Neuspěla jsem v námitkovém řízení. Mám ještě nějaké možnosti na odvolání?

foto: stockvault.net

Byl mi zamítnut nárok na invalidní důchod. Neuspěla jsem ani v námitkovém řízení. V průběhu řízení došlo ke zhoršení mého zdravotního stavu. Čeká mě operace srdce, to jsem nemohla při podání námitky vědět. Jak bych měla nyní postupovat? Mohu se nějak dál odvolat?

Nejprve je nutno uvést, že pokud byla Vaše námitka zamítnuta, nemůžete se dál odvolávat. Ale vzhledem k Vaší situaci se dají doporučit dvě možnosti.

Časově méně náročnou je podání správní žaloby ke krajskému soudu. V takovém případě neplatíte žádné poplatky a nemusí Vás zastupovat advokát. Vzor žaloby naleznete na konci článku. Podotýkám, že se jedná pouze o vzor, musíte proto pozměnit svou adresu a adresu příslušného soudu a popsat změny u Vašeho zdravotního stavu. S tím by Vám mohl pomoci Váš ošetřující lékař. Je dobré také k žalobě přiložit kopie lékařské zprávy, která bude prokazatelně poukazovat na zhoršení zdravotního stavu.

Pozor“ Správní žalobu lze podat pouze do šedesáti dnů od doručení rozhodnutí o zamítnutí námitky.

Druhou možností, kterou máte, je, že si nejdříve po půl roce znovu zažádáte o invalidní důchod. Stejně jako u správní žaloby, i zde je nutno, aby byla při řízení doložena lékařská správa prokazující zhoršení zdravotního stavu.

pro úplnost předkládám

Vzor správní žaloby:

Krajský soud
adresa………


V………………. dne………………..

Věc: Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o odnětí invalidního důchodu III. (II., I.) stupně

N A V R H O V A T E L: Anna Nováková, Dolní 5, Praha 1, 110 00

O D P Ů R C E: Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, 125 08

I. Rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení ze dne … čj. 000 000 000 mi byl odňat invalidní důchod III. (II., I.)stupně.
Rozhodnutí považuji za nesprávné z těchto důvodů:
Odpůrce odůvodňuje své rozhodnutí tím, že dle posudku příslušného posudkového lékaře již nejsem in¬validní ve III. (II., I.) stupni. Posudkový lékař učinil tento závěr, aniž by podrobněji zkoumal můj zdravotní stav. Na jednání jsem nebyla přizvá¬na, takže si nemohl učinit odpovídající představu o mém zdravotním postižení.
Důkazy: 1. Protokol o jednání
2. Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

II. Posudkový lékař se zřejmě zabýval otázkou mé invalidity ve vztahu k ust. § 39, odst. 2 písm. c) (u II.stupně – písm. b), u I.stupně – písm. a), zák. č. 155/1995 Sb. Nezhodnotil však mou celkovou výkonnost, pohyblivost a schopnost vykonávat denní aktivity vzhledem k položce č. 8, kapitoly VI, přílohy vyhlášky č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míra poklesu pracovní schopnosti. Jak vyplývá z lékařské do¬kumentace, trpím postižením uvedeným v položce č. 8b zmíněné vyhlášky, tedy těžkou paraparézou. Denní aktivity jsou těžce omezeny, nejsem tedy schopna vykonávat pracovní činnost. Kromě toho mám též vrozenou dysplazii pravého kyčelního kloubu.

Důkazy: 1. Lékařská dokumentace vedená obvodní lékařkou MUDr. Danou Novou, Vymyšlená ul., Praha 9
2. Odborné ortopedické nálezy, vč. RTG
3. Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

III. Posudkový lékař nevzal v úvahu ani tu skutečnost, že se můj stav,oproti stavu v roce 1996 nadále zhoršil. Dochází k deformaci končetin a omezení její pohyblivosti v takovém stupni, že již nejsem bez pomoci se sama zvednout, chodit, nastoupit do tramvaje či autobusu ani z nich bez pomoci vystoupit. Zhoršení mého zdravotního stavu se projevilo také v tom, že na zákla¬dě rozhodnutí příslušné posudkového lékaře sociálního zabezpečení mi byly od července 2001 přiznány mimořádné vý¬hody III. stupně.

Důkazy: 1. Viz sub. 2
2. Rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod III. stupně
3. Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

IV. Z uvedených skutečností vyplývá, že rozhodnutí odpůrce bylo vydáno na základě nedostatečně zjištěného skutko¬vého stavu a bez přihlédnutí k ust. § 39, odst. 2, písm. c) (u II.stupně – písm. b), u I.stupně – písm. a) zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění a příloze vyhlášky č. 359/2009 Sb. v platném znění. Proto navrhuji vydání tohoto

r o z s u d k u :
Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení čj. 000000000 ze dne …. se ruší.
České správě sociálního zabezpečení se ukládá, aby o žádosti žalobce znovu rozhodla.
Odpůrce je povinen uhradit navrhovatelce náklady řízení, a to do třech dnů od právní moci tohoto rozsudku.

S pozdravem
Anna Nováková
adresa

Jiří Marek
invArena

foto: stockvault.net

1 komentář

  1. Prosím jak mám napsat odvolání.Posudkový lékař mi zamítl žádost o průkaz ZTP,Mám sluchovou ztrátu 95.6%,silný tinitus,každou chvíli se mi zamotá hlava,jsem pracující,veškeré kompenz.pomůcky si hradím sama,průkaz jsem žádala hlavně proto,abych si mohla v dopravním prostředku sednout.Děkuji za info Dana

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.