Denní dětský rehabilitační stacionář v Mostě slaví významné výročí

V letošním roce je to přesně 20 let, kdy se Denní dětský rehabilitační stacionář v ulici Františka Malíka stal součástí MSSS v Mostě – p. o. A v září to bude 25 let od jeho vzniku vůbec.
Několikrát se měnilo místo působení, název, občas se mluvilo i o jeho zrušení. Zpočátku bylo otevřeno jedno oddělení pro děti s pohybovým postižením a bylo součástí jesliček. Pokud nahlédneme do kroniky, lze spatřit první pomůcky k nácviku chůze, provizorní stoly k provádění rehabilitačních procedur, ale i speciálně upravené kočárky k bezpečnému sedu, vyrobené šikovnými otci.
Již od samého začátku velkou roli hráli sponzoři a jejich nezištná pomoc, díky které se dětský stacionář postupně měnil v moderní pracoviště. Na každé fotografii lze spatřit usměvavé děti a nadšený personál. Během uplynulých 25 let prošly dětským rehabilitačním stacionářem tisíce dětí s postižením. Vždy byla dětem poskytována komplexní rehabilitační péče dle doporučení lékařů, a to ambulantně nebo při pobytu. Společně s rehabilitací byla dětem poskytována i výchovná péče, zaměřená na nácvik dovedností. Jak šel čas, měnily se nejen děti, které potřebovaly pomoc, ošetřující personál, posouvala se věková hranice přijímaných dětí, ale také možnosti zajistit dětem kvalitní péči. V současné době se provoz denního dětského rehabilitačního stacionáře řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Klienty jsou děti ve věku od 1 roku do 17 let s různými typy postižení, převažují kombinované vady. Dětem je poskytována komplexní rehabilitační péče včetně výchovné a sociální. Kapacita zařízení je 20 dětí.
Do týmu, zajišťujícího péči dětem během denního pobytu, patří kromě školených zdravotníků také speciální pedagog, pracovníci v sociálních službách, kuchařka a provozně obslužný pracovník. Celý tým úzce spolupracuje s dalšími organizacemi, zejména s Ranou péčí v Praze, Speciálně pedagogickým centrem v Litvínově, ale i s odborníky z řad neurologů, ortopédů, pediatrů, aj. Týmová péče, která je komplexně zaměřená na celkové zlepšení zdravotního stavu dětí, umožňuje po ukončení léčby zařazení většiny dětí do běžných mateřských školek nebo speciálních škol.
Denní dětský rehabilitační stacionář je vybaven nově pořízenou vířivou vanou, rehabilitačními stoly, zvedákem pro manipulaci s těžšími imobilními dětmi a tělocvičnou, ve které je řada podpůrných pomůcek. Ambulantně je rehabilitace poskytována dětem od narození do 18 let, a to vždy na doporučení odborných lékařů, kteří indikují potřebné procedury. Na základě komplexního vyšetření dítěte vypracují fyzioterapeutky rehabilitační plán, dle kterého postupují. Nejčastěji odborní lékaři doporučují dětem vodoléčbu, individuální cvičení, například nácvik chůze, cvičení při vadném držení těla, cvičení na míčích, válci. Často jsou dětem doporučovány měkké techniky a mobilizace kloubů a páteře. Vojtovu metodu, což je reflexní cvičení, mívají doporučenou děti po předčasném narození, děti s odchylkou v motorickém vývoji, aj. Dle zájmu rodičů je prováděna instruktáž nácviku některých cviků a konzultace. V rámci pobytu jsou zařazovány prvky bazální stimulace a polohování dětí.
Při pobytu je dětem k dispozici prostorná herna, ve které je vyhrazen koutek pro podávání stravy, rehabilitační třída, vybavená nábytkem, který splňuje parametry pro užívání. Pod vedením speciálního pedagoga jsou realizovány aktivizační činnosti, zaměřené na celkový rozvoj dětí. Je zpracován rozvrh aktivit i se jmény dětí a rodiče tak mají přehled, co jejich děti dělají po celou dobu pobytu, včetně odpočinku.
Většina dětí pobývá ve stacionáři několik hodin. Vždy je brán ohled na aktuální zdravotní stav dětí, náladu a jejich schopnosti. Individuální přístup k dětem je samozřejmostí. Díky podpoře sponzorů je dětský rehabilitační stacionář vybaven kompenzačními pomůckami a hračkami, které docházejícím dětem nejen zpříjemní pobyt v zařízení, ale také umožní snadnější nácvik dovedností.
Během roku jsou připravovány nejrůznější akce. Často děti vystupují s nacvičeným programem v domovech pro seniory, za dětmi dojíždí pravidelně mostecké Divadlo Rozmanitostí, radost dětem přinášejí pejsci v rámci canisterapie. Dle možností vyjíždí děti také na hipodrom za koníky. Tato akce je financována z prodeje víček, která pro děti sbírají nejen senioři z MSSS v Mostě – p. o., ale rovněž i senioři z regionální organizace Klubu seniorů v Mostě v ulici Javorová či některé základní školy. Pravidelnými dodavateli víček jsou i rodiče dětí, pracovníci Městské knihovny v Mostě a řada dalších. Každoročně jsou pořádány oslavy Dne dětí, narozenin, sportovní hry, aj. V rámci spolupráce s mateřskouškolkou docházejí dětina společné dílničky a také se účastní akcí pořádaných MSSS v Mostě – p. o., např. Šlápota, akce na hipodromu, soutěžní výzdoby, ale také akcí pořádaných statutárním městem Most (Den otevřených dveří, prezentace zařízení v rámci akce Říjen pro neziskovky, zdobení stromků na náměstí, aj.) O všech důležitých akcích jsou informováni nejen rodiče dětí, ale i veřejnost v místním tisku.
Pracovníci denního dětského rehabilitačního stacionáře si pravidelně prohlubují vědomosti, sami vyhledávají nové poznatky, které aplikují do praxe. Studentky a studenti středních, vyšších odborných i vysokých škol vyhledávají dětský stacionář v rámci své odborné praxe. Vždy kladně hodnotí nejen vybavení, ale zejména vztah pracovníků k dětem.
Pozitivní vztah k dětem, nadšení, nápady, zájem, hledání nejefektivnějších léčebných postupů i úzká spolupráce s rodiči jsou hlavními atributy, na kterých služby poskytované v denním dětském rehabilitačním stacionáři stojí a díky kterým si toto zařízení dlouhodobě drží dobré jméno nejen u rodičů dětí se zdravotním postižením, ale i u odborníků.
Vroce 2014 díky podpoře rodičů získal denní dětský rehabilitační stacionář ocenění v kategorii Poskytovatelů sociálních služeb pro děti. Rovněž jedna z pracovnic dětského rehabilitačního stacionáře byla oceněna za dlouholetou práci v soutěži Pečovatelka roku.
Co dodat?
Za 25 let se mnohé změnilo, ale to podstatné zůstává. Snaha i nadále neúnavně pomáhat dětem s postižením a jejich rodinám. Společně prožívat malé i velké zázraky, které se ve stacionáři odehrávají. Pracovníky každý úspěch motivuje k hledání dalších postupů, které mohou přispět ke zlepšení zdravotního stavu docházejících dětí.
Bez podpory nadřízených, zřizovatele a sponzorů by tato poskytovaná sociální služba neměla šanci pomáhat těm nejpotřebnějším, našim dětem.

Mostecký deník

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.