Odboráři kritizovali nedostatky v sociálních službách a žádají nápravu

Během víkendu se konal sjezd odborového svazu zdravotnictví a sociální péče. Zúčastnil se ho mj. i Václav Krása, předseda NRZP, který požádal o spolupráci při prosazování práv a kompenzací pro zdravotně postižené spoluobčany.

Delegáti sjezdu konstatovali, že zaměstnanci ve zdravotnictví a sociálních službách jsou dlouhodobě finančně podhodnocení, fyzicky a psychicky přetěžovaní a v současné době je obrovským problémem jejich nedostatek.

Projednali situaci v kojeneckých ústavech a konstatují, že plánovaná transformace těchto zařízení není dobře připravená. Předávání dětí do pěstounských rodin v mnoha případech přináší rizika, nejsou koncepčně řešené souvislosti. Je nutné, aby se situací zabývaly odpovědné orgány.

Delegáti požadují, aby vysoce exponované profese ve zdravotnictví a sociálních službách měly odpovídající sociální program zajišťující dostatečnou regeneraci i kompenzaci, umožňující eliminovat vliv rizikových faktorů.

Delegáti považují za velmi znepokojující informace o připravované liberalizaci veřejných služeb v Evropě prostřednictvím paktu o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství.

Jsou znepokojeni nefinancováním ošetřovatelské péče v mnohých pobytových zařízeních sociálních služeb, kde dochází ke snížení kvality zdravotnické péče. Snižuje se počet zdravotnického personálu pod únosnou mez a dochází k citelnému omezování péče. Delegáti sjezdu očekávají jasný postoj kompetentních ministerstev a zdravotních pojišťoven.

 

 

 

kompletní dokument:

Usnesení

VII. sjezdu Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky,

který se konal v Praze ve dnech 20. až 22. listopadu 2014

Na jednání VII. sjezdu vystoupili:

Ing. Andrej Babiš, vicepremiér Vlády ČR, který požádal odborový svaz o součinnost při zavádění transparentních podmínek ve zdravotnictví,

Mgr. Michaela Marksová Tominová, ministryně práce a sociálních věcí, která na základě podnětu delegátů sjezdu požádala odborový svaz o spolupráci na řešení problémů okolo péče o opuštěné děti (transformace kojeneckých ústavů),

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví, který dal delegátům sjezdu veřejný příslib zvyšování platů a mezd všem zaměstnancům ve zdravotnictví o 5 % ročně, a to pravidelně i v dalších letech,

Bc. Miloslav Čermák, místopředseda sociální komise Asociace krajů ČR, který slíbil delegátům sjezdu, že kraje budou garantem zvýšení platů a mezd zaměstnanců v sociálních službách,

Josef Středula, předseda ČMKOS, který uvedl, že si velmi váží práce zaměstnanců ve zdravotnictví a považuje jejich požadavky na zvýšení platů a mezd za oprávněné,

MUDr. Petr Fiala, místopředseda AČMN, který delegátům sjezdu sdělil, že i zaměstnavatelé považují za prvořadý zájem zvýšení platů a mezd zaměstnanců a zároveň požadují, aby toto zvýšení bylo profinancováno,

MUDr. Martin Engel, předseda LOK-SČL, který dal delegátům sjezdu veřejný příslib, že i LOK – SČL se bude ve spolupráci s odborovým svazem zasazovat o zvýšení platů a mezd všem zaměstnancům, tedy také o prosazování zájmů nezdravotnických pracovníků,

Mgr. Anton Szalay, předseda SOZZSP, který sdělil delegátům sjezdu, že rozdělením České republiky a Slovenska neskončily úzké vazby těchto odborových svazů a jejich spolupráce je dál stejně intenzivní,

Mgr. Václav Krása, předseda NRZP, který požádal o spolupráci při prosazování práv a kompenzací pro zdravotně postižené spoluobčany,

Luboš Olejár, prezident SP, který požádal o zaštítění funkce pacientského ombudsmana,

Ing. Radka Sokolová, místopředsedkyně ČMKOS, která zdůraznila své vazby na tento odborový svaz a vyjádřila přesvědčení, že v příštích letech budou svazy a ČMKOS spolupracovat ještě více než dosud,

PhDr. Josef Krejbych, sekretariát PSI, který ocenil úlohu odborového svazu v evropských a světových odborových strukturách.

Bc. Dagmar Žitníková byla jednomyslně aklamací zvolena předsedkyní OSZSP ČR.

Místopředsedy OSZSP ČR byli zvoleni tajnou volbou Ing. Ivana Břeňková a Mgr. Lubomír Francl.

Delegáti VII. sjezdu přijali usnesení k následujícím okruhům problémů:

  • K sociálnímu dialogu, k odměňování zaměstnanců a jejich pracovním podmínkám v resortech zdravotnictví a sociálních služeb

  • K veřejným službám

  • K zákoníku práce

  • K odborové práci

  1. K sociálnímu dialogu, k odměňování zaměstnanců a jejich pracovním podmínkám v resortech zdravotnictví a sociálních služeb

Delegáti VII. sjezdu konstatují, že nejdůležitějším konstruktivním nástrojem pro rozvoj příznivých pracovních podmínek je sociální dialog. Je nutné důsledně dodržovat a trvat na dodržování pravidel vedení tripartitního a bipatritního sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na všech úrovních. Při prosazování oprávněných požadavků našich členů, a to všemi zákonnými způsoby, je nezbytné podporovat a spolupodílet se na organizování vzájemné solidární podpory odborových organizací. Rozvoj sociálního dialogu je nutné podpořit i finančně, a to jak z veřejných zdrojů, tak ze zdrojů zaměstnavatelů.

Delegáti VII. sjezdu požadují, aby Vláda ČR urychleně vypracovala a předložila Poslanecké sněmovně zákon o veřejných neziskových poskytovatelích lůžkové zdravotní péče. Nabytím účinnosti zákona bude splněn závazek programového prohlášení Vlády ČR a koaliční smlouvy a v neziskových nemocnicích se vytvoří nediskriminující a spravedlivý systém pro odměňování zaměstnanců nemocnic tarifními tabulkami. Odměňování zaměstnanců podle rozdílných právních forem nemocnic je diskriminující a nadále neúnosné. Rozdíly mezi průměrnými platy a mzdami v nemocnicích jsou řádově tisíce korun měsíčně. Delegáti sjezdu jsou názoru, že všechna zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče, která jsou financována z veřejných zdrojů, by měla přejít na odměňování zaměstnanců podle jednotného platového systému.

Delegáti VII. sjezdu konstatují, že zaměstnanci ve zdravotnictví a sociálních službách jsou dlouhodobě finančně podhodnocení, fyzicky a psychicky přetěžovaní a v současné době je obrovským problémem jejich nedostatek. Delegáti VII. sjezdu požadují, aby se zodpovědné orgány zasadily o průběžné zvyšování ceny práce v resortech a zavedení optimálních personálních standardů ve zdravotnictví a sociálních službách.

Delegáti VII. sjezdu projednali situaci v kojeneckých ústavech a konstatují, že plánovaná transformace těchto zařízení není dobře připravená. Předávání dětí do pěstounských rodin v mnoha případech přináší rizika, nejsou koncepčně řešené souvislosti. Je nutné, aby se situací zabývaly odpovědné orgány.

Delegáti VII. sjezdu požadují, aby se FKSP opět tvořil z objemu mzdových prostředků ve výši 2 %.

Delegáti VII. sjezdu vyzývají zaměstnavatele v lázeňství, aby zahájili jednání o přípravě kolektivní smlouvy vyššího stupně pro sektor lázní.

Delegáti VII. sjezdu požadují, aby vysoce exponované profese ve zdravotnictví a sociálních službách měly odpovídající sociální program zajišťující dostatečnou regeneraci i kompenzaci, umožňující eliminovat vliv rizikových faktorů.

  1. K veřejným službám

Delegáti VII. sjezdu trvají na předcházejících stanoviscích OS, že je nutné zachovat zdravotnictví a sociální služby jako veřejné služby ve veřejném zájmu, dostupné všem občanům.

Delegáti VII. sjezdu podporují zavedení daně z finančních transakcí jako jednu z možností zvýšení příjmů veřejných rozpočtů a následné využití příjmů z těchto daní na rozvoj veřejných služeb.

Delegáti VII. sjezdu považují za velmi znepokojující informace o připravované liberalizaci veřejných služeb v Evropě prostřednictvím paktu o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství, (TTIP mezi USA a EU, CETA mezi USA a Kanadou, TISA – o obchodu v oblasti služeb, skupina padesáti zemí včetně USA a EU).

Delegáti VII. sjezdu konstatují, že se musíme intenzivně zaměřit na vedení informačních kampaní s cílem seznamovat co nejširší veřejnost s postoji OS k aktuálním situacím ve veřejných službách, a to zejména v našich resortech. OS se musí aktivně podílet na zastavení kroků vedoucích k liberalizaci veřejných služeb, a to jak v ČR, tak v EU.

Delegáti VII. sjezdu podporují účast OS v mezinárodních, zejména evropských odborových orgánech a pracovních skupinách.

VII. sjezd je znepokojen nefinancováním ošetřovatelské péče v mnohých pobytových zařízeních sociálních služeb, kde dochází ke snížení kvality zdravotnické péče. Snižuje se počet zdravotnického personálu pod únosnou mez a dochází k citelnému omezování péče. Delegáti sjezdu očekávají jasný postoj kompetentních ministerstev a zdravotních pojišťoven.

  1. K zákoníku práce

Delegáti VII. sjezdu jsou zásadně proti další liberalizaci zákoníku práce a ukládají výkonné radě a vedení OSZSP ČR podniknout v součinnosti s ČMKOS všechny potřebné kroky, aby se pracovnímu právu v České republice vrátila jeho ochranná funkce ve prospěch zaměstnanců.

  1. K odborové práci

Delegáti VII. sjezdu konstatují, že je nutné provádět pravidelná školení funkcionářů OS na všech úrovních, zvláště mladých odborářů, která zvyšují jejich dovednosti a rozvíjejí jejich schopnosti v komunikaci, taktice a strategii vyjednávání. Dále je nutné podporovat a spolupodílet se na předávání příkladů dobré i špatné praxe v činnosti odborových organizací i nad rámec odborných sekcí.

Delegáti VII. sjezdu doporučují, aby svaz posiloval povědomí veřejnosti o roli odborů, např. i ve školách výchovou mládeže.

Delegáti VII. sjezdu potvrzují koncept, který přijala celostátní konference – hledat partnery pro případné sloučení OS s jinými odborovými subjekty.

Delegáti VII. sjezdu  konstatují, že hospodaření OS má směřovat k vyrovnanému rozpočtu a bránit vytváření deficitu rozpočtu s ohledem na zajištění požadovaných činností

Delegáti VII. sjezdu ukládají výkonné radě a vedení OSZSP ČR, aby o všech usneseních sjezdu informovaly příslušná resortní ministerstva, Vládu ČR a Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

tisková zpráva OSZSP

ilustrační foto: Flickr.com

PROGRAM

OSZSP
na léta 2014 – 2018

přijatý na vii. sjezdu

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.