Poslanci schválili snazší vstup zubních lékařů z Ukrajiny do českého zdravotnictví  

ilustrační foto: Gregory Szarkiewicz FreeDigitalPhotos

Poslanecká sněmovna ČR – Přepis

Olga Richterová, místopředsedkyně sněmovny /Piráti/
——————–
…přikročíme k bodu. A tím je bod číslo 110. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb. O podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o sněmovní tisk 603 a prvé čtení podle § 90 odstavce dva.Já upozorňuji tedy, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení, stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 603/1 a nyní požádám, aby předložený návrh z pověření senátu postupně uvedli. Paní senátorka Jitka Seitlová a poté pan senátor Ladislav Václavec, které zde oba srdečně vítám a nyní poprosím tedy paní senátorku, aby se ujala slova.

Jitka Seitlová,
——————–
Děkuji. Paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych před vás předstoupila s návrhem senátního návrhu, který je novelou zákona 95 z roku 2004.V současnosti je v regionech naší země značná nedostupnost zubních lékařů. Uvádí se, že jen například v Moravskoslezském kraji je bez registrace u zubního specialisty 150 000 lidí. Velkým problémem je v této souvislosti péče o dentální zdraví dětí. Těch čísel by bylo samozřejmě více, ale je většinou znáte, nejsou potěšující. V senátu jsme proto spolu se senátory napříč senátními kluby, tedy koaličními i opozičními, předložili návrh novely zákona, která by měla umožnit plynulé zapojování zubních lékařů přicházejících do České republiky ze třetích zemí do našeho zdravotnického systému. V tomto okamžiku jde především o specialisty z postsovětských republik a zejména z Ukrajiny. Předložená novela vytváří podmínky pro to, aby u nás mohli začít pracovat zubní lékaři přicházející ze zemí mimo EU ihned po nostrifikaci, tedy po úředním uznání dostatečného vzdělání v oboru. Mohli by pracovat pod přímým odborným vedením zkušeného zubního lékaře, tzv. školitele školitel může být zubní lékař, který má nepřerušovanou praxi minimálně pět let, a to je důležité. Smlouvy s nejméně třemi dominantními pojišťovnami v regionu. Teprve následně ten zahraniční lékař může složit aprobační zkoušku, a to nejpozději do tří let. Současná právní úprava proti tomu umožňuje působit ve své profesi těm zahraničním lékařům ze třetích zemí až po složení aprobační zkoušky. Musím říct, že netransparentnost a další nejasnosti vedou k tomu, že tuto zkoušku složí sotva 10 % uchazečů. A mnozí zubní lékaři proto raději, kteří přišli do České republiky, pak odcházejí do Polska, na Slovensko nebo Spolkové republiky německé, kde již platí právní úprava podobná té, kterou dnes navrhujeme. Podle odborných odhadů je nyní v České republice kolem několika desítek zubařů ze třetích zemí, kteří zatím provádějí méně kvalifikované práce. Třeba i zametají a nelze vyloučit. Já myslím, že všichni o tom ví, o těch případech, že někteří z nich jsou dokonce zneužívání nelegální činnosti. Když dovolíte. Teď tedy shrnuty hlavní body té novely, se kterou přicházíme. Jednak rozšiřujeme počet subjektů, které mohou stomatologa pozvat. Má to být navíc stomatologická komora, lékařská komora, akreditované pracoviště, anebo zejména krajský úřad, právě krajský úřad podle toho, jak má situaci zkontrolovanou, protože on zodpovídá také zčásti to, co se děje v jeho regionu, tak ten si potom může pozvat tyto lékaře a teprve na jeho pozvání se provádí nostrifikace, čili není to tak, jak jsme slyšeli od pana prezidenta Šmuclera, že jestli sem někdo přijede a hned jako mu umožněno, aby prováděl nějakou zubní praxi. Chtěla bych říct, že další, co tedy řešíme, je vlastně to přímé kontinuální zapojení těch, kteří přichází do praxe, a to pod přímým dohledem toho odborného zubního lékaře v žádném případě nesnižujeme. Nároky na kvalitu a probačních zkoušek během praxe. Nemůže ten zahraniční lékař pracovat nikde jinde než u toho školitele, který je stanoven přímo. Odpovědnost za provedení výkonu má ten školicí, ten lékař, který ho vezme, ten stomatolog, čili je tam přímá motivace odpovědnosti za tu vykonanou práci, to znamená, kdyby ty výkony byly chybné, tak si zkazí nejenom renomé, ale tak má pak i určité náhrady a velké problémy.Je tedy velká naděje, že takto stážující lékař po úspěšném absolvování zkoušek převezme praxi. Pokud dosluhující stomatolog bude odcházet. My tím chceme předcházet, tak je tím, že se zavírají ty regionální zubní ambulance, proč tam není nikdo, kdo by v těch regionech zemí, v těch okrajových částech tu ambulanci následně vedl. Musím říct, že jsme si vědomi, že náš návrh celý problém nedostatku zubařů vyřešit nedokáže. Myslíme si ale, že pomůže rychleji reagovat na současnou akutní situaci. Já bych chtěla poděkovat vedení Poslanecké sněmovny a vám všem, kteří jste věnovali pozornost našemu návrhu, za to, že jste návrh zařadili na projednání dnešního dne, tedy co nejdříve v rámci všech návrhů, které tady leží. A domnívám se, že je to proto, že i u vás v Poslanecké sněmovně zaznívá naléhavost zlepšení dostupnosti zubní péče pro naše občany. Děkuji za pozornost.

Olga Richterová, místopředsedkyně sněmovny /Piráti/
——————–
A nyní návrh uvede ještě pan senátor Ladislav Václavec, prosím.

Ladislav Václavec,
——————–
Dobrý večer, dámy a pánové, paní předsedající, já moc děkuji za slovo. Pro mě je to premiéra tady v tom vašem stánku a ukazují mi kolegové, že vám mluvit potěšej a já musím říct, že vás obdivují a jste pro mě hrdinové, tak v pozdních hodinách pracovat a. A jak přijdu do senátu? Všem to řeknu, jak jste pracovití. Já jsem chtěl jenom říct, my jsme připravili tuto novelu, protože zubařů je opravdu obrovský nedostatek. Já jsem si původně myslel, že jenom v okrese Bruntál, který je mým senátním obvodem, ale je to jak v okresech Karviná, Ústí nad Labem a dalších oblastech naší republiky. Ta novela, která je, my ty zubaře můžeme vzít buďto z lékařských fakult, které nemáme, a i pokud navýšíme počty, tak je to běh na dlouhou trať, anebo je můžeme vzít od zahraničních, zahraničních stomatologů, kteří jsou na území České republiky nebo mají zájem u nás zpracovat a jsou to stomatologové zejména z postsovětských republik a zejména z Ukrajiny, kteří i v této době jsou na území republiky. Ta naše novela je velmi jednoduchá, a proto je to novela, kterou chceme schválit v devadesátce a je to jenom o tom, že stomatolog, který přijde a nostrifikuje se mu diplom, se může ihned zapojit do praxe pod přímým odborným vedením stomatologa s pětiletou praxí a se smlouvami minimálně se třemi pojišťovnami, to je podle nás strašně důležité, protože bude to v ordinacích, které ošetřují na pojišťovnu a budou dostupné. Pro lidi v chudších oblastech. Je důležité taky to, že jim dáváme tři roky na to, aby mohli splnit a probační zkoušku, která je velmi složitá a aby se na ni mohli důstojně připravit. Dnešní systém je ten, že ten lékař musí nejprve udělat aprobační zkoušku a pak může do praxe. Výsledek je, že na území republiky je hodně zubařů, kteří dělají číšníky, kteří dělají taxikáře a mohli by pracovat a mohli by pomoci zabezpečit péči pro naši občany, kteří nemají, jsou tady samozřejmě proti tomu výhrady, že snižujeme péči, my tu péči nesnižujeme, my tu péči naopak zajišťujeme a tu péči zajišťujeme i tím, že ten zubař pracuje u toho kolegy pod přímým dohledem, který musí být v ordinaci a pod jeho dohledem. Taky se postupně připravujeme zkoušky a na to, aby měl dovednosti a vědomosti podle českých lékařů. Takže my jsme, jak říkala paní kolegyně, udělali, tento zákon napříč politickým spektrem u nás v senátu prošel víceméně jednohlasně, kromě kolegů, kteří zrovna kouřili, takže ti se zdrželi, zdrželi hlasování. A máme ho prodiskutovaný jak s ministerstvem zdravotnictví, kde nám k tomu nějaké připomínky dál pan náměstek Policar. Je to prodiskutovanost paní Maříkovou, která je šéfka ipvz, ipvz, která dělá vlastně zkoušky těchto lékařů. Podílel se na tom pan exprezident Pekárek a pan Prim. Beran, což jsou stomatologové, takže si myslíme, že zákon je vyvážený, určitě, má své chyby, určitě. 90. Pětka chce celá předělat, ale je to běh na dlouhou trať. Takže my vás moc prosíme, abyste nám to podpořili a myslíme si, že to bude mít obrovský efekt. Děkuji. A ještě jednou máte moji úctu.

Olga Richterová, místopředsedkyně sněmovny /Piráti/
——————–
A nyní poprosím, aby se slova ujala paní zpravodajka pro prvé čtení, to je paní poslankyně Michaela Šebelová.
Prosím.

Michaela Šebelová,
——————–
Děkuji vám za slovo, vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážený paní ministře, vážený pane senátore, vávážená paní senátorko, kolegyně a kolegové, vše důležité již bylo řečeno, tak já se pokusím tedy velmi stručná cílem tedy novely zákona č. 95 nebo mezi čtyři sbírky o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti je řešit palčivý problém dostupnosti zdravotní péče. Novela má tedy umožnit pružnější zapojení zubních lékařů vzdělaných zemí mimo Evropskou unii. Detaily představili oba páni senátoři. Já bych tedy hlavně zdůraznila, že novela nezmírňuje podmínky aprobačních zkoušek, jen dává dotčeným stomatologům prostor k rychlejšímu nástupu do praxe. Seznámila bych vás tedy spíše s legislativním procesem. Senát v Poslanecké sněmovně předložil návrh zákona 19. prosince, návrh zákona byl rozeslán poslancům jako tisk 603 dne 20. 12. Návrh byl zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. prosince. A vláda zaujala neutrální stanovisko 22. ledna, a to bylo rozesláno poslancům jako tisk 603/1. Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil a navrhl výbor pro zdravotnictví jako garanční. Na závěr zmíním, jak již zaznělo, že aktuální situace v oblasti dostupnosti stomatologie v některých regionech skutečně palčivá, proto považuji za vhodné odsouhlasit tento zákon již v prvém čtení v souladu s doporučením navrhovatele.
Děkuji pěkně.

Olga Richterová, místopředsedkyně sněmovny /Piráti/
——————–
A nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana. Poslance Ivo Vondráka.

Ivo Vondrák,
——————–
děkuji. Dobrý večer, dámy a pánové. Já se přiznám, že úplně nerozumím neutrálnímu stanovisku vlády k návrhu tohoto zákona.Protože kdekoliv zajdete, tak slyšíte, že nedostupná zdravotní zubní péče, to je prostě fakt, který slýcháváte všude. Já bych jenom dodal, že to není jenom mnohdy o těch stomatolozích, je to samozřejmě o celé řadě dalších profesí a dle mého názoru, jestli třeba říct, jaká je reálná situace.Často slýcháváme ze strany stomatologické komory, že zubních lékařů Je dost.
Kdyby to byla pravda.Tak ve 21:24 tady nesedíme a neřešíme novelu zákona. Prostě jich dost není. Těch důvodů je celá řada, některé jsou subjektivní, některé jsou objektivní, mezi ty objektivní patří to, že dneska technika a náročnost této profese je taková, že to, co dříve za mých mladých let stíhal zubní lékař během 10 minut, dneska trvá třeba i hodinu i více, jinými slovy řečeno, obecně platí, že v podstatě ten čas, který potřebuje zubní lékař na ošetření pacienta, je výrazně delší. Další důvody jsou ty, že zubní lékaři rádi zůstávají v těch centrech, které jsou, řekněme, velká města, obce a chybí nám potom, řekněme, v takových těch oblastech, které už nejsou tak zalidněné, no a samozřejmě jeden z klíčových problémů je, že celá řada z nich v podstatě ani nepotřebuje mít podepsánu smlouvou se zdravotní pojišťovnou.Ale otázka zní, jak to tento problém vyřešit, protože když se na to podívám, tak společným jmenovatelem je, že zubních lékařů je nedostatek .Máme dvě možnosti, jak to vyřešit. Je tady možnost krátkodobá a dlouhodobá, ta dlouhodobá tady zazněla. Já jsem rád, že jsem byl u toho, kdy jsme pomohli lékařské fakultě ostravské univerzity vytvořit obor, který už je dneska akreditovaný, je to zubní lékařství, má první své studenty, stálo nás to nižší desítky milionů, ale dle mého názoru je to cesta, kdy jsme v podstatě vzaly na sebe to, co by možná měly garantovat. Pojišťovny či stát.B udeme mít první absolventy zubního lékařství, ale bude to až někdy za pět let, záleží, jak rychle nám budou studovat, ale dříve to určitě nebude, takže nám nezbývá ještě než hledat krátkodobá řešení.A já musím říct, že už v počátku ukrajinské krize upozorňují na to, že k nám přichází lidé, kteří jsou vzdělaní.A neustále trpí tím, že nemohou své vzdělání uplatnit. Já tomu rozumím. Musíme zajistit jakési principy kvality, jakousi metriku, která je nám dávána za jaksi úkol, aby byla dodržena, abychom zajistili potřebnou kvalitu, o tom není sporu, ale také si musíme říct, zdali někdy.Ten princip toho, abychom uznali vzdělání takovýchto, není příliš byrokratický a zdali nám nebrání v tom, abychom tyto vzdělané lidi využili. Já jsem rád, že tady přichází návrh zákona, který má logiku, myslím si, že lze mu vyhovět.A já bych moc rád, kdyby tato sněmovna si uvědomila, že i my v době různých krizí v šedesátém, osmé, osmačtyřicátém, když nám utíkali vzdělaní lidé, tak dostávali šanci zahraničí. Myslím, že máme spoustu špičkových lékařů, kteří se uplatnili ve Spojených státech. Dám příklad pana doktora pomahače, který je vlastně i absolvente mého gymnázia, kde jsem chodil. Zkusme být teda trošku objektivní a zkusme si říct, zdali bychom nebyli vstřícní k tomu, abychom těmto lidem dali šanci, protože než vychováme další zubní lékaře, tak to bude chvíli trvat. A já zatím nevidím jinou cestu, jak napomoci zajištění kvalitní zubní péče pro naše pacienty.
Děkuji.

Olga Richterová, místopředsedkyně sněmovny /Piráti/
——————–
A nyní je přihlášen pan poslanec Jan Síla.
Prosím, ujměte se slova.

Jan Síla,
——————–
Vážená místopředsedkyně, dámy a pánové, dovolte, abych se vyjádřil k této problematice taky ze svého pohledu a zase tak, jak jsem se zmiňoval o svých osobních pocitech před chvílí v projevu o návykových látkách. Tak vám musím říct, že moje manželka je zubařka, dcera je také zubařka. Jsme z Moravskoslezského kraje a řeknu vám, že nedostatek zubních lékařů je tam katastrofální, tam několik desítek tisíc lidí vůbec nemá zubaře, mají denně 50, 60 telefonátů, kdy musí ho prostě odmítat pacienty, kteří nemají ošetření. Já jsem se o tom zamýšlel zrovna tak, jak tady prof. Vondrák, jakým způsobem tu situaci řešit a tady jsou skutečně ty dvě řešení, a sice to dlouhodobé a krátkodobé a krátkodobé řešení je jediné, a to nabrat prostě lékaře ze zahraničí, protože ta situace, jak je tady neustále opakována, obzvlášť od předsedy stomatologické komory, že zubařů je dost. On skutečně u nás zubařů je 6800 zhruba a těch zubařů je na počet obyvatel relativně tak asi stejně, nebo je to v průměru Evropské unii, ale bohužel u nás je situace taková, že stomatologie byla od devadesátých let braná jako pilotní projekt privatizace zdravotnictví, to znamená, neustále každý rok byly snižované úhradové vyhlášky do pro, do stomatologicky a jako obor, co to znamenalo? Znamenalo to, že zubaři si museli vypracovávat neustále jakési ty hodinové platby s tím, že neustále pacienti museli a víc platit, došlo to tak daleko, že dneska ti mladí zubaři prakticky nemají povinnost uzavírat smlouvu s pojišťovnami. A proč by, z jakého důvodu by oni chodili dělat, já nevím, někde do pohraničí, do nějakého městečka malého, kde je velmi slabá platební schopnost lidí. Protože ty lidi si to musí hradit, dneska si hradí 50, 60 %, veškerého ošetření si hradí jako spoluúčast a oni na to nemají, to znamená, oni musí provádět ty nejlevnější výkony a ten mladý zubař, který by měl jít do toho kraje nebo do toho regionu, si tam nevydělá, tak proč by tam chodil. Zůstávají všichni ve městech, anebo odjíždí do zahraničí? Na, samozřejmě na západ od našich hranic, kde ty platby jsou podstatně vyšší. Já to vidím tak, že tady tento zákon, který je předložený, že to je v současné době jediné možné řešení jako krátkodobé nebo akutní nebo urgentní řešení současné situace, která je nejenom v Moravskoslezském kraji, ale ta je ve všech vlastně prakticky regionech, kromě sousedících s Rakouskem a s Německem, kam jezdí prostě k těm zubařům v zahraničí klientela, a proto vás žádám taky o podporu a abyste to opravdu podpořili v té devadesátce. Děkuju za pozornost.

mluvčí 2,
——————–
Já děkuji pěkně a táži se, zda je někdo další, kdo chce vystoupit v obecné Rozpravě, neboť nemám dalšího přihlášeného. Není tomu tak, takže obecnou rozpravu končím, opět se táži, zda je nyní zájem o závěrečná slova, po obecné rozpravě nevnímám tento zájem. A my tedy přistoupíme, já přivolám kolegyně a kolegy z předsálí.Přistoupíme k tomu, že rozhodneme podle § 90 odstavce pět o pokračování projednávání tohoto návrhu a já přednesu návrh usnesení, které zní Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku. 603 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení.Ještě chviličku posečkáme, než kolegové dojdou do sálu.

Olga Richterová, místopředsedkyně sněmovny /Piráti/
——————–
Návrh usnesení byl načten a já zahajuji hlasování, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti.

Olga Richterová, místopředsedkyně sněmovny /Piráti/
——————–
A v hlasování 100 dvacátém pátém se účastnilo 133 poslanců a poslankyň pro 92, proti 0. Konstatuji tedy, že tento návrh usnesení byl schválen.Já tedy nyní zahajuji podrobnou rozpravu, do které se nikdo nepřihlásil. Chviličku počkám, zda někdo bude mít zájem vystoupit.Není tomu tak, takže podrobnou rozpravu končím, pro pořádek se opět otáži, zda je zájem o závěrečná slova jak od zástupců navrhovatelů, tak od paní zpravodajky není. A přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Přednáším návrh usnesení, Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb. O podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. Podle sněmovního tisku 603. A já ještě všechny odhlásím, zaznamenala jsem žádost, prosím, přihlášte se opět všichni svými identifikačními kartami. A už se nám ustálil počet. Já tedy zahajuji hlasování o předneseném návrhu usnesení. Kdo je pro, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. A v hlasování číslo 126 se účastnilo 111 hlasujících pro 98, proti 0. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas a projednávání končí. Já děkuji pěkně.

mluvčí 7,
——————–
Já bych chtěla také poděkovat za všechny ty, kteří bude ta zubní lékařská péče teď více dostupná, takže děkuji Poslanecké sněmovně.

mluvčí 8,
——————–
Děkuji, kolegové, kolegyně nebo kolegyně, kolegové, dovolte i mně, abych vám poděkoval. A budiž vám odměnou šťastné úsměvy našim obyvatel ze spravedlivými zoubky. Děkuji ještě jednou.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.