Manifest zdravotně postižených

Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP) představila manifest, ve kterém tvrdí, že vláda nebere ohled na potřeby handicapovaných. Nevratně tak zničila funkční systém na výplatu dávek. NRZP žádá politiky, aby zastavili současnou restriktivní politiku vůči hendikepovaným.

»Především jsme chtěli politikům, ale i veřejnosti říct, že reforma sociálního systému vedla k chaosu, k tomu, že dochází k odebírání velkého počtu dávek osobám se zdravotním postižením,« vysvětlil hlavní cíl manifestu předseda NRZP Václav Krása.

»S přijetím reforem došlo k zásadnímu obratu od rozvíjení podpor umožňujících integraci osob se zdravotním postižením k jejich utlumování a rušení. Došlo ke zborcení celého systému podpor, které v zásadě fungovaly dobře. Akumulace změn ve správě a výplatě dávek vedla k zásadním a nenapravitelným škodám, které mají vážný dopad na celou komunitu lidí se zdravotním postižením,« prohlásil Krása.

Přijde další kauza?

NRZP také zkritizovala vládu, která na svém středečním jednání nepodpořila zrušení sKaret, přes něž se vyplácejí sociální dávky. »Jsme velmi zklamáni, že vláda nezamítla sKarty a budeme lobovat za to, aby skončily. Systém sKaret je pouze o penězích pro určitou skupinu lidí, lidem se zdravotním postižením nepřináší žádný prospěch,« řekl Krása.

»Pokud by i došlo k ustoupení od sKaret, nejen že by se musely kompenzovat náklady České spořitelny, ale znamenalo by to spoustu nových zmatků a problémů jak pro klienty, tak pro pracovníky Úřadu práce ČR. Lze proto přepokládat, že na další šanci spravovat a distribuovat státní peníze v rámci sociálních systémů již čeká nejedna firma a možná i další kauza. Poslanci KSČM před tím opakovaně varovali a zavádění sKaret nepodpořili,« sdělil místopředseda stínové vlády KSČM pro sociální strategii Miroslav Opálka.

Podle NRZP se vládní změny dotkly deseti procent populace. »A s jejich rodinnými příslušníky jde o více než dva miliony lidí. Tito lidé se propadají do stále větší bídy, ztrácejí možnost se integrovat do společnosti a ztrácejí víru, že naše společnost je ochotna jim pomoci,« uvedl Krása.

NRZP vadí i zvyšování spoluúčasti pacientů na lécích, na zdravotnických prostředcích, kterou si podle ní hendikepování nemohou dovolit. »Ministerstvo zdravotnictví připravilo nový zákon, který výrazným způsobem zvyšuje spoluúčast pacientů při nároku na různé kompenzační pomůcky, ať jsou to vozíky, protézy či další prostředky.

Desetiprocentní spoluúčast je u těchto lidí prakticky nemožná. Protože to představuje několik tisíc korun a ti lidé takové peníze nemají. My jsme samozřejmě dali připomínky k návrhu zákona, ale nebyly ministerstvem akceptovány,« tvrdí Krása.

NRZP ČR už dlouhodobě kritizuje všechny změny, které započal na MPSV Jaromír Drábek, a z kterými si teď současná ministryně neumí poradit. Jedním z kamenů úrazu je přesunutí celé úřednické agendy jen na Úřady práce, kde není dostatečné množství úředníků a ani nemají potřebné vybavení.

Druhou věcí, proč je současná situace tak alarmující je, že MPSV spustilo nový systém na výplatu dávek, který dodnes nefunguje a navíc ho antimonopolní úřad zrušil. MPSV tak má necelých 5 měsíců na spuštění nového systému. Nikdo si raději ani nepředstavuje, jak to chce MPSV stihnout a co se bude dít potom. Nereálné určitě ani není to, že lidé si stejně jako minulý rok v lednu, kdy byl současný systém spouštěn, budou chodit s papírky pro dávky přímo na úřad.

NRZP ČR teď sepsala zásadní připomínky, kterými chce změnit připravovanou novelu zákona o sKartách.

„Seznámili jsme novináře s našimi připomínkami k návrhu novely zákona o Úřadech práce, který předložilo MPSV ČR v souvislosti se změnou zákonů o kartě sociálních systémů. NRZP ČR je toho názoru, že návrh zákona vůbec neobjasňuje k čemu je potřeba identifikace prostřednictvím karty sociálních systémů.

Není objasněno, co to klientovi přinese a proč není možné k identifikaci používat občanský průkaz. Není provedena seriózní analýza ekonomických dopadů. NRZP ČR zásadně nesouhlasí se zavedením poplatku za doručování dávek sKartou. Povede to k dalšímu snížení hodnoty dávek, například příspěvek na mobilitu je dnes vyplácen v poloviční výši proti roku 2010 a z něho by ještě lidé zaplatili za rok přibližně 250 korun.

Proto NRZP ČR připravila zásadní změnu zákona připraveného MPSV ČR, která prakticky ruší kartu sociálních systémů. Věříme, že zákonodárci si uvědomí nesmyslnost tvrdošíjně prosazované karty sociálních systémů a konečně tento projekt zamítnou,“ píše na webu NRZP ČR předseda Václav Krása.

Rada se domnívá, že celé reformy sociálních systémů byly připravovány jen ve výře, aby se uspořily veřejné prostředky, ale nikdo se vůbec neohlížel na celou komunitu zdravotně postižených. Jaký to na ně bude mít dopad.

Podle NRZP ČR se navíc vůbec nejedná o nějaké zanedbatelné procento lidí. Přes milión lidí v ČR je odkázáno na státní sociální systém. Někteří v minimální míře, ale je zde určité procento lidí, kteří jsou zcela závislí na státních podporách.

Těm právě reformy ublížily nejvíce, protože oni nemají možnost si vydělat nějaké peníze, jako většina ostatních příjemců dávek.

„Došlo k zásadnímu obratu od rozvíjení podpor, umožňujících integraci OZP k jejich utlumování a rušení. Došlo ke zborcení celého systému podpor, které v zásadě fungovaly dobře.

Akumulací změn ve správě a výplatě dávek, posuzování nároků na ně a na průkazy OZP, snaha o elektronizaci celého systému, vedla k zásadním nenapravitelným škodám, které mají vážný dopad na celou komunitu lidí se zdravotním postižením. Zásadním způsobem narušily víru těchto občanů, že stát je schopen jim v krizových obdobích pomoci.

Spojení posuzování nároku na sociální služby, na průkazy OZP a na dávky kompenzující zdravotní postižení se ukázalo jako zcela nefunkční. Kumulací všech činností na ÚP, bez patřičného personálního a materiálního zajištění dochází k rozpadu celého systému, nedodržování správních lhůt, k neschopnosti vyplatit potřebné dávky a k zásadním chybám v posuzování jednotlivých nároků.

Karta sociálních systémů uvedla celý systém v chaos a ukázala, že v naší zemi žijí politici a vysocí představitelé státu, kteří se nestydí hmotně participovat na lidech, kteří jsou závislí na pomoci druhých. Systém karet sociálních systémů byl pouze o penězích pro určitou skupinu lidí, ale žádným způsobem nepřinesl sebemenší prospěch OZP, ale i dalším skupinám lidí, které pobírají nějakou pomoc od státu,“ popisuje Václav Krása obsah manifestu.

invArena

Jiří Marek

kompletní znění Manifestu:

                                                                                                                                              
MANIFEST

Národní rady osob se zdravotním postižením ČR
o dopadech reforem
na osoby se zdravotním postižením

V roce 2012 vstoupily v účinnost reformní zákony v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotní péče. Zákony byly přijaty se základní premisou ušetřit veřejné zdroje bez ohledu na důsledky těchto kroků. Sociální reformou došlo k zásadnímu obratu od rozvíjení podpor umožňujících začleňování osob se zdravotním postižením k jejich utlumování a rušení.

Došlo ke zborcení celého systému podpor, které v zásadě dobře fungovaly. Do krátkého časového úseku byly nakumulovány zásadní změny ve správě sociálních dávek, jejich administraci, posuzování nároků na jednotlivé dávky, změna posuzování nároků na průkazy osob se zdravotním postižením a snaha o elektronizaci celého systému.

Od počátku bylo zřejmé, že tyto urychlené změny, které byly realizovány v krátkém časovém úseku, nemohou zůstat bez negativních dopadů na cílové skupiny občanů. Jsme přesvědčeni, že došlo k těmto systémovým chybám:

1) Spojení posuzování nároků na sociální služby, posuzování nároků na průkazy osob se zdravotním postižením a na dávky kompenzující zdravotní postižení se ukázalo jako zásadně nefunkční model. Je zcela nesmyslné odvozovat přiznání nových průkazů od stupně závislosti už proto, že mnoho oprávněných držitelů průkazů nemá zhodnocený stupeň závislosti. Těmto lidem stačí, že průkazka jim dovoluje dopravit se nebo získat některé příspěvky na pomůcky a nepotřebují další podporu.

2) Kumulací všech činností na Úřady práce a spojením posuzování nároků na různou pomoc do jednoho úřadu došlo k zásadnímu a nepřijatelnému prodloužení doby posuzování. Nedodržení správních lhůt, které jsou v řadě případů až trojnásobné, je zaviněno především opožděným posuzováním zdravotního stavu posudkovými orgány a opožděným prováděním místního šetření. Současná situace vede k hluboké nedůvěře občanů České republiky ve schopnost správních orgánů jim účinně pomoci.

3) Náhrada průkazu TP, ZTP a ZTP/P tzv. Karta sociálních systémů nemá validní zákonnou oporu a není k ní zpracována důkladná metodika. Zavedení Karty sociálních systému vedlo k propojení veřejné listiny s bankovní kartou, a tudíž k propojení výkonu veřejné správy s komerčními aktivitami banky. Občané, kteří jsou odkázáni na pomoc, byli de facto degradováni na osoby druhé kategorie, o kterých je možné sdělovat jakékoliv údaje bez jejich souhlasu různým komerčním subjektům. Jednotlivé informace nejsou předávány pouze České spořitelně, ale i dalším komerčním subjektům, které se podílejí na realizaci sKarty. Dnes se ukazuje, že ministerstvo v řadě případů postupovalo protizákonně, což dokládá rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů o neoprávněném předávání osobních údajů a rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o zákazu plnění smlouvy mezi MPSV ČR a Fujitsu Technology Solution o výplatě sociálních dávek.

4) Změnou posuzování míry závislosti z 36 úkonů na 10 tzv. základních životních potřeb došlo k subjektivizaci hodnocení, takže závisí na subjektivním pohledu a stanovisku posudkového lékaře. Hodnocení není objektivní, protože se neopírá o změřitelné hodnoty a ztěžuje osobám závislým na péči obranu proti rozhodnutí posudkových lékařů. MPSV ČR lživě argumentuje, že hodnocení je prováděno podle Mezinárodní klasifi kace funkcí – tedy funkčních schopností jednotlivce. Hodnocení je zpravidla pouze na základě lékařských zpráv bez přítomnosti klienta a bez možnosti jeho obrany. Tento systém má zdrcující dopad na všechny osoby se zdravotním postižením, nejvíce však na lidi s duševním a mentálním postižením a na osoby s metabolickými poruchami. Poslední údaje z MPSV ČR, které hovoří o tom, že na příspěvku na péči se v roce 2012 ušetřilo proti roku 2011 více než 1,6 mld., korun svědčí o tom, že dochází k masivní restrikci u osob se zdravotním postižením.

5) V oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením došlo k zásadním změnám, které významným způsobem ovlivní zaměstnanost osob se zdravotním postižením. Především došlo ke zrušení institutu osoby zdravotně znevýhodněné. Jeho zrušením přijde do konce roku 2013 postupně o zaměstnání více než 45 tisíc osob, které nepobírají invalidní důchod, ale stát podporoval fi nančně zaměstnavatele, kteří tyto osoby zaměstnávali. Zrušení institutu chráněných dílen a vytvoření chráněného pracovního místa vede k větší administrativní náročnosti, a tím i k menší ochotě zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.

6) Mimo tyto zásadní systémové změny došlo ke změnám, které významně snižují fi nanční zabezpečení rodin se zdravotně postiženým dítětem. Jedná se o tyto změny:

• Zcela zanikl sociální příplatek, který byl určen pro rodiny se zdravotně postiženým členem. Finanční dopad je podle počtu zdravotně postižených dětí nebo členů od 4 600 korun až do 10 900 korun.

• Zásadně se změnily důvody pro přiznání průkazu OZP (TP, ZTP a ZTP/P). Dosavadní zdravotní indikace byly nahrazeny stupni závislosti. Dle hodnověrného sdělení zaměstnanců Úřadu práce jsou hromadně odebírány průkazy ZTP a ZTP/P. Pokud končí platnost těchto průkazů, dochází k jejich prodloužení pouze u každého pátého průkazu.

• U příspěvku na provoz motorového vozidla byla dávka snížena ze 7 990 Kč v roce 2011 (v roce 2010 byla tato dávka ve výši 9 990 Kč) na současných 4 800 Kč bez rozlišení rozsahu zdravotního postižení.

• Byla výrazně omezena možnost získání zvláštních pomůcek. Došlo k podstatnému zúžení sortimentu pomůcek, na které lze poskytnout příspěvek. V roce 2011 uváděla příloha č. 4, vyhlášky č. 182/1991 Sb., 16 pomůcek pro osoby s tělesným postižením. Od roku 2012 uvádí vyhláška č. 388/2011 Sb., pouze 6 pomůcek, z toho 2 položky se týkají stavebních prací, které před rokem 2012 spadaly do příspěvku na úpravu bytu, jenž obsahoval dalších 9 položek. U sluchového postižení došlo ke snížení z 18 druhů pomůcek na 9 druhů. U osob se zrakovým postižením z 20 na 18. Současně došlo ke změně indikací pro poskytnutí příspěvku a dále ke zrušení možnosti úhrady pomůcek, které byly částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

• Velmi citelný dopad do rodin se zdravotně postiženým dítětem mělo zrušení souběhu rodičovského příspěvku a příspěvku na péči. I když tento souběh byl na nátlak NRZP ČR od 1. 12. 2012 obnoven, vztahuje se však pouze na děti ve věku od 1 do 4 let, přičemž stav před 1. 1. 2012 byl takový, že souběh příspěvku na péči a rodičovského příspěvku byl až do 7 let věku dítěte a do 15. roku věku dítěte bylo možné vyplácet rodičovský příspěvek ve výši I. stupně příspěvku na péči dítěte, to je 3 000 korun.

• Byly zrušeny další příspěvky, a to příspěvek na bezbariérový byt, příspěvek na garáž a další. I když některé dávky byly transformovány do nových dávek, v žádném případě nedošlo k plné náhradě.Situace osob se zdravotním postižením se výrazně zhoršila nejen výše uvedenými opatřeními, ale také sníženou valorizací důchodů a změnami ve zdravotní péči.

Dochází k výraznému zvýšení spoluúčasti při předpisu zdravotnických předpisů a léků. Zachování stokorunového denního poplatku za pobyt v nemocnici vede k tomu, že tito lidé, kteří jsou častěji a dlouhodoběji v nemocničním zařízení, nejsou schopni si udržet ani byt. Proto volí raději cestu zhoršení zdravotního stavu bez pobytu v nemocnici.

Postupné zavádění neúměrně vysokých doplatků za léky a zdravotnické prostředky vede k situaci, že kvalitní prostředky a účinné léky si z ekonomických důvodů nemůže dovolit stále více pacientů.

NRZP ČR vyzývá celou politickou reprezentaci, aby reflektovala zhoršující se situaci osob se zdravotním postižením. Jedná se o 10 % populace a se svými rodinnými příslušníky o více než 2 miliony lidí. Tito lidé se propadají do stále větší bídy, ztrácejí možnost se integrovat do společnosti a ztrácejí víru, že naše společnost je ochotna jim pomoci.

NRZP ČR dlouhodobě upozorňuje, že v našem zákonodárství chybí takové systémové zákony, které by v maximální míře pomohly osobám, které se vlivem nemoci či úrazu dostanou do nepříznivé životní situace.

Jedná se o zákon o ucelené rehabilitaci, zákon o povinném úrazovém pojištění, zákon o osobách se zdravotním postižením a další.

Současná restriktivní politika vede k zhoršování společenského klimatu v zemi, ochuzování velké části populace, a pokud se tento trend nezmění, povede k neuváženému jednání některých skupin občanů, které nebudou vidět východisko ze své situace. NRZP ČR chce této situaci předejít a je připravena jednat se všemi subjekty, které budou mít zájem na zlepšení situace.

V Praze dne 14. března 2013
Schválilo předsednictvo NRZP ČR

3 komentáře

  1. taky mám doma postižené dítě,tak můžu potvrdit,že vše je pravda. Politici si zvyšují platy,ale když se šetří ,tak na dětech a zdravotně postižených.

  2. Moje řeč. Ale vidíte kromě něj ještě někoho jiného, kdo by se nebál jít na TV obrazovku a do novin a mluvit za OZP? kdo by k tomu měl mandát? a kdo by byl z jiné organizace než nrzp? organizací máme spoustu, ale žádný z jejich šéfíků se mediálně neangažuje.

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.