VZP informuje o změnách v platbách zdravotního pojištění

OTÁZKA :Jaké změny nás zase čekají od Nového roku ohledně plateb zdravotního pojištění?

ODPOVĚĎ:

Změny co do výše plateb se týkají tentokrát jak osob samostatně výdělečně činných, tak osob bez zdanitelných příjmů a mají vliv i na platby za zaměstnance. Od 1. 1. 2015 se totiž mění nejen průměrná mzda, ale i minimální mzda. Od průměrné mzdy se odvíjí minimální pojistné OSVČ, z minimální mzdy se počítá pojistné OBZP a minimální pojistné zaměstnanců. K 1. lednu 2015 se tedy nemění jen platby pojistného státem.

Od 1. ledna 2015 musí na zálohách odvádět částku 1 797 Kč podnikatelé, kteří jsou povinni dodržet minimální vyměřovací základ, ať už platí podle svého loňského přehledu OSVČ měsíčně částku minimálních záloh ve výši 1 752 Kč nebo svoji vypočtenou zálohu nižší než 1 797 Kč. Pro OSVČ je totiž vyměřovacím základem 50 % příjmu ze samostatné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení, ale minimálním ročním vyměřovacím základem je dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Ta je pro rok 2015 stanovena ve výši 26 611 Kč, takže minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ je 13 306 Kč a minimální záloha na pojistné 1 797 Kč. Minimální vyměřovací základ se nevztahuje např. na OSVČ, za které je plátcem pojistného i stát, nebo na ty, za které je současně v zaměstnání odváděno pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance.

Zbystřit by měli i všichni pojištěnci evidovaní jako osoby bez zdanitelných příjmů. Zvýšení minimální mzdy totiž znamená zvýšení jejich vyměřovacího základu a tedy i vypočteného pojistného. Minimální mzda byla od 1. 8. 2013 stanovena na 8 500 Kč, ale od 1. 1. 2015 stoupá na 9 200 Kč. Pojistné z ní vypočtené (13,5 %) je tedy 1 242 Kč místo dosavadních 1 148 Kč měsíčně.

U zaměstnanců, resp. zaměstnavatelů se projeví zvýšení minimální mzdy z dosavadních 8 500 Kč na 9 200 Kč zejména při provádění doplatků do minima u zaměstnanců, u nichž je vyměřovací základ nižší než minimální mzda (a nejedná se o zaměstnance, u nichž minimální vyměřovací základ není stanoven). Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn jeho příjmů ze závislé činnosti, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů, s tím, že minimálním vyměřovacím základem je minimální mzda.

Upozorňujeme také, že od 1. ledna 2015 jsou v zákoně o pojistném na veřejné zdravotní pojištění zrušena ustanovení týkající se maximálního vyměřovacího základu pro OSVČ a zaměstnance. Znamená to nadále platit pojistné v plné vypočtené výší, bez horního stropu.

Platby v nové výši musí být zaplaceny poprvé už za měsíc leden 2015. OSVČ a OBZP platí pojistné do 8. dne následujícího měsíce, ale 8. února je v neděli, což znamená, že zálohu na pojistné za leden je třeba uhradit do 9. února 2015. Pojistné za zaměstnance se platí za jednotlivé kalendářní měsíce a je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. A pozor, za den platby pojistného se ve všech případech považuje den, kdy došlo k připsání částky na účet zdravotní pojišťovny.

Vzhledem k tomu, že VZP bude v rámci centralizace bankovních účtů postupně převádět veškerý platební styk na účty vedené u Komerční banky, je začátek roku i vhodným časem pro změnu bankovního účtu na platebním příkazu.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.