Jsem po operaci nádoru štítné žlázy. Mám nárok na ID?

photo on stock.xchng

DOTAZ: Vloni jsem prodělala operaci štítné žlázy s karcinomem, mám nárok na částečný invalidní důchod?

Odpověď:

Dnes se již nerozlišuje částečný a plný invalidní důchod, ale jsou invalidní důchody 1., 2. a 3. stupně, přičemž 3. stupeň znamená nejtěžší zdravotní postižení.
Pro přiznání určitého stupně invalidity je rozhodující zhodnocení poklesu pracovní schopnosti žadatele v důsledku jeho zdravotního postižení.

‚Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %.

Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla
a. nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně,
b. nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně,
c. nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

Aby mohl být přiznán invalidní důchod, je třeba nejen uznání invalidity posudkovým lékařem, ale i splnění potřebné doby pojištění.

Pokud jde o onkologická onemocnění, platí při nich obecné posudkové zásady. Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti se vychází z funkčního postižení, na kterém se podílí jak nádorová nemoc, tak onkologická léčba. Přitom se hodnotí celkový stav, postižení funkce orgánů nebo tělesných systémů, dlouhodobé nebo trvalé postižení způsobené následkem chemoterapie, radioterapie, hormonoterapie, biologické léčby, postižení po transplantaci krvetvorných buněk, rozsah zachovaných funkčních schopností a schopnost vykonávat denní aktivity.

Dopad na pracovní schopnost mají nejen funkční postižení následkem zhoubné choroby, ale také nežádoucí účinky onkologické léčby. Nejčastější dlouhodobé následky onkologických postižení jsou chronická bolest, psychické změny, chronická únava, námahová dušnost, změny svalů a kostí, narušení funkce končetin, poruchy imunity, krvácivé projevy, neurologické poruchy, rozsah operačního výkonu včetně závažného estetického postižení, poruchy mluvení, přijímání potravy, trávení, močení, defekace a poruchy celkové pohyblivosti.

Při posuzování poklesu pracovní schopnosti se na pojištěnce s lokalizovaným nádorem (stadium I, II, III) nahlíží jako na potenciálně vyléčitelné a hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti se odvíjí od výsledku léčby, klinického obrazu, rozsahu a tíže funkčního postižení. U diseminovaných nádorů (tj. ve stadiu IV), které lze obecně považovat za zvlášť těžké funkční postižení, může být postižení potenciálně reverzibilní u vyléčitelných nádorů.

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit funkční schopnosti z hlediska léčitelnosti , probíhající onkologické léčby ve vztahu k definovanému období a následků nádoru nebo terapie a zaměřit se i na reverzibilní nebo léčbou kontrolované zdravotní problémy.

Minimálnímu postižení, jež je ohodnoceno snížením pracovního potenciálu o 5 až 10 %, odpovídají stavy bez příznaků, minimální funkční poruchy nebo stavy po léčbě povrchových kožních a slizničních nádorů, nádory lokalizované nebo nádory, které nevyžadují adjuvantní onkologickou léčbu, stavy, kde není třeba onkologické stabilizace nebo menší operační výkony s minimálním funkčním dopadem, stavy bez omezení výkonu denních aktivit.

Lehkému postižení, jež je ohodnoceno snížením pracovního potenciálu o 15 až 25 %, odpovídají
stavy v kompletní remisi (bezpříznakovému období nemoci), zpravidla po 6 měsících po ukončení aktivní onkologické léčby, stabilizované nebo menší výkony z důvodů zhoubného novotvaru, chirurgické odstranění nebo amputace zvenčí přímo neviditelné, amputace částí, kde je možná protetická náhrada (např. odnětí prsu, částečné amputační ztráty končetin, chirurgické odnětí částí střeva, odnětí dělohy, odnětí oka při dobré funkci jediného oka) nebo stavy s lehkým funkčním postižením některých orgánů nebo systémů, výkon některých denních aktivit s obtížemi nebo s využitím kompenzačních mechanismů a prostředků.

Středně těžkému postižení, jež je ohodnoceno snížením pracovního potenciálu o 35 až 45 %, odpovídají stavy v kompletní remisi (bezpříznakovém období nemoci), zpravidla po 6 měsících po ukončení aktivní onkologické léčby, stabilizované, kde poruchy mají rozsah do poloviny stupnice úplné poruchy funkčních schopností, např. stomie, penektomie, kolektomie nebo
odnětí oka při zhoršeném vizu vidoucího oka nebo ztráta končetiny v předloktí nebo v bérci nebo částečnému odstranění hrtanu nebo stavy během podávání biologické léčby, nežádoucí a dlouhodobé závažné funkční postižení v důsledku dlouhodobé hormonoterapie či biologické léčby, výkon některých denních aktivit omezen.

Aby vám tedy mohla být přiznána invalidita a při splnění doby pojištění i invalidní důchod, měl by váš stav odpovídat alespoň středně těžkému postižení, jež je ohodnoceno snížením pracovního potenciálu o 35 až 45 %. Pak byste dosáhla na 1. stupeň invalidity. Pokud byl nádor štítné žlázy odstraněn bez dalších komplikací s žádným nebo jen mírným omezením denních aktivit, pak váš stav pravděpodobně odpovídá spíše lehkému postižení, i když u vás může být aplikována trvale substituční hormonální léčba.

Nicméně můžete podat na místně příslušnou ČSSZ žádost o invalidní důchod s příslušnou zdravotní dokumentací. Za podání žádosti se nic neplatí. Posudkový lékař poté váš zdravotní stav vyhodnotí a během několika měsíců obdržíte rozhodnutí.

MUDr. Jan Činčura


Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.