samostatnou výdělečnou činnost a zároveň je za ni plátcem pojistného stát, není povinna v prvním kalendářním roce podnikání platit zálohy na pojistné. Pojistné tedy zaplatíte do osmi dnů po podání přehledu o příjmech a výdajích za kalendářní rok, za který se pojistné platí. V letech následujících už ale budete povinna zálohy platit. Podotýkáme, že měsíční zálohy neplatí jen ta OSVČ, která je souběžně zaměstnancem a v zaměstnání odvádí pojistné alespoň z minima stanoveného pro zaměstnance.

Protože jste ve 4. ročníku střední školy, musíme upozornit ještě na jednu věc pro případ, že byste nepokračovala hned v daném kalendářním roce ve studiu na vysoké škole. Za soustavnou přípravu na budoucí povolání na střední škole (kdy platí pojistné za dítě stát) se považuje také doba školních prázdnin bezprostředně navazujících na skončení studia. Není tomu tak ale v situaci, kdy je po celý kalendářní měsíc vykonávána výdělečná činnost nebo má pojištěnec nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci. V takovém případě za vás stát přestane být plátcem pojistného jako za nezaopatřené dítě, a vy musíte začít platit jako OSVČ zálohy v minimální výši, a to už za prázdninové měsíce. Změnu nároku na platbu pojistného státem (tedy že zanikla povinnost státu platit pojistné) je nutno do 8 dnů oznámit zdravotní pojišťovně.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.