Mám invaliditu 3 stupně, ale zamítli mi žádost o ZTP. Jak je to možné?

DOTAZ: Mám invaliditu 3 stupně, ale po dovršení starobního důchodu mi byl invalidní důchod odebrán, žádal jsem o ZTP, ale i to mě bylo zamítnuto, ale u 3. stupně legislativa jasně říká, že mám na to nárok. Můžete mě odepsat, co mám dělat, hlavně nemohu parkovat?

Odpověď:

To, že máte přiznanou invaliditu 3. stupně, neznamená, že máte také nárok na průkaz ZTP.

Žádosti o průkaz jsou totiž posuzovány podle odlišných zákonných kritérií, než invalidita. Proto jsou také posuzovány zvlášť průkazy a zvlášť invalidita. Zjednodušeně řečeno: u průkazu TP, ZTP anebo ZTP/P je důležité, jak velké omezení má žadatel v oblasti pohybu a pohybového aparátu nebo jak závažná je porucha smyslových orgánů, kdežto u invalidity je nejdůležitější pokles práceschopnosti na základě zhoršeného zdravotního stavu.

Zvlášť je tedy posuzován nárok na průkazy TP, ZTP a ZTP/P a zvlášť invalidita. Oboje sice vychází ze zdravotního stavu, ale tomu, komu byla přiznána invalidita, nemusí být přiznán TP, ZTP, ZTP/P.

Píšete, že vám byla žádost o průkaz ZTP zamítnuta. Odvolal jste se proti rozhodnutí? Pokud nikoli a lhůta pro odvolání již uplynula, můžete se znovu obrátit na příslušný úřad práce podle trvalého bydliště a podat žádost o přiznání průkazu ZTP a současně žádost o příspěvek na mobilitu. Tyto 2 žádosti podávají na úřadu práce i ti, kdo potřebuji ZTP a jsou ve starobním důchodu, nikoli tedy jen ti, kteří jsou v invalidním důchodu. Doporučuji tuto novou žádost doplnit o novou aktuální lékařskou zprávu s ohledem na vaše zdravotní omezení, na základě kterého žádáte o průkaz ZTP. Pokud tato lékařská zpráva svědčí o zhoršení zdravotního stavu oproti stavu při podání první žádosti, budou šance na přiznání průkazu ZTP vyšší.

Pro vaši informaci připojuji zdravotní indikace, na základě kterých se o nároku na průkaz rozhoduje:

2. Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni těžkého funkčního postižení (průkaz ZTP) pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy:
a) anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, exteriérový uživatel protézy,
b) anatomická ztráta dolních končetin v nártech nebo v nártu a bérci,
c) funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce,
d) anatomická ztráta dolní a horní končetiny v úrovni bérce a předloktí,
e) anatomická ztráta horních končetin v úrovni předloktí,
f) těžké omezení funkce dvou končetin,
g) postižení pánve provázené těžkými parézami dolních končetin nebo závažnou nestabilitou pánevního prstence,
h) postižení páteře provázené těžkými parézami končetin nebo ztuhnutím tří úseků páteře nebo závažné deformity páteře s omezením exkurzí hrudníku,
i) těžké postižení pohyblivosti a celkové výkonnosti již při lehkém zatížení při interních a onkologických postiženích,
j) celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby starší 18 let věku,
k) kombinované postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné středně těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera 40 až 65%, a oboustranné silné slabozrakosti, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí na lepším oku, kdy maximum je menší než 6/60 a minimum rovné nebo lepší než 3/60, nebo oboustranné koncentrické zúžení zorného pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když centrální ostrost není postižena,
l) oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60,
m) psychické postižení s často se opakujícími závažnými poruchami komunikace a orientace v exteriéru včetně středně funkčního typu autismu,
n) neurodegenerativní postižení s mnohočetnými hybnými komplikacemi typu rigidity, hypokinézy, tremoru, ataxie, mimovolných pohybů.

redakce invArena

 

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.