Kdy odhlásit starostu u VZP?

Dotaz: Volby do zastupitelstva obcí se uskutečnily v pátek 10. a v sobotu 11. října. K jakému dni máme nahlásit ukončení zaměstnání starosty a členů zastupitelstva a „nástup“ nových? A jak je to s odvodem pojistného na zdravotní pojištění z odměny při skončení funkčního období?

ODPOVĚĎ:

Pokud starosta, místostarosta, členové zastupitelstva, příp. členové výborů nebo komise pobírají za svou činnost příjem zdaňovaný podle § 6 zákona o daních z příjmů, jsou pro účely zdravotního pojištění považováni za zaměstnance a je třeba splnit vůči příslušné zdravotní pojišťovně oznamovací povinnost a platit pojistné. Vznik a zánik zaměstnání je dán § 8 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. a je odlišný pro uvolněné funkcionáře (písm. f) a neuvolněné funkcionáře (písm. i).

Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění je dnem skončení zaměstnání u neuvolněných zastupitelů den skončení výkonu funkce a u uvolněných je to den, od něhož jim nenáleží odměna za výkon funkce. V  obou případech jde o den, ve kterém zaniká mandát členů zastupitelstva, a tím je první den konání nových voleb. Dnem skončení zaměstnání členů zastupitelstva je tedy pátek 10. října 2014.

Jiná situace může nastat u starosty, plní-li úkoly i po uplynutí volebního období (a to až do dne konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva) a je mu vyplácena odměna za výkon funkce. V takovém případě se starosta považuje za zaměstnance ještě po dobu, po kterou mu náleží tato odměna. U neuvolněných zastupitelů, kteří vykonávají funkci starosty nebo místostarostů, končí mandát dnem voleb.

Za den nástupu do zaměstnání se u nově zvolených neuvolněných zastupitelů považuje den nástupu do funkce. Období výkonu funkce je totožné se vznikem a zánikem mandátu bez ohledu na další skutečnosti (složení slibu apod.). Mandát člena zastupitelstva obce vzniká zvolením, tzn. dnem, ve kterém je ukončeno hlasování, tj. 11. října 2014, bez ohledu na to, že se nejedná o pracovní den. U uvolněných zastupitelů je dnem nástupu do zaměstnání den, od něhož jim náleží odměna za výkon funkce.

U osob vykonávajících funkci ve výborech nebo komisi je dnem nástupu do zaměstnání den nástupu do funkce a za den ukončení zaměstnání se považuje den skončení výkonu funkce.

Pokud by někteří členové zastupitelstva byli na základě výsledků voleb nadále zastupiteli, není třeba tuto skutečnost zdravotní pojišťovně oznamovat.

Odměna při skončení funkčního období může být vyplacena jednorázově, nebo v měsíčních splátkách. Nezahrnuje se do vyměřovacího základu a nepodléhá odvodu pojistného na zdravotní pojištění.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.