Profese léčebného pedagoga

Léčebná pedagogika je obecně vymezena jako hraniční disciplína a pomáhající profese. Je vhodná jak pro jednotlivce, tak pro skupiny. Dále je zde přiblížena profese léčebného pedagoga. Tím může být například arteterapeut, muzikoterapeut či ergoterapeut a další.

V okolních zemích je studium tohoto oboru běžně dostupné na vysokých školách. U nás samostatný obor léčebné pedagogiky zatím vystudovat nelze. Někteří pedagogové středních škol Euroinstitut proto dojíždějí za studiem do zahraničí.

Léčebná pedagogika je hraniční vědní disciplína. Přijímá obsah výše zmíněných oborů a kromě interdisciplinárních přístupů zároveň vytváří jedinečný koncept práce s žákem, klientem či pacientem. Jedná se o vědní obor, který se zabývá léčebnou výchovou psychosociálně ohrožených, postižených či narušených osob. Jedna ze základních definic léčebné pedagogiky popisuje tento obor jako disciplínu, jejímž záměrem je integrace a psychosociální rehabilitace narušených jedinců, u nichž jsou využívány činnosti propojené s četbou, hudbou, pohybem, dramatickým a výtvarným projevem, s prací, se zvířaty apod.

Léčebná pedagogika je považována za pomáhající profesi. To je taková profese, jejíž teorie, výzkum a praxe jsou zaměřeny na pomoc druhým, na identifikaci a řešení jejich problémů a na získání nových poznatků o člověku a jeho podmínkách k životu.

Léčebná pedagogika je také považována za eklektickou vědu. To znamená, že své poznatky nestaví na vlastním novém přínose, ani nenavazuje pouze na jeden vybraný podnět, ale vybírá si to, co jí vyhovuje z různých předloh a dále tyto prvky spojuje do jednotného celku.

Jednotlivci i skupiny

Léčebná pedagogika je primárně zaměřena na jednotlivce, ale není výjimkou ani skupinová léčba. V praxi samotného oboru jde o holistické vnímání a chápání pacienta či žáka. Tato koncepce poukazuje na celostní vnímání problému, činnosti či situace. Nahlíží na pacienta či žáka jako na bytost v jeho biologické, psychologické, sociální a duchovní podstatě.

Léčebná pedagogika se zaměřuje na optimalizaci vývoje, prevenci druhotných poruch a nápravu při výchovných problémech. Orientuje se na terapeutickou vzdělávací a výchovnou pomoc těm jednotlivcům, kteří zaostávají za svými možnostmi, mají poruchy vývoje nebo chování, kteří pro své postižení, onemocnění nebo jeho následky nejsou schopni vést věku přiměřený způsob života.

V léčebné pedagogice hraje důležitou roli umění. Jistý cit pro tvorbu a umění má v sobě zakořeněný každý jedinec bez rozdílu pohlaví, věku či stupně inteligence a vzdělání. Pomocí barev, zvuků, tvarů nebo pohybu lze vyjádřit všechny možné emoce od kladných po záporné, dlouhotrvající či krátkodobé. Prostřednictvím umění je možné ztvárnit celé úseky života a důležité momenty v životě každého pacienta či žáka.

Léčebná pedagogika vychází ze základní myšlenky, že každá lidská bytost je schopna rozvoje a určitého stupně vzdělání. Spojuje dohromady medicínu s terapií, základní vzdělávání s tím odborným, a stejně tak zapojuje do procesu sociální vzdělávání.

Profesiogram léčebného pedagoga

Profesiogram charakterizuje profesní kompetence léčebných pedagogů, teoretická východiska, cíle, metody a formy jejich práce, vzdělávání, uplatnění, jakož i etické a organizační rámce jejich působení.

Studium

Samostatný vysokoškolský obor léčebná pedagogika není v současné době možné v ČR vystudovat. Ucelené studium léčebné pedagogiky lze absolvovat pouze v zahraničí. Nejbližší možnost studia pro nás je na Slovensku, kde katedru léčebné pedagogiky má Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, na které se vzdělává v bakalářském, magisterském i doktorském stupni. Bakalářské studium léčebné pedagogiky nabízí také Pedagogická fakulta Katolické univerzity v Ružomberoku. V Německu je bakalářské i magisterské studium oboru Heilpädagogik možné na Katolické univerzitě aplikovaných věd v Münsteru. V Rakousku studium oboru Heilpädagogik nabízí Universität Wien, kde se léčebná pedagogika studuje dvouoborově spolu s inkluzivní pedagogikou. V Polsku je nejbližší možné studium na Dolnoslezské vysoké škole ve Vratislavi, kde jde o specializační (podyplomowe) studium oboru Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Ze vzdálenějších evropských univerzit lze celou léčebnou pedagogiku vystudovat na holandských univerzitách v Groningenu, Nijmegenu, Utrechtu, Leidenu a Amsterdamu, belgických univerzitách v Leuvenu a v Gentu, na Univerzitě Eötvöse Loránda v Budapešti (Fakulta Bárczi Gusztáva), ve Švýcarsku na univerzitách v Zurichu a Bernu. Ve Francii existuje studium dílčích oborů, jako biblioterapie, arteterapie či muzikoterapie na savojské univerzitě Mont Blanc v Chambery. Populární je dnes studovat v USA, kde se léčebná pedagogika obvykle označuje jako Curative Education. Vzhledem k tomu, že nejde o území EU, může být problém s uznáním takového studia.

U nás se výukou léčebné pedagogiky zabývá Akademie Tábor. Zájemcům o studium nabízí pětiletý studijní program v oboru léčebná pedagogika a sociálně umělecká terapie. Obor je vhodný pro všechny, kteří se chtějí uplatnit v profesích, kde se pracuje s člověkem v různých životních i sociálních situacích – ve školkách, školách, dětských zařízeních, nemocnicích apod. Toto studium však není dle zákona akreditováno MŠMT a nelze ho tedy považovat za plnohodnotné vysokoškolské vzdělání v oboru, ale pouze jako doplňkové studium.

Uplatnění

Následující odstavce jsou podle zahraničních zkušeností, u nás stále nemáme léčebnou pedagogiku ani v Národní soustavě povolání ani v Národní soustavě kvalifikací. V okolních zemích se po absolvování studia stává léčebný pedagog odborníkem pracujícím samostatně či v týmu jiných vysokoškoláků s obdobným zaměřením (medicína, speciální pedagogika, psychologie, sociální práce), ovládá potřebnou terminologii, diagnostické metody a terapeutické postupy pro přípravu a realizaci terapeuticko-výchovné pomoci jednotlivcům nebo ve skupině.

Uplatňuje se v poradenství a při práci s rodinou. Má metodologické, osobnostní a odborné předpoklady pro vědecko-výzkumnou práci. Po získání potřebné praxe je připraven metodicky vést léčebné-pedagogické asistenty.

Léčebný pedagog vykonává svou praxi téměř všude, kde je žádoucí vzdělávat osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, ať už vznikly z jakýchkoli důvodů. Nachází uplatnění v existujícím systému institucionální pomoci a péče o lidi s poruchami zdraví (somatického, mentálního, sociálního) každého věku. Může působit ve státních, v nestátních nebo v soukromých zařízeních pro prevenci, léčbu, výchovu, nápravnou výchovu, psychosociální rehabilitaci, poradenství a v zařízeních sociální péče.

Pracoviště léčebného pedagoga se zřizuje:
• v síti škol a školských zařízení (mateřské školy, základní školy, dětská centra, speciálně-pedagogické poradny, diagnostická centra, ústavy s léčebně-výchovným režimem, diagnostická centra pro mládež, pedagogicko-psychologické poradny apod.),
• v rámci zdravotnických zařízení (lůžková oddělení dětských, psychiatrických, neurologických, onkologických, geriatrických a jiných oddělení, odborných léčebných ústavů a specializovaných zařízení apod.),
• v sociálních zařízeních (dětské domovy, domovy sociálních služeb, zařízení pro seniory, domovy důchodců, denní sanatoria, agentury pečovatelské a ošetřovatelské služby, chráněné bydlení, chráněné dílny a jiné),
• ve vězeňských zařízeních
• nebo při nestátních a soukromých zařízeních s podobným zaměřením.

Přístup léčebného pedagoga k žákovi, pacientovi či klientovi musí být vždy individuální. Nelze aplikovat obecné pravidlo na všechny klienty, protože ti se mohou lišit například stupněm postižení, či jinou životní situací. Každý terapeut by měl být otevřený dalšímu vzdělávání a měl by mít zájem stále rozšiřovat své obzory v léčebné pedagogice a postupovat kupředu také ve vlastním rozvoji. V sousední SLovenské republice je takové vzdělání povinné a jeho součástí jsou atestačního vzdělávání obdobného povinnému vzdělávání lékařů, klinických psychologů, klinických logopedů apod.

Autor:
Doc. MUDr. PhDr. Leoš Středa, Ph.D.
lékař, doktor sociální práce a speciální pedagog
docent na FBMI ČVUT, kde se věnuje elektronické komunikaci s pacienty
přednáší management sociální práce na 1. LF UK v Praze
zřídil školy Euroinstitut pro mentálně postižené žáky v ústavní péči

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.