Pomocná ruka na cestě tmou

ilustrační foto: Flickr.com

Ačkoli ztráta nebo vážné poškození zraku znamená v životě člověka velkou změnu, život tím nekončí. Pro takto postiženého člověka je náročné orientovat se ve svém bytě, na ulici, je pro něj nemožné číst nebo psát, natož pracovat v zaměstnání. To vše se ale může naučit!

 

SONS založila dceřiné společnosti TYFLOSERVIS a TYFLOCENTRUM.

TYFLOCENTRUM

poskytuje všestranné informace o specifických službách pro zrakově postižené:

› Průvodcovská a předčitatelská služba.

› Sociální rehabilitace – činnosti zaměřené na nácvik potřebných dovedností – cílem je dosažení vhodného pracovního uplatnění.

› Odborné sociální poradenství – poradenství, zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, pomoc při prosazování práv a zájmů.

TYFLOSERVIS

formou terénní (v domově klienta) či ambulantní rehabilitace prakticky učí nevidomé a slabozraké samostatně zvládat aktivity všedního dne formou kurzů. Odborně školení instruktoři působí ve 13 krajských střediscích v ČR . Jednotné metodické vedení zajišťuje, aby byly potřebné služby poskytovány ve srovnatelné kvalitě.

V kurzech probíhají tyto služby:

› Nácvik sebeobsluhy (vaření, úklid, péče o oděvy, osobní hygiena, péče o děti atd.).

› Výcvik v prostorové orientaci, chůze s bílou holí, nácvik chůze s průvodcem, s vodicím psem.

› Výuka čtení a psaní Braillovým bodovým písmem.

› Nácvik vlastnoručního podpisu.

› Nácvik psaní na kancelářském psacím stroji a klávesnici počítače.

 

Je to dlouhodobý nácvik dovedností (jeden lektor – jeden klient), který probíhá jednou týdně v rámci dvouhodinových lekcí v závislosti na specifických potřebách klienta a jeho mentálního potenciálu.

 

Služby probíhající formou edukace:

› Poradenství týkající se úprav prostředí a odstraňování architektonických bariér.

› Nácvik chování v různých společenských situacích.

› Proškolení v obsluze kompenzačních pomůcek a informace o možnostech jejich získání.

› Rehabilitace zraku s podporou neoptických i optických pomůcek.

 

K účelu získávání a uchovávání informací pro nevidomé a slabozraké jsou k dispozici speciální pomůcky, které jsou rozděleny na:

 

a) Speciální optické pomůcky, mezi které patří:

› Ruční lupy, jejichž výběr záleží na tom, k čemu se budou prakticky používat. Podle typu rozeznáváme lupy řádkové, stojánkové, s rukojetí, závěsné, s klipem.

› Kamerové elektronické lupy, u nichž kamera lupy snímá předlohu a její zvětšený obraz je zobrazen na monitoru lupy.

S textem a s obrázky může pracovat i těžce slabozraký člověk. Výhodou oproti ručním lupám je větší zvětšení (80krát). Kamerové lupy nabízejí různé způsoby práce s textem – úprava jasu a kontrastů, možnost zvolení barvy písma a podkladu, možnost různého zvětšení písma, úprava textů rámečkem nebo výřezem pro lepší přehlednost.

Základní rozdělení kamerových lup:

› stolní – statické,

› kapesní – přenosné (zvláště vhodné při cestování).

 

b) Pomůcky bez optiky

Do této skupiny řadíme všechny kompenzační pomůcky sloužící k běžnému životu, například náramkové hodinky, teploměr, indikátor hladiny vody, metr (tyto pomůcky jsou vždy s hlasovým nebo s hmatovým výstupem).

 

c) Speciální elektronické pomůcky:

› Osobní počítače – v systému počítače je nainstalován speciální software, pomocí kterého je práce s počítačem ozvučena. Zjednodušeně řečeno – software informuje „syntetickým hlasem“, kde se právě nachází kurzor, na ploše počítače čte jednotlivé ikony, v menu čte důležité položky.

› Mobilní telefony – lze využívat schopnosti nového mobilního softwaru, který umí odečítat z telefonního monitoru umělým hlasem. Hlasový výstup zpřístupňuje všechny důležité funkce telefonu zrakově postiženým uživatelům – mohou číst a posílat krátké textové zprávy (SMS), „prohlédnout“ nepřijaté hovory či stav baterie. Moderní telefon dokáže nevidomý člověk používat tak jako člověk bez handicapu.

› Audiočtečka nalepovacích štítků – PenFriend – nabízí způsob, jak je pomocí jedinečných nalepovacích štítků možné rozpoznávat předměty kolem sebe (jídlo – konzervy, zavařeniny, dopisy, CD, léky apod.). Ke konkrétnímu samolepicímu štítku se zaznamená zvukový záznam s potřebnou informací, kterou pak lze jednoduše přehrát. Samolepicí štítky se mohou používat i do mrazících boxů, mohou se i prát. Zaznamenaná informace z nich nezmizí.

 

 

Služby v oblasti vzdělávání a přípravě na zaměstnání:

› Speciální střední a praktické školy

› Pomoc žákům a studentům, kteří se vzdělávají v běžných školách

› Pomoc při studiu na vysokých školách

› Studijní a odborná literatura (zvuková podoba a digitalizovaný text)

› Výroba knih v Braillově písmu

› Rekvalifikace a pomoc s vyhledáváním zaměstnání

 

Volný čas

› Kultura – přednášky, kluby, výstavy, zájmové činnosti

› Sport

› Noviny a časopisy

› Knihovna pro nevidomé a slabozraké – v současné době mohou nevidomí a slabozrací lidé využívat knihovnu třemi způsoby:

1. vypůjčením knih v Braillově písmu,

2. vypůjčením knih načtených ve zvukové podobě (CD, MP3, audiokazety),

3. čtením knih v Knihovně digitálních dokumentů, kde jsou textové dokumenty ukládané do paměti počítače a pomocí internetu se šíří mezi nevidomé a slabozraké.

Digitální text lze díky speciálním programům na monitoru počítače libovolně zvětšit. Jiné programy pak umějí převést text do zvukové podoby nebo do hmatového Braillova písma, které se čte hmatem na speciálním zařízení (braillský řádek).

 

Speciální službanavigační centrum:

Hlavním cílem této služby je umožnit zrakově postiženým lidem samostatné cestování a pohyb v neznámém prostředí bez asistenta, pouze s bílou holí, případně s vodicím psem. Zrakově postižení jsou vybaveni speciální navigační jednotkou. Ta svoji polohu nijak nehlásí, ale pomocí technologie GPRS ji pravidelně odesílá na určený internetový server. Odtud pak informace putují do počítačů v Navigačním centru. Operátoři si tedy mohou kdykoliv zobrazit polohu uživatele na různých mapových podkladech či leteckém snímku. Zobrazení polohy je v pravidelných intervalech aktualizováno, čímž se na mapě zaznamenávají body tvořící linii pohybu dané jednotky.

Potřebuje-li uživatel zjistit svoji aktuální polohu, zavolá ze svého mobilního telefonu bezplatnou informační linku Navigačního centra. Operátor vyhodnotí získaná data a na jejich základě může uživatele navigovat způsobem, který odpovídá zásadám prostorové orientace.

Za slabozrakého pokládáme člověka, který s nejvyšší možnou brýlovou korekcí nepřečte text z běžné vzdálenosti. Následným krokem je pro takto postižené lidi kontinuální a systematické vedení reedukačními centry (SONS, TYFLOCENTRUM, TYFLOSERVIS ), která umožňují poznávat a orientovat se ve světě tmy. „Slepotou život nekončí, musí se s ní však naučit žít.“

redakčně kráceno, více v časopise Florence

Adriana Praženicová, Lucie Zahradníková
ttp://www.florence.cz

 

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.