Přepis z Poslanecké sněmovny z rozpravy o manželství pro všechny

parlament sněmovna poslanci

Poslanecká sněmovna ČR 


Vážené kolegyně, vážení paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády.

Věra Kovářová, 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny /STAN/
——————–
Zdravím vás po přestávce a zahajuji přerušenou devadesátou čtvrtou schůzi Poslanecké sněmovny, aby byla zaznamenána naše účast. Nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Náhradní karty a jejich čísla platí tak, jak bylo řečeno, na devadesáté čtvrté a devadesáté páté schůzi. Odkazuji také na omluvy, odkaz platí tak, jak byly omluvy načteny na devadesáté čtvrté a devadesáté páté schůzi. Nyní tedy budeme pokračovat v projednávání přerušeného bodu 123, což je sněmovní tisk 241, novela občanského zákoníku, třetí čtení, já otevírám tedy bod 123. A projednávání tohoto bodu jsme přerušili dnes v rozpravě. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Josef Bernard a zpravodaj garančního výboru ústavněprávního, poslanec Aleš Dufek. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku. 241/6, který byl doručen dne 8. února. 2024 a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 241/7. Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené rozpravě. A dnes byl přerušen ve svém vystoupení pan poslanec Jan Síla a zdá se, že chce pokračovat ve svém vystoupení. Prosím, pane poslanče, máte slovo a zároveň prosím kolegy o ztišení.

MUDr. Jan Síla, /SPD/
——————–
Děkuji za slovo a budu pokračovat ve své přerušené přednášce ohledně.

Věra Kovářová, 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny /STAN/
——————–
Omlouvám se, pane poslanče, že vás přerušuji, kolegyně, kolegové, prosím o ztišení, pokud máte nějaké hovory, které potřebujete vyřešit, tak prosím, v předsálí.

MUDr. Jan Síla, /SPD/,
——————–
Skončili jsme u metody.
Skrips je metoda genetického inženýrství, která umožňuje manipulaci s genomem daného organismu, která může být naprogramovaná pomocí RNA po modifikaci DNA, genové inženýrství díky metodě kryps dnes může genetickou informací jedince manipulovat a tím vlastně modifikovat přirozený vývoj jedince obdobně, jako je možno měnit počítačový program. Člověk se stává s nadsázkou bohém a supluje přírodu, která původně pomocí přirozených mutací měnila tvory k obrazu svému. Jenomže teďka jsou zásahy cílené, radikálnější, podstatně rychlejší, a proto nejsou generacemi vychytané, falešné nebo slebé fylogenetické cesty. Pokud budeme mít v rodině anamnéze, v rodinné anamnéze časná úmrtí našich blízkých na dědičnou chorobu, těžko budeme odmítat možnosti jeliminace už před narozením vlastního potomka, rodiče pochopitelně budou vždy chtít dát svým dětem největší šanci na co nejdelší zdravý život. To je podstata, aby ti člověka.Ve Spojených státech. Už dnes můžete jít legálně na kliniku, nechat si pomoci umělé inteligence, vybrat embryo, které vám ukáže genom s předpokládanými vlohami a nadání a umělému oplodnění. Většina rodičů je ve vztahu ke svým potomkům ambiciózní, někteří až chorobně, to se týká bohatých i chudých. Každý z nás se snaží obstát v souboji o místo na slunci. A nyní se vás všech tady, jak tu sedíte, zeptám, kdo z vás i heterosexuálů, pokud by mohl předem rozhodnout o budoucím zdraví nebo nadání svých dětí, by dokázal nabídky úpravy genetický informace odmítnout.Zde se dostáváme k projednávání problematice homoparentální rodiny a surogátního mateřství. Stejně jako heterosexuální, tak homosexuální partneři mají stejnou přirozenou touhu mít a vychovávat děti. Homosexuálové však mají jedinou možnost, a tou je asistovaná reprodukce, která přímo vybízí, a to mnohdy pekuniárních důvodů. Protože tam, kde je poptávka, tam je nabídka. K uplatnění zmíněného genového inženýrství u gay páru je nutné navíc se ještě připočíst surogátní mateřství. Nelže pochybovat o tom, že ti, co na to budou my, si nechají nakonfigurovat své lepší já. Pro nás v SPD není vůbec podstatné, jakou má člověk barvu pleti, náboženské vyznání, velikost konta či sexuální orientaci.Od počátku vůbec nejde o dosažení rovnosti, příležitosti, ale rovnosti výsledku. Celá debata o názvu vztahu dvou lidí přikrývá to podstatné, že jde vlastně prvořadě o děti, definice manželství úzce souvisí s definicí rodičovství. Požadavky a tužby dospělých by neměly být nadřazeny právům těch bezbranných nejzranitelnějších dětí.

Navíc v debatách o novele i v pozměňovacích návrzích se jaksi nehovoří o skutečnosti, že jde o legalizaci vytěsňování druhého skutečného biologického rodiče. Důvod vyčlenění jiných forem soužití z institutu manželství je skutečnost, že institut manželství odráží především zájem dětí, protože bylo prokázáno, a to bylo předchozí části mé přednášky, že trvalé soužití muže a ženy je v průměru nejlepším prostředím pro všestrannou výchovu a péči o děti, které budou mít v budoucím životě největší šanci uspět.

Věra Kovářová, 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny /STAN/
——————–
Pane poslanče, omlouvám se, že vás přerušuji ještě jednou, opakovaně prosím o klid v jednacím sále. Děkuji, ještě vydržte chvilku. Pokud máte nějaké hovory, dámy, prosím, přesuňte je do předsálí, děkuji vám, prosím, pokračujte.

MUDr. Jan Síla, /SPD/,
——————–
Děkuji.
Stát by neměl preferovat uspokojování tužeb homosexuálních párů pro falešné prosazování humanity, ale primárně prosazovat zájmy dětí, a ne emocionální vztah dvou dospělých osob, ať Homo, či heterosexuální. SPD odmítá perzekuovat někoho za jeho životní, či politické názory, náboženské cítění nebo sexuální orientací, západní tolerancí a způsob nahlížení na člověka je z mého pohledu jediný správný, ale přitom nesmí být zneužití. Vzhledem k současné snaze o destrukci uznávané definice rodiny je nutné se snažit zvrátit tento vývoj do vývojový trend a vrátit se k rodině složené z mámy, táty a jejich biologických potomků.V našem pozměňovacím návrhu podporujeme úpravu občanského zákoníku tak, aby byla narovnána práva homosexuálních a heterosexuálních párů po všech stránkách, ale s výjimkou adopce dětí a zavádějícího názvu jejich vztahu jako manželství. My, poslanci, jak tu sedíme napříč politickým spektrem, bychom si měli uvědomit, jakou odpovědnost na sebe právě v tomto hlasování bereme, proto vás vyzývám.Žádám dokonce, prosím o podporu našeho pozměňovacího návrhu. Tradiční rodinu z tohoto pohledu nepovažuji za anachronismus, ale naopak za základní podmínku pro reparaci aktuálně probíhající ekonomické a hlavně morální devastace naší společnosti. Děkuji za pozornost.

Věra Kovářová, 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny /STAN/
——————–
Děkuji, pane poslanče. Nyní mám zde přihlášku k faktické pana poslance Foldyny, kterého tady nevidím, čili jeho přihláška propadá a nyní je přihlášen do rozpravy pan poslanec Vladimír Zlínský, prosím, máte slovo.

MUDr. Vladimír Zlínský /SPD/,
——————–
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo, vážené dámy a pánové. Já se přiznám, že jsem si nepřipravil žádný sofistikovaný projev, já vlastně tady budu reagovat jenom na vystoupení pana poslance Vondráka a paní poslankyně Bělohlávkové, já bych to asi nestihl v těch dvou minutách, tak jsem to vyřešil tímto způsobem, co se týká pana poslance Vondráka, on tady zmínil jednu velice důležitou věc, že svět se nějakým způsobem vyvíjí, vyvíjí se i ta populace a údajně bychom na to měli nějakým způsobem reagovat. Já si myslím, že bychom si první měli položit otázku, jakým směrem se ten svět vyvíjí, jaké to směřování a co je obsahem toho směřování? Já buď tady samozřejmě zmíním jenom to, že pravděpodobně, nebo s s největším pravděpodobností dochází k nárůstu počtu transgender osob a osob, osob se homosexuálním zaměření.Měli bychom si klást otázku, jaký je důvod těchto změn a jaká je dynamika těchto změn? A já pak uvedu, proč nakonec dále tady paní kolegyně nebo paní poslankyně Bělohlávková zmínila termín sexuální dysforie, já bych si tady dovolil říct, co to je, je to jakýsi diskomfort mezi sexuální identitou a pohlaví, který vede k úzkosti, pravděpodobně taky dochází k nárůstu tohoto symptomu nebo syndromu mezi mladými lidmi. A opět bychom se mě měli ptát, jaký je ten důvod, jestli je to vlastně ta nová doba a co to způsobuje. Já jsem si dovolil tady navrhnout dvě možné varianty. Těch příčin, první příčina je příčina biologická, kdy si myslím, že dochází ke změně neurohumorálního nebo hormonálního systému u mladých lidí, a to z nějakých příčin. A já bych tady zmínil jednu závažnou věc, o které se hovoří, a to jsou tzv. hormonální disruptory, co jsou látky, například mikroplasty, které když se dostanou do těla, tak se chovají jako hormony, takže nějakým způsobem pak destabilizují hormonální systém toho mladého člověka. A pak bych tady chtěl zmínit další věc, což asi to neznáte. A to jsou tzv. epigenetické změny, kdy vlastně organismy, které se vyvíjejí v nějakém prostředí, i dokonce jejich předkové, tak těmi epigenetickými změnami je vlastně, jak kdyby označkován genom a ten genom se přizpůsobuje tomu zevnímu prostředí a netýká se to jenom zevního prostředí jako takového, ale i těch, i těch vjemů, které ten člověk zažívá, to znamená buď negativních, nebo pozitivních různých stresů i života, případně v blahobytu.

A druhá věc, která to samozřejmě může způsobovat, je psychologický vliv.Já bych tady největší podezření nebo v největší podezřívavost věnuji sociálním sítím a samozřejmě i médiím, které nějakým způsobem prostě tady šíří informace vědomě nebo nevědomě, které ty mladé lidi nezralé ovlivňují tímto směrem? A já o tom hovořím právě z toho důvodu, jestli tento, tyto tendence umožní naší společnosti nebo na naši civilizaci se přizpůsobí těm. Případným kritickým a těžkým chvílím, které nás mohou čekat, nemusí, ale mohou, a hlavně bych chtěl tady zmínit problematiku demografie, protože západní společnosti vymírají a pokud samozřejmě bude přibývat lidí a já proti nim nic nemám, já nejsem orientěm. Případnýmm že bych je odsuzoval, ty lidi, kteří prostě mají toto směřování, jsou homosexuální, ale nicméně povede to k tomu, že ta urna, plodnost nebo porodnost bude objektivně klesat, pokud těchto lidí bude přibývat, takže měli bychom se nad tím zamyslet, proč se tak děje, pokud se tak děje a jestli teda v tomto směru máme podniknout nějaké kroky, anebo ta situace je nevratná, nemůžeme dělat nic a já si to teda nemyslím, měli bychom se nad tím zamyslet. Děkuji za pozornost.

Věra Kovářová, 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny /STAN/
——————–
Děkuji, pane poslanče. Nyní s přednostním právem se přihlásil pan ministr Jurečka, poté pan předseda Dufek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

mluvčí 1,
——————–
Děkuji.

Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí /KDU-ČSL/
——————–
Dobré odpoledne. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, já si dovolím tady vystoupit v podobném duchu, jak jsem tady hovořil před několika týdny v rámci projednávání tohoto návrhu. Při druhém čtení se stanoviskem. Ne jako předsedy KDU-ČSL s tím, že řeknu několik podstatných pohledů na tuto problematiku s tím, že když mluvíme o manželství, tak pro nás jako pro lidovce je naprosto zásadní, aby manželství bylo svazkem muže a ženy, pokud hovoříme o registrovaném partnerství, tak je pro nás jasné, že máme tady hledat cestu, jak narovnat práva, jak upravit pojmosloví tak, aby to bylo partnerství a abychom v této věci udělali legislativní racionální posun, my jsme k tomu také připravili konkrétní návrh, který byl představen naším kolegou Jiřím Navrátilem, který právě šel tou cestou úpravy narovnání práv partnerů a tento návrh jsme také předložili tady do Poslanecké sněmovny, bohužel na jeho projednání se zatím nedostalo a zjevně ani nedostane. My se podíváme na ten pohled manželství. Tak já jsem si vědom toho, že nikdo asi nemůžeme říct, že bysme vždycky viděli kolem sebe jen harmonická manželství, ale manželství jako svazek muže a ženy má svoji velmi významnou hodnotu pro stabilitu společnosti, pro stabilitu rodiny, pro stabilitu dobrého prostředí, pro výchovu dětí, pro jejich přivedení na svět. A myslím si, že my, když jsme byli dětmi, tak jsme velmi intenzivně vnímali to, jakým způsobem nám dávali toto zázemí naši rodiče, a když jsme dneska v pozici rodičů, tak si myslím, že si uvědomujeme, jak je důležité, aby tento institut, tato forma, na kterém stojí nebo na které stojí rodina po staletí, měl určitou specifickou ochranu společnosti, respekt, protože, přestože ta doba přináší různé výzvy, které třeba změnou různých společenských, ale i ostatních poměrů třeba erodují některé tradiční instituty, jako je právě rodina, rodina postavená na manželství jako svazku muže a ženy. Přesto to neznamená, že bychom na toto měli jakkoliv rezignovat. My jsme také v této souvislosti předložili návrh, který jsme předkládali v minulém volebním období, který jasně řešili zakotvení manželství jako svazku muže a ženy do ústavy České republiky a je předložen tady na jednání Poslanecké sněmovny, já chci říci, že z pohledu debaty, kterou teď vedeme v druhém a ve třetím čtení, tak z pohledu naprosté většiny mých kolegyň a kolegů se kloníme při tom hlasování o těch pozměňujících návrzích pozměňujícího návrhu, který nám je v tomto ohledu nejbližší, je to pozměňující návrh, který byl předložen naším kolegůgou Pavlem Bělobrádkem, kolegou hasem a kolegyní ožanovou, tedy nejsou to jenom poslanci, kteří by byli z vládní pětikoalice. Myslíme si, že ten návrh vlastně doplňuje to řešení, které udělá tu úpravu jednotlivých práv, ale zároveň také řeší i tu tak často nezdiskutovanou otázku adopcí. Tolik asi za mne, za nás jako za lidovce stanovisko v této otázce. Snažil jsem se být věcný, snažil jsem se být stručný. A děkuji vám za pozornost.

mluvčí 2,
——————–
Děkuji, pane ministře.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.